Fem skolhuvudmän får kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2017, fyra får hedersomnämnanden

Svensk skola står inför en serie utmaningar. Digitalisering kan vara en utmaning, men innebär främst kraftfulla möjligheter för tillgänglighet och ökad likvärdighet för alla elever. Initiativet Guldtrappan med en årlig kvalitetsutmärkelse till nominerade och granskade skolhuvudmän syftar till att visa på beprövade vägar för skolans utveckling med utnyttjande av digitaliseringens möjligheter.

Fem huvudmän tilldelades kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2017, för beprövade strategier för digital skolutveckling vid konferensen Framtidens lärande den 23 maj. Ceremonin förrättades av närings- och innovationsminister Mikael Damberg tillsammans med partners bakom Guldtrappan.

Guldtrappan utdelas av stiftelsen Yngve Lindbergs minne med partners Skolverket, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Skolchefsföreningen, Sveriges Skolledarförbund, Gleerups Utbildning AB, Vinnova, Liber AB, Infomentor, Natur & Kultur, Netsmart AB, itslearning AB, stiftelsen DIU och Sveriges Kommuner och Landsting. Samtliga partners är representerade i juryn, vars beslut bygger på dokumentation och besök hos huvudmännen, värderade utifrån Guldtrappans sju kriterier.

Juryn ser genomgående hos de korade huvudmännen ett tydligt ledarskap i frågorna kring digitalisering från politisk nämnd/styrelse och förvaltning med en delad vision och fokus på elever och lärande. Ett ledarskap inriktat på att skapa förutsättningar för lärarnas kunskapsbildning och utveckling av ett kollegialt lärande och ett tillåtande klimat, med stegvis framväxande delandekultur inom och mellan skolor.

Juryn ser hur tillgång till digitala läromedel och lärresurser här byggs upp, ofta i dialog med leverantörer, och goda exempel på hur elever, lärare och ledare utvecklar nya arbetssätt, förnyar och innoverar i samspel med myndigheter, organisationer och företag.

Vidare ser juryn dessa huvudmän göra ”omtag”, med fördjupade och justerade satsningar baserade på analys av tidigare gjorda egna insatser och elevers, lärares och skolledares systematiska erfarenheter och forskning.

En grundläggande förutsättning hos dessa huvudmän har varit att elever och personal försetts med egna datorer och lärplattor, öppna trådlösa nät och digitala lärresurser liksom support så att förtrogenhet med och tilltro till tekniken kunnat byggas upp. En annan viktig förutsättningar har varit att skolans egna behov satts i första rummet vid genomförandet, vare sig med outsourcad eller intern hantering av

Kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2017
Motivering för de fem utvalda skolhuvudmännen
Efter en öppen nominering avslutad 1 oktober 2016 har juryn i ett första steg granskat och valt ut ett antal kandidater, nio huvudmän, för prövning mot de sju kriterier som fastställts för kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan. Sedan har kompletterande information införskaffats och lokala besök gjorts hos kandidaterna. Efter en slutlig genomgång och beredning har nu juryn utsett fem huvudmän av olika storlek och med olika uppsättning skolformer/stadier, vilka bedöms uppfylla kvalitetskraven enligt de sju kriterierna. De anges nedan utan rangordning.

Härryda kommuns förskola och grundskola får kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2017
”Härryda har ett systematiskt utvecklingsarbete som pågått i mer än fem år med en mångfald av insatser, där den digitala utvecklingen gått hand i hand med en pedagogisk ambition att utveckla lärandet. Ett nära samarbete med kommunens it-enhet och en samsyn i hela styrkedjan har skapat en gedigen grund där Minecraft-projekt, MakerSpace och resurscentrat Tellus tillhör spjutspetsarna. Ett etablerat pedagogiskt erfarenhetsutbyte med olika nätverk och resurser ger stöd i arbetet med den fortsatta utvecklingen.

Stockholms stads gymnasieskola får kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2017
Stockholms stad har en övergripande vision om Stockholm 2040 där digitaliseringen är en viktig del. Man har skapat strukturer för och bedriver ett systematiskt förändringsarbete, bland annat genom ett egenutvecklat verktyg för självskattning, som börjat ge tydliga resultat på alla enheter. Med 1:1 och Skolplattform genomförda, erfarenhetsutbyte och kunskapsutveckling med Pedagog Stockholm, konferenser och grupper på sociala medier, liksom flera rika lärresurser och innovativa forskningssamarbeten och kommundoktorander har man åstadkommit fortsatt resultatutveckling.

Vellinge kommun med förskola, grundskola, gymnasieskola och vux får kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2017
Vellinge kommun, med en genomförd och utvärderad ikt-plan 2012-15 och en ny digitaliseringsplan för 2016-20 visar en stabil skolutveckling med digitaliseringen som ett centralt inslag. Här finns en decentraliserad styrfilosofi och beprövad erfarenhet med lokalt administrativt stöd och rektorer med utrymme för klassrumsbesök och samtal, liksom ett utvecklat pedagogiskt erfarenhetsutbyte och deltagande i forskningssamarbeten. Man har 1:1 från år 4 och god tillgång till lärplattor i F-3, en gemensam lärportal från förskola till gymnasium, liksom kommunlicens på alternativa verktyg. VFU- studenter erbjuds extrautbildning i digitala verktyg och bedömning för lärande.”

Västerås stads förskola får kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2017
Västerås stad har arbetat långsiktigt och strukturerat med hela styrkedjan och skapat en förskola där digitaliseringen är en ordinarie del av verksamheten. Det viktiga nätverket med ”lärcoacher” kompletteras nu med ”pedagogistor” för att stärka arbetet med digital dokumentation och reflektion. Man har en väl utbyggd infrastruktur med trådlösa nät och rikt med digitala verktyg, som nu ytterligare förstärks. Arbetssättet utvecklas på vetenskaplig grund och likvärdigheten stärks bland annat genom en förskolechefsutbildning.

