Tio punkter kring kommuners strategier för IT i skolan

Inlagd den 10 februari 2010 kl 07:14 i Debatt

Ett antal svenska kommuner har det senaste året byggt strategier där man går från pilotprojekt till fullt genomslag av den digitala vändningen i ett antal av kommunens skolor. Det betyder en mycket bredare ansats än vi sett tidigare. Med egen dator till varje elev – och varje lärare. Öppna klassrum. Digitala lärplattformar för alla. Med en PIM-satsning på bred lärar- och skolledarkompetens. Med tydliga pedagogiska mål i centrum. Med det kommunala ledarskapet, skolledning och en kader av e-kompetenta lärare i spetsen. Naturligtvis möjliggjort av bredband, internetresurser och låga priser på bärbara datorer. Men hur ser en genomtänkt kommunal strategi ut? Vilka faktorer är de viktigaste för kommunens framgångsrika satsning på IT i skola?

DIU har nu påbörjat en förstudie kring de forskningsstudier som gjorts i Sverige och på några håll i utlandet kring lokala IT-strategier i skola.

Parallellt öppnar vi diskussionen med ett utkast till en checklista för kommuners strategi för lärande med stöd av IT i skola.

Hur skulle en tiopunktslista för kommuners breda IT-satsningar kunna se ut?

 1. En grupp av engagerade lärare/utvecklare, skolledare, IT-samordnare i kommunen, förvaltningschef.
 2. En plan förankrad i nämnden med pedagogstöd, pedagogik/fortbildning, resurser och ledningsstöd.
 3. Fortbildning av lärare och skolledning, exempelvis med PIM som startpunkt.
 4. Forum för delande av material och för erfarenhetsutbyte, både fysiska på skolan och i kommunen och virtuella.
 5. Digitala lärresurser, lätt tillgängliga, gärna redigerbara och anpassningsbara.
 6. Infrastruktur, inklusive trådlöst nätverk och bredbandsaccess i skolan.
 7. Lärardatorer till alla lärare.
 8. Elevdatorer till alla elever.
 9. Klassrum med lämplig kombination av dator, projektor, högtalare och interaktiv skrivtavla.
 10. Stimulans och belöningar, inklusive löner vilka påverkas av engagemang i utvecklingsarbete med IT.

DIU går nu vidare från vårt framgångsrika seminarium vid BETT till vårens konferens Framtidens lärande – här och nu!, 20-21 maj i Nacka strand. I ett brett partnerskap. Med fokus på kommunala IT-strategier för skolan.

Vi frågar: Vilka faktorer är de viktigaste för kommuners framgångsrika satsning på IT i skola? Kan en tiopunkterslista hjälpa oss utveckla lokalt anpassade kommunala strategier?

Stockholm den 9 februari 2010

Kommentarer

 • Joachim: 10 februari 2010

  Bra idé!

  Tack!

 • Peter Becker: 11 februari 2010

  Har fått ett antal mejl med kommentarer – stöd – och förslag. En följd är att jag gjort en lätt revidering av formuleringen av punkterna nedan.

  1. En grupp av engagerade lärare/utvecklare, skolledare, IT-samordnare i kommunen, förvaltningschef.
  2. En långsiktig plan förankrad i nämnden med pedagogstöd, pedagogik/fortbildning, resurser och ledningsstöd.
  3. Kontinuerlig utbildning av lärare och skolledning, exempelvis med PIM som startpunkt.
  4. Forum för kunskapsutveckling, delande av material och för erfarenhetsutbyte, både fysiska på skolan och i kommunen och virtuella.
  5. Digitala lärresurser, lätt tillgängliga, gärna redigerbara och anpassningsbara.
  6. Infrastruktur, inklusive trådlöst nätverk och bredbandsaccess i skolan.
  7. Personliga datorer till alla lärare.
  8. Datorer till alla elever.
  9. Lokaler/klassrum med lämplig kombination av dator, projektor, högtalare och interaktiv skrivtavla.
  10. Stimulans och belöningar, inklusive löner vilka påverkas av engagemang i och bidrag till utvecklingsarbete med IT.

  Jag ser fram emot andra kommentarer!

 • Göran Isberg: 11 februari 2010

  Jag saknar ett område; uppföljning och utvärdering och FoU kring arbetet. Viktigt med utvärdering och forskning men än viktigare är att men skapar en uppföljningsmodell lokalt. Jag tror att t ex Sundsvall och Daniel Antonsson arbetat fram ett sorts “IT-index” med vilket man kan följa resultat och effekter av IKT i verksamheten.
  /göran isberg

 • Stefan Svedberg: 12 februari 2010

  Utmärkta förslag Peter under förutsättning att de kan finansieras! Alla kommuner är kanske av förklarliga skäl inte lika positiva till förslagen…Skulle man kunna tänka sig någon typ av sponsorer?

