Hur realiserar vi den nationella digitala strategin?

Inlagd den 27 juni 2018 kl 13:49 i Övrigt

Idag är digitaliseringen i skolan inte ett bara ett lokalt åtagande, det är ett nationellt uppdrag, ett åliggande för varje skolhuvudman. Det betyder att behovet av stöd från vetenskap och beprövad erfarenhet vuxit. Därmed har initiativet, processen och kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan fått en än viktigare roll. En ny utlysning förbereds inför 2019.

Utlysningen av Guldtrappan för 2019 görs den 29-30 oktober på Framtidens lärande. Tre års lärdomar av skolutveckling – utmaningar, omtag och framsteg – möter du på Skolforum & Framtidens lärande den 29-30 oktober 2018 på Stockholmsmässan.

Hur realiserar vi den nationella digitala strategin? Hur gör de skolhuvudmän, kommunala och fristående som varit framgångsrika med skolutveckling med utnyttjande av digitaliseringens möjligheter? Efter tre års besök och granskning inbjuder Guldtrappans partners till sessioner på Skolforum & Framtidens lärande kring erfarenheter från pristagare och nominerade under åren med kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan, liksom från samlad forskning.

Nationell digitalisering för skolväsendet genomförs nu
Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Regeringen beslutade 2017 om en samlad digitaliseringsstrategi som spänner över flera samhällsområden och med en samlad vision för regeringens digitaliseringspolitik om ett hållbart digitaliserat Sverige. Tre områden är i fokus med mål som ska uppnås till 2022. De är 1) Digital kompetens för alla i skolväsendet, 2) Likvärdig tillgång och användning och 3) Forskning och uppföljning kring digitaliseringens möjligheter.
Varje huvudman har nu att ta ställning till hur denna strategi ska genomföras. Initiativet Guldtrappan från ett antal aktörer syftar till att vara ett stöd för huvudmän i denna utveckling.

Guldtrappan synliggör framgångsrik utveckling
Initiativet Guldtrappan synliggör beprövade vägar för skolans utveckling med utnyttjande av digitaliseringens möjligheter. Processen bygger på juryns sju kriterier, inleds med utlysning, följd av huvudmäns egen nominering, inträngande besök av juryns beredningsgrupp, analys och bedömning av juryn, utdelning av kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan vid konferensen Framtidens lärande och en serie framträdanden och seminarier och efterföljande spridningsverksamhet. Det blir sammantaget en process för att stegvis formulera beprövad erfarenhet.

Guldtrappan utdelas av stiftelsen Yngve Lindbergs minne och har 2015-2017 haft följande partners Skolverket, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Vinnova, Skolchefsföreningen, Sveriges Skolledarförbund, Gleerups Utbildning AB, Liber AB, Infomentor, Natur & Kultur, Netsmart AB, itslearning AB, stiftelsen DIU och Sveriges Kommuner och Landsting. Samtliga partners är representerade i juryn. Arbetet bygger på dokumentation och besök hos huvudmännen, värderade utifrån Guldtrappans kriterier.

Guldtrappans process 2015-2017
Arbetet med initiativet, processen och kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan har pågått 2015-2017, med ett femtiotal nomineringar och ett dussin prisbelönta huvudmän. Med en inventering genom kombination av skriftlig dokumentation och uppföljande lokala besök med hearings har ett gediget material samlats. Efter lokala besök hos finalister har följt en grundlig juryberedning, prisceremoni, senast med närings- och innovationsminister Mikael Damberg, och seminarier, liksom texter, filmer och annan spridning av erfarenheter kring skolutveckling med utnyttjande av digitaliseringens möjligheter.

Många genomarbetade strategier och innovativa lösningar har visats upp. Inte minst värdefullt har ”omtagen” varit, huvudmäns egen belysning av de utmaningar och hinder de mött och hur de kunnat övervinnas. Lärdomar och erfarenheter som är guld värda för andra huvudmän. Guldtrappan söker således inte bara ”goda exempel”, utan både positiva och negativa erfarenheter. Inte minst är misstag, gjorda omtag och lärdomar väsentliga steg på vägen mot att formulera beprövad erfarenhet.

