Utlysning av Guldtrappan 2020

 

GULDTRAPPAN är en kvalitetsutmärkelse som syftar till att inspirera kommuner och andra skolhuvudmän till skolutveckling med tillvaratagande av digitaliseringens möjligheter. Den utdelas årligen av stiftelsen Yngve Lindbergs Minne tillsammans med partners.

Nomineringen för Guldtrappan 2020 avslutades den 31 januari 2020.

Varför Guldtrappan? Med en nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet beslutad och ett pågående nationellt arbete med handlingsplaner är det ett uppdrag för alla kommuner och andra skolhuvudmän att leda verksamheten och skapa tillgång till infrastruktur, digitala plattformar, läromedel och andra resurser för alla elever och all personal, liksom bygga upp digital kompetens. Med målet att alla skolor, lärare och elever ska kunna dra nytta av digitaliseringens möjligheter för kunskapsutveckling, samarbete och personlig utveckling finns ett starkt behov att stödja såväl de interna processerna som erfarenhetsutbytet mellan skolhuvudmän.

Utmärkelsen GULDTRAPPAN är ett stöd för skolan att ta vara på digitaliseringens möjligheter. Utmärkelsen lyfter fram erfarenheter från skolhuvudmän som arbetar långsiktigt och strategiskt utifrån styrdokumenten för ett framgångsrikt digitalt lärande i skolan, med gott ledarskap för kompetensutveckling och kollegialt lärande, digitala lärresurser och nätbaserat samarbete

Juryn har formulerat sju kriterier baserat på vetenskap och beprövad erfarenhet, och lyfter fram skolhuvudmän vilka bedöms ha en samlad styrka vad gäller alla dessa kriterier. Guldtrappan siktar till att synliggöra, dela och sprida erfarenheter av misstag såväl som framsteg.

Nominering och beredning
Nominering kan ske av huvudmännen själva eller av andra. Nomineringen kan gälla huvudmannen som helhet, eller avgränsade delar som till exempel en skolform. En enskild skola i en kommun eller hos en fristående huvudman kan inte nomineras, om det inte gäller en skola som är den enda inom sin skolform. Syftet med Guldtrappan är inte att premiera enskilda skolor utan att visa på vikten av vision, strategisk ledning och skolutveckling ur ett helhetsperspektiv och styrkedjans vikt i processen.

Nomineringen, baseras på den nominerandes egen värdering utifrån kriterierna, gärna kompletterad med en nulägesanalys baserad på någon form av systematisk uppföljning av den digitala skolutvecklingen.

Efter nomineringen följer en fas där kompletterande dokumentation inhämtas knuten till kriterierna (se anvisningar i nomineringsformulär). Därefter görs en sammanställning av underlagen, varpå juryn samlas för genomgång och analys och därefter utser årets kandidater, som sedan inbjuds till en gemensam session med andra kandidater. Det samlade underlaget leder fram till juryns beslut att utse de huvudmän som erhåller kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2020. Utdelning av utmärkelsen, presentationer och ett första erfarenhetsutbyte sker på konferensen Framtidens lärande 2020.

Partners
Bakom Guldtrappan står Skolverket, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Vinnova, Friskolornas Rikförbund, Sveriges skolledarförbund, Skolchefsföreningen, Infomentor, Itslearning, samt initiativtagarna stiftelsen DIU och Sveriges Kommuner och Regioner. Samtliga partners medverkar i juryarbetet.