  Något som slagit mig i detta sammanhang är avsaknaden av ett bredare utbyte mellan skolor när det gäller att lära med IKT. Frågor som rör skolutveckling med datorstöd borde kunna diskuteras i och mellan skolor i större omfattning än hittills. Vilken kunskap behöver vi? Hur och när skaffar man kunskap? Vad kan vi använda kunskapen till? Vem bestämmer över kunskapen? osv. är angelägna frågor som kräver engagemang och samverkan i den framtida skolan enligt min uppfattning. Hur ser du på detta Peter?

 • Peter Becker: 13 februari 2010

  Både Göran och Stefan pekar på en central del av den långsiktiga utvecklingen (2) och kunskapsbildningen(4), nämligen dialogen med forskningen. Skolans kunskapsbildning måste ske på basis av egen erfarenhet i dialog med forskning. Inte minst i den digitala vändningen som möjliggör/nödvändiggör helt nya arbetssätt (ta skriva-sig-till-läsning, exempelvis). Hur man kan göra dokumentation/reflektion och forskningsdialog till en del av utvecklingsarbetet är en av utmaningarna idag. Det är en nödvändig del av professionaliteten.
  Görans kommun, Sandviken, är exempel på en av de (fåtaliga) som har haft en djupgående forskardialog kopplad till den kommunala skolutvecklingen med it. Det ställer krav på fysiska och virtuella möten, där arbetslag/skola är med. Och krav på forskningen – närvaro i skolans utveckling!
  Framgångsrika PIM med sitt processtänk kanske kan utvecklas dithän. Lärarlyftet borde väl ha tänkt mycket mer på detta? Hur kan dokumentation/reflektion och forskningsdialog utvecklas? Har vi bra exempel?

 • Ann-Britt Dahl: 25 februari 2010

  Bra och genomtänkt lista när det gäller de teknisk förutsättningarna. En fungerande IT-teknisk infrastruktur är nödvändig men inte tillräcklig. Det behövs ett bra och kvalitetssäkrat innehåll också.

 • Erik Holmqvist: 1 mars 2010

  Jag kan intyga att Sandviken har haft en djupgående forskardialog kopplad till den kommunala skolutvecklingen med it.

  Våra båda IT-pedagogiska projekt KiU 1.0 och KiU 2.0 (Kunskapsstöd i Undervisningen) blev beforskade och satta under lupp. I båda fallen av Luleå Tekniska Universitet. I första projektet under ledning av Henning Johansson och i det andra fanns Mikael Alexandersson vid rodret.

  Digra och mycket ambitiösa utvärderingar med tydliga resultat som snabbt placerades som bokhyllevärmare utan reflektion och åtgärder av politiker och tjänstemän som då fortfarande tyckte att industrisamhällets normer för skola och lärande skulle gälla. Förmodligen tyckte man väl det för att det var enklast så. Ville väl vara kvar i något som man kände igen, antar jag.

  Synd bara att elever alltid får sitta emellan när vuxna inte vill förstå sig på samhällsförändringar och inse att det ställs nya krav på ungdomar i detta samhällsliv.

 • Peter Becker: 4 mars 2010

  Droppen urholkar stenen. Hör ju att ni tar nya djärva steg i Sandviken. Dina tankar kring ett-till-ett i Österfärnebo var intressanta. http://diu.se/nr8-09/nr8-09.asp?artikel=s22
  Dem vill vi fortsatt höra om. Liksom det som sker i Haparanda, Luleå, Piteå, Örnsköldsvik, Skellefteå, Umeå, Västerås… listan kan göras lång. Framsteg, motgångar (det kan vi lära mycket av), utmaningar…

  DIU gör nu en inventering av kommunala strategier och erfarenheter kring skolutveckling med stöd av IT. Vi har bjudit in vissa kommuner till workshops i mars (18:e resp 22 mars) och redovisar arbetet på ett seminarium den 19 maj i Stockholm, dagen för Framtidens lärande.

  Vi måste gå vidare, med ungdomarna mot framtiden – med moderna arbetsformer och digitala verktyg för alla. Och politiker – kommunalt och nationellt – måste vara med, liksom skolchefer och kommunledningar. Framtiden väntar inte, den är här och nu.

