Nu öppnar vi klassrumsdörrarna! – en konferens med fokus på strukturerat kollegialt lärande och professionsutveckling

Under Framtidens lärande, nu i samverkan med Skolforum, i Stockholm den 29-30 oktober arrangerar vi nästa steg av konferensen “Nu öppnar vi klassrumsdörrarna”. Den erbjuds som ett valbart “spår” i konferensprogrammet. Läs mer om konferensen och anmäl dig här: Framtidens lärande 29-30 oktober

Dokumentation från konferensen ”Nu öppnar vi klassrumsdörrarna” den 26 april i Stockholm

Konferensen visade kraften i kollegial samverkan och återkopplingen. Med många konkreta exempel belystes hur detta arbete kan organiseras här och nu. Här illustrerades enskild individuell coaching, ledarskap i klassrummet liksom kollegiala processer skola för skola och i samspel med grannskolor, illustrerat från ett antal svenska skolor till exemplet London.

Nedan följer utifrån agendans punkter, länkar med presentationer och videointervjuer samt DIUs rapport kring professionsutveckling.

Tillit till yrkeskunnande – Intern insyn grundskola som verktyg för skolutveckling på vetenskaplig grund
Elisabeth Stärner, utvecklingsstrateg, Kathrin Hansson, sakkunnig och Jenny Linde, rektor på Harvestadsskolan, Linköpings kommun presenterade hur det kollegiala samarbetet i form av insynsbesök fungerar i Linköpings grundskolor. Syftet är att bland annat att fokusera undervisningen, lyfta det som är bra, sprida goda exempel och lyfta framgångsfaktorer på och mellan skolor och ge snabb återkoppling.
Presentationsbilder
Videointervju

Using quality feedback to help teachers reflect
Howard Pitler, Kansas City, USA, doktor i pedagogik och expert på lektionsobservationer, framhöll att alla lärare och skolledare  har behov av en coach för att utvecklas i sin profession och jämförde med de bästa inom sportens värld. Han visade också konkret hur video-feedback till lärare kan gå till och vilka möjligheter det ger.
Presentationsbilder
Videointervju

Varför denna konferens?
Peter Becker, Stiftelsen DIU och Mats Rosenkvist, BravoLesson, konferensens arrangörer, belyste potentialen med systematik, lektionsobservationer och kollegialt lärande för skolans utveckling och elevernas resultat. De satte vidare in det konkreta arbetet på skolan i ett nationellt utvecklingsperspektiv med aktuella förslag kring lärares och rektorers professionsutveckling liksom praktiknära forskning driven av skolprofessionerna.
Presentationsbilder

Varför är professionsutvecklingen avgörande för skolan? Hur får vi detta att hända i skolvardagen?
Professionerna är drivande i att formulera den beprövade erfarenheten och för skolans kunskapsbildning. Att de är en viktig kraft i skolutvecklingen framgick i det engagerade samtal som Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundet, Åsa Fahlén, Lärarnas riksförbund, Matz Nilsson, Sveriges skolledarförbund och Ulla Hamilton, vd Friskolornas riksförbund förde kring skolans professionsutveckling.

Videointervju med Johanna Jaara Åstrand
Videointervju med Åsa Fahlén
Videointervju med Matz Nilsson
Artikel

Dokumentation och reflektion
Per Dahlbeck, Malmö kommun, framhöll i sitt inspel att skolan både ska rymma det lärande som är målinriktat och lär ut befintlig kunskap, liksom den där eleverna ställer frågor – vilka kanske växer och blir fler på vägen. De båda är kopplade till var sin tradition av dokumentation, med “learning studies” och “pedagogisk dokumentation” som exempel.
Videointervju

Vad menar vi med undervisningskvalitet? Har vi samma bild av vad som är kvalitet inom lärarkåren på skolan?
John Steinberg gjorde ett engagerat, reflekterande och utmanande föredrag om vad vi menar med undervisningskvalitet. Har vi samma bild av vad som är kvalitet inom lärarkåren på skolan?
Presentationsbilder

Två lektionsobservationer per vecka – varje rektors uppdrag i Filipstad
Gun Palmqvist, Ferlinskolan i Filipstad, har som en del i ett långsiktigt skolutvecklingsarbete i kommunen genomfört lektionsbesök varje veckan, sedan 2010. Resultatet syns på meritvärden och gymnasiebehörighet. I en vidareutveckling kommer nu lärarna kollegialt att använda samma former och besöka varandra på lektioner..
Presentationsbilder
Videointervju

Mikrobesök med makroeffekt
Mats Strandler, rektor på Eklidens skola, Nacka, berättade om skolans arbete kring ledarskapet i klassrummet och hur man organiserat utvecklingsarbetet med bland annat kollegiala lektionsobservationer och mikrobesök från skolledningen.
Presentationsbilder
Videointervju

Ledarskapet i klassrummet – lärandets ordning och reda
Marcus Samuelsson, docent på Högskolan Väst, presenterade forskning kring ledarskapet i klassrummet. Han berättade att de lärare som briljerar är de som planerar sin undervisning i detalj. Och betonade vikten av att arbeta med det som forskningen visat är dimensioner av god undervisning – framför det som är allmänt tyckande.
Presentationsbilder
Videointervju


Praktiken, praktiknära forskning och nationell infrastruktur för professionsutveckling
Frågan om professionsutveckling för lärare är aktuell, bland annat genom Björn Åstrands utredning ”Bättre skola genom mer attraktiva skolprofessioner”. I ett panelsamtal på Framtidens lärande gav några aktörer sin syn utvecklingen. I samtalet medverkade:
• Elisabet Nihlfors, professor i pedagogik och dekan för fakulteten för utbildningsvetenskaper vid Uppsala universitet,
• Björn Åstrand, lektor i pedagogik vid Umeå universitet och regeringens särskilda utredare ”Bättre skola genom mer attraktiva skolprofessioner”
• Per-Arne Andersson, direktör, avdelningen för utbildning och arbetsmarknad SKL
• Helena Sagar, Lektor/leg lärare NO&Tk, Kullaviksskolan, Kungsbacka Kommun. Fil Dr Naturvetenskap med utbildningsvetenskaplig inriktning.

Challenge the Gap – Unlock Potential
Sir George Berwick förmedlade över femton års erfarenhet från hur skolor i London med usla resultat lyft sig till landets främsta. I ett kollegialt samarbete har skolorna visat att de själva äger förmågan att lyfta eleverna och skapa goda resultat. Professionernas egen beprövade erfarenhet är skolans största tillgång, påpekar Sir George, och i bifogad presentation ges en detaljerad inblick i Challenge Partners arbete och resultat.
Presentationsbilder

Vad händer nu och avslutning
Mingel och samtal    


DIU rapport: Praktiken,
professionerna och kunskapen

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktpersoner
Peter Becker, stiftelsen DIU, e-post: peter.becker@diu.se, mobil 070-710 4453
Mats Rosenkvist, BravoLesson, e-post: mats@successfulschools.se, mobil 070-957 4780

 

Konferensens arrangerades av

 

 


Get the Flash Player to see the slideshow.

Framtidens lärande


Tillsammans skapar vi framtidens skola! – en arena och ett verktyg i kommunens utvecklingsarbete

Arrangörer

Koordinatorer

Arkiv

Skriv inlägg