Skolutveckling och digitalisering, ledarskap och kollegialt lärande på Framtidens lärande 29-30 oktober

Två huvudteman på Framtidens lärande är “Skolutveckling och digitalisering” och “Ledarskap och kollegialt lärande”. 

Boka din plats på Framtidens lärande här

Skolutveckling och digitalisering – nationellt rådslag

 

 #skolDigiplan – delta i det nationella rådslaget kring handlingsplanen för skolväsendets digitalisering

Just nu pågår arbetet med en nationell handlingsplan #skolDigiplan som syftar till att lyfta fram olika initiativ och aktiviteter som stöd för huvudmännen att nå målen i den nationella digitaliseringsstrategin. I överenskommelse med regeringen ansvarar SKL för att tillsammans med Skolverket arbeta fram handlingsplanen.

Under arbetet hålls bland annat ett antal rådslag för att samla in erfarenheter och kunskaper från olika aktörer inom skolväsendet. På Framtidens lärande har du möjlighet att delta i ett sådant rådslag på plats och komma med förslag till #skolDigiplan.

Medverkande:  Annika Agélii Genlott, SKL, och Lars Lingman, Skolverket, med flera.

 

Ta ett steg till i digitaliseringen – Guldtrappan som metod och inspiration för skolans huvudmän

Att få syn på sin egen process och utveckling är en viktig del i arbetet och att ansöka om Guldtrappan är ett effektivt sätt att formulera och sätta ord på nuläget och samtidigt peka framåt. Ett antal huvudmän som nominerats till Guldtrappan berättar om sina erfarenheter och på vilket sätt Guldtrappan har varit ett stöd i det egna arbetet. En viktig insikt är vikten av att alla nivåer är engagerade och att definiera egna framgångsfaktorer och nyckelaktiviteter.

Medverkande: Arja Holmstedt Svensson och Mats Östling tillsammans med företrädare för kommuner som varit nominerade till kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan

 

 

Lärares professionella lärande i sociala mediegrupper

Informella nätverk har länge varit en viktig del i lärares professionella utveckling. Karaktären av dessa informella nätverk har nu förändrats och i dag använder sig lärare av en rad olika arenor online: allt från specifika webbplatser, till Facebook, Twitter, Youtube och bloggar. På liknande sätt som för andra yrkesgrupper har sociala medier blivit viktiga plattformar för lärares professionella utveckling. I föreläsningen diskuterar forskarna från Göteborgs universitet, utifrån forskningsresultat, vilket arbete och samarbete som sker online, vad lärare får ut av att delta i dessa grupper och vad det innebär för utvecklingen av lärarprofessionen mer generellt.

Medverkande: Annika Lantz-Andersson och Mona Lundin, docenter i Pedagogik, Göteborgs universitet samt Karin Brånebäck, lärare i Täby, som driver Facebookgruppen “Flippa klassrummet”, med ca 15 000 medlemmar.

Dessutom flera seminarier inom temat kring Det digitala ekosystemet, Att leda digitalisering i skola och klassrum, Digitala prov – hur, när och varför. Sidan uppdateras kontinuerligt.

 

Ledarskap och kollegialt lärande

Öppna klassrumsdörrarna för bättre och bättre undervisning – Steg för steg mot bättre resultat, baserat på vetenskap och beprövad erfarenhet

• Lektionsobservationer – studera verkligheten
Att utveckla sin undervisning, tillsammans med kollegor, utvecklingsledare eller rektor kan vara till stor hjälp för en lärare. Vilka är dimensionerna och kvaliteterna av god undervisning som man kan fokusera på?

Detta seminarium ger två perspektiv. Handledarens och coachens om förmåga att leda, att skapa struktur, att hantera konflikter, att vara tydlig i kommunikationen men också att väcka nyfikenhet och visa omtanke. Det andra om Skolinspektionens erfarenheter av att observera lektioner med utgångspunkt i vetenskap och beprövad erfarenhet. Två inledningar följda av samtal med seminariedeltagarna.

