Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM

Specialpedagogiska skolmyndigheten arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. För att detta ska vara möjligt behövs kunskap och kompetens inom förskolor, skolor och vuxenutbildningar och organisation. Vi erbjuder stöd som kan handla om individers lärande, pedagogers arbete eller verksamhet och organisation.

En tillgänglig lärmiljö är en förutsättning för delaktighet och för måluppfyllelse. Det är även viktigt att det i skolorganisation och hos pedagoger finns kunskap om bemötande, tillgänglighet, lärverktyg samt strategier för hur lärande och läromedel kan anpassas. Vi bidrar med vår kompetens genom att samverka med och komplettera de specialpedagogiska resurser som finns i kommuner eller fristående verksamheter.

Specialpedagogiska skolmyndighetens medverkan i Guldäpplet innebär att fokus riktas på frågor om delaktighet och tillgänglighet för utveckling av den inkluderande lärmiljö som kan möta alla barn, elever och vuxna oavsett funktionsförmåga och deras rätt till en likvärdig utbildning.

Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM