Utlysning av Guldtrappan 2023

Nomineringen till Guldtrappan görs på webben – process startar 15 september

GULDTRAPPAN är ett initiativ, en process och en kvalitetsutmärkelse som syftar till att inspirera kommuner och andra skolhuvudmän till skolutveckling med tillvaratagande av digitaliseringens möjligheter. Den utdelas årligen av stiftelsen Yngve Lindbergs Minne tillsammans med partners. Nomineringen är nu öppen.

Varför Guldtrappan? Med en nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet beslutad och ett pågående nationellt arbete med handlingsplaner är det ett uppdrag för alla kommuner och andra skolhuvudmän att leda verksamheten och skapa tillgång till infrastruktur, digitala plattformar, läromedel och andra resurser för alla elever och all personal, liksom bygga upp digital kompetens. Med målet att alla skolor, lärare och elever ska kunna dra nytta av digitaliseringens möjligheter för kunskapsutveckling, samarbete och personlig utveckling finns ett starkt behov att stödja såväl de interna processerna som erfarenhetsutbytet mellan skolhuvudmän.

Kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan lyfter fram erfarenheter från skolhuvudmän som arbetar långsiktigt och strategiskt utifrån styrdokumenten för ett framgångsrikt digitalt lärande i skolan, med gott ledarskap för kompetensutveckling och kollegialt lärande, digitala lärresurser och nätbaserat samarbete. Utmärkelsen är ett initiativ, en process och en kvalitetsutmärkelse och vill vara ett stöd för skolan att ta vara på digitaliseringens möjligheter.

Juryn har formulerat sju kriterier för framgångsrik digital skolutveckling, baserade på vetenskap och beprövad erfarenhet. Nominerade skolhuvudmän bedöms utifrån kriterierna och sin samlade styrka vad gäller alla dessa. Guldtrappan siktar till att synliggöra, dela och sprida erfarenheter, motgångar såväl som framsteg.

Nominering och beredning
Nominering kan ske av huvudmännen själva eller av andra. Nomineringen kan gälla huvudmannen som helhet, eller avgränsade delar som till exempel en skolform. En enskild skola i en kommun eller hos en fristående huvudman kan inte nomineras, om det inte gäller en skola som är den enda inom sin skolform. Syftet med Guldtrappan är inte att premiera enskilda skolor utan att synliggöra vikten av vision, strategisk ledning och skolutveckling ur ett helhetsperspektiv med både infrastruktur och kunskapsbildning och professionsutveckling.

Nomineringen baseras på huvudmannens egen värdering utifrån kriterierna, med dokumentation kompletterad med en nulägesanalys baserad på någon form av systematisk uppföljning av den digitala skolutvecklingen.

Efter nomineringen följer en fas där kompletterande dokumentation inhämtas knuten till kriterierna (se anvisningar i nomineringsformulär). Därefter görs en beredning av underlagen, varpå juryn samlas för genomgång och analys och därefter utser årets kandidater. Dessa inbjuds till en gemensam session, en fysisk eller digital hearing, med alla kandidater.

Det samlade underlaget av nominering, kompletteringar och hearing, leder fram till juryns beslut angående de huvudmän som erhåller kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan. Utmärkta huvudmän uppmärksammas med presentationer och erfarenhetsutbyten på konferensen Framtidens lärande och andra arenor.

Nomineringen till Guldtrappan görs här på webben – process startar 15 september
Länk till blad om nominering (pdf)

Partners
Bakom Guldtrappan står Skolverket, Sveriges Kommuner och Regioner, Friskolornas Riksförbund, Gothia Kompetens, NE, Sveriges skolledarförbund, Skolchefsföreningen samt initiativtagarna stiftelsen DIU. Samtliga partners medverkar i juryarbetet.