Medverkande: Joakim Norberg, utredare, och Helena Olivestam Torold, undervisningsråd, från Skolinspektionen, Urban Hansson, vd Skolkompaniet  

• Samtalet – reflektera kring det vi ser
Samtalet – med eleverna, med kollegorna, med rektor är grunden för utveckling och det gemensamma växandet.  Hur kan man säkerställa att kunskapen växer både individuellt och i hela arbetsgruppen? Detta seminarium ger två perspektiv. Det coachande samtalet som stöd för reflektion kring egna erfarenheter och kollegialt lärande genom lärande samtal. Två inledningar följda av samtal med seminariedeltagarna.

Medverkande: Madleen Thyrén, utbildningschef på Nackademin och Elisabeth Åsén Nordström, fil dr, föreläsare och pedagogisk handledare

• Ledarskapet – prioritera, motivera och organisera
Om tid, prioriteringar och systematik för ett systematiskt kvalitetsarbete. Hur strukturerar man ett genomtänkt ledarskap, med fokus på bättre och bättre undervisningen på den egna skolan och på alla nivåer i skolans organisation, så att skolans systematiska kvalitetsarbete blir verklighet på varje enskild skola och på alla enheter i verksamheten.  Detta seminarium ger två perspektiv. Rektors perspektiv på hur lektionsobservationer blir en del av det systematiska kvalitetsarbetet på skolan och huvudmannens perspektiv på hur detta blir en del av verksamheten på varje enhet i organisationen. En kommun beskriver sin konkreta plan för att hela organisationen ska leva efter devisen ”Öppna din dörr och säg att du vill ha mig där”. Två inledningar följda av samtal med seminariedeltagarna.

Medverkande: Jonas Fors, verksamhetschef skola, och Anders Bobäck, utvecklingsledare för digitalisering av skolan, båda Ludvika kommun.

 

Vad vet vi om skolutveckling för att lyfta elevers lärande?

Hur kan strategier för hållbar förbättring och en positiv resultatutveckling i skola byggd på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet utformas? Kraven på att systematiskt och långsiktigt arbeta med kvalitetsförbättring är höga – men hur gör man för att få det att fungera i praktiken? Vad vet vi om skolors olika resultat och vad som påverkar dessa? Vad vet vi om den betydelse lärarprofessionen har, och på vilket sätt informations- och kommunikationsteknik, specialpedagogik och mångkulturalism påverkar elevernas lärande?

Medverkande: Jan Håkansson, docent, Linnéuniversitetet, författare till bland annat Utmärkt skolutveckling

 

 

När kollegorna kommer på väntat besök 

Undervisning och förutsättningarna för god undervisning är i fokus för de insynsbesök som genomförs i Linköpings grundskolor av observatörsteam av förstelärare och specialpedagoger. Utgångspunkt är att synliggöra och dela positiva erfarenheter hos skolans professioner som verktyg för skolutveckling på vetenskaplig grund.

Medverkande Elisabeth Stärner, utvecklingsstrateg, Kathrin Hansson, sakkunnig och Jenny Linde, rektor på Harvestadsskolan, samtliga Linköpings kommun

 

 

 

 

 

Kollegialt lärande i fokus för ny rektorsutbildning 

Vilka krav bör ställas på rektorsutbildningen i framtiden? År 2021 inleds den tredje avtalsomgången av Rektorsprogrammet. Det innebär en möjlighet till revidering av nuvarande utbildning, dess innehåll och form. Viktiga frågor är vilka kunskaper och kompetenser en rektor behöver utveckla för att kunna genomföra sitt uppdrag.

Medverkande Anna Forssell, fil dr, undervisningsråd, Skolverket, ansvarig samordnare för Rektorsprogrammet.

 

 

 

 

Boka din plats på Framtidens lärande här

 

 

 

Framtidens lärande arrangeras av stiftelsen DIU i samarbete med partners “Skolutveckling och digitalisering – nationellt rådslag” i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL och Skolverket samt  ”Öppna klassrumsdörrarna för bättre och bättre undervisning” i samverkan med BRAVOLesson och Successful Schools.


Get the Flash Player to see the slideshow.

Framtidens lärande


Tillsammans skapar vi framtidens skola! – en arena och ett verktyg i kommunens utvecklingsarbete

Arrangörer

Koordinatorer

Arkiv

Skriv inlägg