Öckerö kommuns förskola och grundskola får kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2017
Öckerö kommun uppvisar en tydlig gemensam ambition från politik och förvaltning till skolledare och lärare. Man har en egenutvecklad, skräddarsydd ledarutbildning som fortsättningsvis även omfattar lärarna. Öckerö skolor har en utbyggd infrastruktur och 1:1 från år 2 och 1:2 i år 1. Med regelbundna nätverksträffar, årliga kompetensutvecklingsdagar och samarbete inom Göteborgs- regionen sker en skolutveckling där MakerSpace och robotprogrammering utgör livaktiga och framgångsrika inslag.

Hedersomnämnanden Guldtrappan 2017
Helsingborgs stad med förskola, grundskola, gymnasieskola, särskola, vuxenutbildning och sfi får hedersomnämnande
Helsingborgs stad har en övergripande vision, där digitalisering är ett tydligt fokusområde. Styrkor är en decentraliserad styrfilosofi som genomsyrar hela beslutskedjan och ger utrymme för lokal utveckling, med stöd av centrala resurser i en Digitaliseringsnod och Pedagogiskt centrum; infrastrukturen med öppna nät i stadsmiljön och en Skolportal med många samlade resurser som nås genom enkel inloggning (SSO) och en mångfald av lokala angreppssätt liksom medverkan i regionala och lokala forum, forsknings- och FoU-projekt och flera kommundoktorander.

En kvarstående utmaning är att utveckla strukturerade arbetssätt för att säkerställa likvärdigheten, så att alla skolor är med i utvecklingen.

Kunskapsskolan i Sverige med grundskola 4-9 och gymnasieskola får hedersomnämnande
Kunskapsskolan har en tydlig vision med eleven i centrum som starkt genomsyrar hela verksamheten. Styrkor är den genomförda visionen med välutvecklade resurser med Kunskapsporten som dagligt digitalt nav för såväl lärare som elever sedan starten 1999, understödd av en tidig satsning på digitalisering med tunna klienter, trådlösa nät i alla skolor sedan 2011/12, och webbaserade lösningar sedan 2013 vilka nu följs av en ikt-strategi 2016/2017.
Kvarstående utmaning är genomförande av ikt-strategin och arbete med stödjande verktyg, liksom öppnande för externa lärresurser.

Lapplands kommunalförbunds gymnasieskola får hedersomnämnande
Lapplands gymnasium har ett tydligt uppdrag i vilket ingår egen dator för varje elev och fjärrundervisning. Styrkor är ett nationellt pionjärarbete kring fjärrundervisning och projektet ”Nytt lärande” vilket påbörjat digitalisering med lärcirklar och pedagogiska caféer, workshops, lärspridare, ämnesbloggar, lathundar och webbkurser och resurser som egen dator, öppna nät, interaktiva tavlor, stödjande hjälpmedel, inläsningstjänst och bibliotek.Kvarstående utmaningar är det bredare genomslaget av digitaliseringen för att utveckla verksamheten.

Täby kommun med förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning får hedersomnämnande
Täby kommun har en väl utvecklad vision med ’tillgängligt lärande’ och inkludering i fokus. Styrkor är ett systematiskt kvalitetsarbete i kombination med en decentraliserad styrfilosofi och en rad centrala och lokala insatser ifråga om infrastruktur, digitala lärresurser, kompetensutvecklingscentrum, Täby Akademi, och forskningsanknytning. Efter omtag 2015 har Täby kickstartat sin digitala utvecklingsprocess och lagt en lovande grund.
Kvarstående utmaning är att omvandla denna strategi till genomförd och utvärderad erfarenhet.”

 

Presskontakt:
Peter Becker, ordförande juryn/Stiftelsen Yngve Lindbergs Minne, peter.becker@diu.se, 070 710 44 53
Johanna Karlén, Sveriges Kommuner och Landsting, johanna.karlen@skl.se, 072 729 05 55
Peter Karlberg, Skolverket, peter.karlberg@skolverket.se, 08 527 331 67Juryn för Guldtrappan 2017:
Marcus Arwidson, Netsmart AB Anna Bjurström, Vinnova
Peter Becker, Stiftelsen DIU
Stefan Bonn, Specialpedagogiska skolmyndigheten Patrik Eide, Liber AB
Ann Förberg, Natur & Kultur
Fredrik Hörup, itslearning AB Göran Isberg, Skolchefsföreningen Peter Karlberg, Skolverket
Johanna Karlén, Sveriges Kommuner och Landsting Klas Lilja, Infomentor AB
Matz Nilsson, Sveriges Skolledarförbund
Åsa Steholt Vernerson, Gleerups Utbildning AB

Guldtrappans sju bedömningskriterier
• vision, strategi och plan för digital skolutveckling, förankrad i den lokala verksamheten, liksom i forskning och gällande styrdokument
• digital infrastruktur för mångfaldiga, flexibla arbetssätt för elever, lärare och ledare vad gäller hårdvara, internet, trådlösanät
• digitala lärresurser och verktyg, licenser/avtal och strukturer för egenproducerade, inköpta och öppna resurser
• pedagogiskt ledarskap för skolans digitalisering, pedagogiska verksamhet och måluppfyllelse med stöd av it
• inkludering av alla elever genom att med stöd av it göra lärandet tillgängligt för alla – oavsettfunktionsförmåga
• digitalt förändringsarbete för att utveckla nya och innovativa pedagogiska arbetssätt ocharbetsformer
• pedagogiskt erfarenhetsutbyte, kunskapsbildning och professionsutveckling för personal, såväl internt som externt

Pressbilder: