Utlysning av Guldtrappan 2021

 

GULDTRAPPAN är en kvalitetsutmärkelse som syftar till att inspirera kommuner och andra skolhuvudmän till skolutveckling med tillvaratagande av digitaliseringens möjligheter. Den utdelas årligen av stiftelsen Yngve Lindbergs Minne tillsammans med partners. Nomineringen är nu öppen.

Varför Guldtrappan? Med en nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet beslutad och ett pågående nationellt arbete med handlingsplaner är det ett uppdrag för alla kommuner och andra skolhuvudmän att leda verksamheten och skapa tillgång till infrastruktur, digitala plattformar, läromedel och andra resurser för alla elever och all personal, liksom bygga upp digital kompetens. Med målet att alla skolor, lärare och elever ska kunna dra nytta av digitaliseringens möjligheter för kunskapsutveckling, samarbete och personlig utveckling finns ett starkt behov att stödja såväl de interna processerna som erfarenhetsutbytet mellan skolhuvudmän.

Utmärkelsen Guldtrappan lyfter fram erfarenheter från skolhuvudmän som arbetar långsiktigt och strategiskt utifrån styrdokumenten för ett framgångsrikt digitalt lärande i skolan, med gott ledarskap för kompetensutveckling och kollegialt lärande, digitala lärresurser och nätbaserat samarbete. Utmärkelsen vill vara ett stöd för skolan att ta vara på digitaliseringens möjligheter.

Juryn har formulerat sju kriterier baserat på vetenskap och beprövad erfarenhet, och lyfter fram skolhuvudmän vilka bedöms ha en samlad styrka vad gäller alla dessa kriterier. Guldtrappan siktar till att synliggöra, dela och sprida erfarenheter, motgångar såväl som framsteg.

Nominering och beredning
Nominering kan ske av huvudmännen själva eller av andra. Nomineringen kan gälla huvudmannen som helhet, eller avgränsade delar som till exempel en skolform. En enskild skola i en kommun eller hos en fristående huvudman kan inte nomineras, om det inte gäller en skola som är den enda inom sin skolform. Syftet med Guldtrappan är inte att premiera enskilda skolor utan att synliggöra vikten av vision, strategisk ledning och skolutveckling ur ett helhetsperspektiv med både infrastruktur och kunskapsbildning och professionsutveckling.

Nomineringen baseras på huvudmannens egen värdering utifrån kriterierna, med dokumentation gärna kompletterad med en nulägesanalys baserad på någon form av systematisk uppföljning av den digitala skolutvecklingen.

Efter nomineringen följer en fas där kompletterande dokumentation inhämtas knuten till kriterierna (se anvisningar i nomineringsformulär). Därefter görs en beredning av underlagen, varpå juryn samlas för genomgång och analys och därefter utser årets kandidater. Dessa inbjuds till en gemensam session, en fysisk eller digital hearing, med alla kandidater.

Det samlade underlaget av nominering, kompletteringar och hearing, leder fram till juryns beslut angående de huvudmän som erhåller kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan. Utmärkta huvudmän uppmärksammas med presentationer och erfarenhetsutbyten på konferensen Framtidens lärande.

Nomineringen till Guldtrappan 2021 är avslutad.

Partners
Bakom Guldtrappan står 2021 Skolverket, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Friskolornas Rikförbund, Sveriges skolledarförbund, Skolchefsföreningen samt initiativtagarna stiftelsen DIU och Sveriges Kommuner och Regioner. Samtliga partners medverkar i juryarbetet.