 • Eva-Lotta Kastenholm: 28 mars 2010

  Sollentuna kommunala enheter gör nu en storsatsning på IKT med hjälp av en duktig och engagerad projektledare. Han ger både inspiration till en IKT inspiraratör som finns på varje skola och till rektorerna.
  Just nu händer det mycket både när det gäller tekniken och det pedagogiska arbetet.
  Politiken har också tydligt visat att det är viktigt med en IKT satsning genom att sätta mål.
  På Tegelhagens skola ser vi stora framgångar för elever när det gäller läs-och skrivutvecklingen. Våra elever har tillgång till varsin bärbar dator från att de börjar i förskoleklass. Intresset för att skriva och utveckla texter har ökat – det går inte att jämföra när de använder pennan som verktyg!Förskolan står på tur att få tillgång till bärbara datorer för att ge verktyget även till de yngsta barnen i vår organisation. Det är helt fantastiskt att få vara med i den här utvecklingen tillsammans med barn och elever.

 • Patrik Eide: 11 april 2010

  Kul att se i diskussionen betydelsen av strategi och ledarskap för framtidens lärande. Tyvärr saknas det i många fall kompetensen och vetskapen kring möjligheterna med alternativa lärytor så som e-lärande, vilket är en utmaning för dagens kommuner och utbildningsledare i det förändingsarbete som krävs inom svensk, och för den delen, internationell utbildning. Synen på lärandet och ledarskapet måste följa utvecklingen och dagens ledare måste ge nya redskap utrymme för att lärandet ska följa samhället och helst dessutom utvecka detsamma.

  Framtidens lärande startar med dagens ledare.

  Vi kan inte blicka bakåt och förvänta oss att lösningen finns här. Visst ska vi lära av gamla erfarenheter och ta med oss goda exempel, men lösningen ligger framför oss. Vi måste anta utmaningen och tillsammans hjälpas åt att tänka nytt. Hjulen snurrar allt fortare kring oss och vi måste se till att driva på det hjulet, inte springa snabbare i det!

 • Gordana Komarica: 16 april 2010

  Håller med Patrik Eide om att det är kul att se att betydelsen av strategi och ledarskap för framtidens lärande lyfts fram.

  Blev redan för ett par år sedan imponerad av Norges sätt att betona vikten av digital kompetens i skolan genom att i läroplanerna införa IKT-anknutna kunskapsmål för eleverna. Synd att intentionerna i våra nya läroplaner inte är lika tydliga, men det kanske lämnar desto mer utrymme för oss lärare att utveckla pedagogiken i “modern anda”.

  Jag jobbar själv på en gymnasieskola som är i planeringsfasen för 1-1 datorer och ser fram emot att få vara med och forma satsningen till en pedagogisk satsning och inte ytterligare en investering i datorer.

  Peter, din lista kommer att vara till hjälp i vårt arbete, liksom alla inlägg och kommentarer här i bloggen.

 • Ann-Charlotte Ekstedt: 7 maj 2010

  Det vore jättebra med en checklista för att utveckla lokalt anpassade kommunala IT-strategier! Tänk om alla kommuner gjorde det! Men en annan faktor som är väldigt viktig och som lätt glöms bort är elevernas inflytande – var finns de i planeringsgruppen/planeringsstadiet? Det är ju ändå dem det handlar om. Ska de då inte vara med och planera?

 • Peter Becker: 10 maj 2010

  Tack för massor av intressanta kommentarer. Ja ledarskapet är centralt. Det är ju också en av de faktorer som kommer att synas under konferensen, bl a med Sv Kommunrs och Landstings framgångsfaktorer som diskuteras på fredagen.

  Och Ann-Charlotte har ju en poäng i att peka på eleverna. Precis det är en anledning till att vi har mer än 50 ungdomar involverade i programmet. Och några ungdomar kommer som en del av inledningen från scenen att teckna en vision för skolan, ett resultat av projektet “Ungt inflytande”. Se notis DIU nr 3!

Skriv kommentar


Framtidens lärande

Tillsammans skapar vi framtidens skola! – en arena och ett verktyg i kommunens utvecklingsarbete

Arrangörer

Koordinatorer

Arkiv

Skriv inlägg

 

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrev från DIU

Håll dig uppdaterad – prenumerera på DIUs nyhetsbrev! Vi bevakar frågor som rör skolutveckling och lärande med it.

Vi vänder oss till dig som är intresserade av frågor som rör digitalisering, innovation och utbildning. Nyhetsbrevet är gratis och utkommer varannan vecka under terminstid.

Namn


E-post
Lämna följande fält tomt


Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter

Sätt din kommun på kartan

egen_dator_karta
DIUs karta över kommuner med satsningar på egen dator. Finns din kommun med? Läs mer

DIU

Följ reportage, debatt, mm i tidskriften DIU på webben

Senaste inläggen

Senaste kommentarer