Utlysning av Guldtrappan 2024

Nomineringen till Guldtrappan görs på webben – processen startar med anmälan senast 15 februari 2024.

GULDTRAPPAN är ett initiativ, en process och en kvalitetsutmärkelse som syftar till att inspirera kommuner och andra skolhuvudmän till skolutveckling med tillvaratagande av digitaliseringens möjligheter. Den utdelas årligen av stiftelsen Yngve Lindbergs Minne tillsammans med partners. Nomineringen är nu öppen och börjar med en anmälan – senast 15 februari.

Varför Guldtrappan? Alla elever ska ha likvärdiga möjligheter att bli digitalt kompetenta samhällsmedborgare. Det var målet för den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet 2017-2022. Digital kompetens är inskriven i styrdokumenten, digitala nationella prov är på väg. Digitalisering överallt där den ger fördelar är en möjlighet och en utmaning för samtliga skolhuvudmän.

Syftet med utmärkelsen Guldtrappan är att skolhuvudmän i hela landet ska kunna dela erfarenheter, modeller och strategier, kring skolutveckling med tillvaratagande även av digitaliseringens möjligheter, baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet.

Guldtrappan bidrar till huvudmäns samverkan för utveckling av skolan, i en process med många olika former av arenor för erfarenhetsutbyten och kunskapsbildning – nationella och regionala, fysiska såväl som digitala.
Gemensamt blir vi klokare, helt enkelt!

Kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan lyfter fram erfarenheter från skolhuvudmän som arbetar långsiktigt och strategiskt utifrån styrdokumenten för ett framgångsrikt digitalt lärande i skolan, med gott ledarskap för kompetensutveckling och kollegialt lärande, digitala lärresurser och nätbaserat samarbete. Utmärkelsen är ett initiativ, en process och en kvalitetsutmärkelse och vill vara ett stöd för skolan att ta vara på digitaliseringens möjligheter.

Juryn har formulerat sju kriterier för framgångsrik digital skolutveckling, baserade på vetenskap och beprövad erfarenhet. Nominerade skolhuvudmän bedöms utifrån kriterierna och sin samlade styrka vad gäller alla dessa. Guldtrappan siktar till att synliggöra, dela och sprida erfarenheter, motgångar såväl som framsteg.

Nominering och beredning
Nominering sker av huvudmännen själva. Nomineringen kan gälla huvudmannen som helhet, eller avgränsade delar som till exempel en skolform. En enskild skola i en kommun eller hos en fristående huvudman kan inte nomineras, om det inte gäller en skola som är den enda inom sin skolform. Syftet med Guldtrappan är inte att premiera enskilda skolor utan att synliggöra vikten av vision, strategisk ledning och skolutveckling ur ett helhetsperspektiv med både infrastruktur och kunskapsbildning och professionsutveckling.

Nomineringen börjar med en intresseanmälan, med kontaktpersoner och huvudmannens skattning utifrån de sju kriterierna, senast den 15 februari 2024.

Efter anmälan följer en fas där kompletterande dokumentation inhämtas knuten till kriterierna (se anvisningar i nomineringsformulär) i dialog med Guldtrappans beredningsgrupp. Här tillförs kompletterande dokumentation, och en nulägesbeskrivning baserad på systematiskt kvalitetsarbete och uppföljning av den digitala skolutvecklingen.

Därefter gör beredningsgruppen en samlad beredning av underlagen, varpå juryn samlas för genomgång och analys och därefter utser årets kandidater. Dessa inbjuds till en gemensam session, en sluten hearing med alla kandidater, beredningsgrupp och representanter från samtliga partners.

Det samlade underlaget av nominering, kompletteringar och hearing, leder fram till juryns beslut angående de huvudmän som erhåller kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan. Utmärkta huvudmän uppmärksammas med presentationer och erfarenhetsutbyten på konferensen Framtidens lärande och andra arenor.

Nomineringen till Guldtrappan görs här på webben – process startar med anmälan senast 15 februari
Länk till Inbjudan till nominering Guldtrappan 2024

Partners
Bakom Guldtrappan står Skolverket, Sveriges Kommuner och Regioner, Friskolornas Riksförbund, Gothia Kompetens, Sveriges skolledarförbund, Skolchefsföreningen samt initiativtagarna stiftelsen DIU. Samtliga partners medverkar i juryarbetet.