Guldtrappans kriterier

Guldtrappans sju bedömningskriterier

1. Vision, strategi och planer för digital skolutveckling, förankrad i verksamheten, liksom i forskning och gällande styrdokument

2. Strategiskt ledarskap på alla nivåer som utvecklar den pedagogiska verksamheten och ökar måluppfyllelsen

3. Infrastruktur (nät, system, plattformar, digitala enheter) som ger ett stabilt stöd till varierade och flexibla arbetssätt samt teknisk och pedagogisk support i verksamheten

4. Tillgång till anpassningsbara och ändamålsenliga digitala lärresurser, liksom strukturer för egenproducerade och öppna resurser samt tillgång till skolbibliotek

5. Likvärdiga förutsättningar för alla barn och elever att använda digitala verktyg och att utveckla sin digitala kompetens.

6. Strukturerat digitalt förändringsarbete för att utveckla nya och innovativa pedagogiska arbetssätt och arbetsformer

7. Strukturerad och kontinuerlig utveckling av pedagogers digitala kompetens, inte minst genom pedagogiskt erfarenhetsutbyte och andra kollegiala former.

 

Senast reviderad 2019-10-16 
Juryn för Guldtrappan