Nominera till Guldtrappan 2023

 

Utmärkelsen Guldtrappan är ett stöd för skolan att ta vara på digitaliseringens möjligheter. Utmärkelsen lyfter fram erfarenheter från skolhuvudmän som arbetar långsiktigt och strategiskt utifrån styrdokumenten för ett framgångsrikt digitalt lärande i skolan, med gott ledarskap för kompetensutveckling och kollegialt lärande, digitala lärresurser och nätbaserat samarbete.

Nominering och beredning
Utmärkelsen Guldtrappan baseras på sju kriterier och nominering kan ske av huvudmännen själva eller av andra. Nomineringen kan gälla huvudmannen som helhet, eller avgränsade delar som t.ex. en skolform. En enskild skola i en kommun eller hos en fristående huvudman kan inte nomineras, om det inte gäller en skola som är den enda inom sin skolform. Syftet med Guldtrappan är inte att premiera enskilda skolor utan att visa på vikten av vision, strategisk ledning och skolutveckling ur ett helhetsperspektiv och styrkedjans vikt i processen.

Nominera till Guldtrappan 2023 – process startar 15 september
Nomineringen görs i formulären, baserat på en motivering utifrån vart och ett av de sju kriterierna, med:
1. Egen skattning av nivå.
2. Beskrivning av verksamhet och planer.
3. Bifogad dokumentation, gärna kompletterad med någon form av systematisk uppföljning av den digitala skolutvecklingen med framsteg och lärdomar.

Till nomineringsformuläret

OBS! Om det uppstår problem i samband med inlämning via formuläret kontakta: guldtrappan@diu.se