Resultat av initiativet Guldtrappan 2015-2017
1. Guldtrappan är ett initiativ. Det har samlat ett antal aktörer, myndigheter, förlag, leverantörer och organisationer såsom skolledarförbundet och förvaltningschefer, till ett samlat initiativ som satt fokus på huvudmännens strategiska arbete med skolutveckling (inte minst betydelsefullt för den nationella utvecklingen 2014 och 2015 då detta initiativ inleddes).
2. Ett årligt forum, Framtidens lärande – här och nu!, har genomförts under åren 2015, 16, 17. Det har skapat en arena för beslutsfattare inom denna sfär. Senast med närings- och innovationsminister Mikael Damberg som prisutdelare.
3. Partnerskapet i sig har en betydelse för att skapa bredare uppmärksamhet och engagemang och har med konferenser och riksdagshearing och andra event även bidragit till att frågan om nationell digital strategi lyfts till ett beslut 2017.
4. Med sina kriterier baserade på forskning och beprövad erfarenhet, spänner Guldtrappan över hela bredden från infrastruktur och lärresurser, till ledarskap och professionsutveckling.
5. Utmärkelsen är en kvalitetsutmärkelse, ett kvalitetsmått, snarare än en tävling. Den inbjuder därmed till samarbete och erfarenhetsutbyte mellan huvudmän, snarare än till konkurrens och inlåsning.
6. Guldtrappan är en process. Partnernas gemensamt formulerade kriterier har spelat en roll för huvudmän i utvecklingen av deras lokala digitaliseringsprocess. Detta har resulterat i att femtiotalet nomineringar gjorts av huvudmän och att ett dussin utsetts till pristagare.
7. För nominerade huvudmän har processen med lokala besök och redovisningar i olika former på Framtidens lärande, liksom webb, tryck och video varit ett lyft för den egna personalen och verksamheten.
8. För andra huvudmän innebär Framtidens lärande en av få arenor för att hämta inspiration och erfarenhet. Så får exempelvis Guldtrappan förfrågningar av huvudmän om exempel och erfarenheter, liksom förfrågningar om huvudmän att göra studiebesök hos.

Sammanfattningsvis
Konferensen Framtidens lärande med Guldtrappan som centralt inslag åren 2015, 2016 och 2017 har börjat etablera ett årligt återkommande sammanhang och event med fokus på huvudmäns skolutveckling med digitalt stöd. Fungerande arenor och initiativ kräver långsiktighet. Det är därför betydelsefullt att fortsätta detta initiativ, med dess partnerskap och inriktning. En utlysning av Guldtrappan 2019 görs 29-30 oktober på Framtidens lärande.

Stockholm 15 maj 2018
Peter Becker
Ordförande Stiftelsen Yngve Lindbergs Minne

Bilaga:
Guldtrappans sju bedömningskriterier 2017

1. vision, strategi och plan för digital skolutveckling, förankrad i den lokala verksamheten, liksom i forskning och gällande styrdokument

2. digital infrastruktur för mångfaldiga, flexibla arbetssätt för elever, lärare och ledare vad gäller hårdvara, internet, trådlösa nät

3. digitala lärresurser och verktyg, licenser/avtal och strukturer för egenproducerade, inköpta och öppna resurser

4. pedagogiskt ledarskap för skolans digitalisering, pedagogiska verksamhet och måluppfyllelse med stöd av it

5. inkludering av alla elever genom att med stöd av it göra lärandet tillgängligt för alla – oavsett funktionsförmåga

6. digitalt förändringsarbete för att utveckla nya och innovativa pedagogiska arbetssätt och arbetsformer

7. pedagogiskt erfarenhetsutbyte, kunskapsbildning och professionsutveckling för personal, såväl internt som externt

Skriv kommentar


Framtidens lärande

Tillsammans skapar vi framtidens skola! – en arena och ett verktyg i kommunens utvecklingsarbete

Arrangörer

Koordinatorer

Arkiv

Skriv inlägg

 

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrev från DIU

Håll dig uppdaterad – prenumerera på DIUs nyhetsbrev! Vi bevakar frågor som rör skolutveckling och lärande med it.

Vi vänder oss till dig som är intresserade av frågor som rör digitalisering, innovation och utbildning. Nyhetsbrevet är gratis och utkommer varannan vecka under terminstid.

Namn


E-post
Lämna följande fält tomt


Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter

Sätt din kommun på kartan

egen_dator_karta
DIUs karta över kommuner med satsningar på egen dator. Finns din kommun med? Läs mer

DIU

Följ reportage, debatt, mm i tidskriften DIU på webben

Senaste inläggen

Senaste kommentarer