Sex skolhuvudmän får kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2016

Svensk skola står inför en serie utmaningar. Digitalisering kan vara en utmaning, men också en del av lösningen. Initiativet Guldtrappan med en årlig kvalitetsutmärkelse till nominerade och granskade skolhuvudmän syftar till att visa på beprövade vägar för skolans utveckling med utnyttjande av digitaliseringens möjligheter.

Guldtrappan utdelas av stiftelsen Yngve Lindbergs minne med partners Skolverket, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Skolchefsföreningen, Sveriges Skolledarförbund, Gleerups Utbildning AB, Vinnova, Liber AB, Modellen/Infomentor, Natur & Kultur, Netsmart AB, itslearning AB, stiftelsen DIU och Sveriges Kommuner och Landsting. Samtliga är representerade i juryn som härmed meddelar sitt beslut.

Juryn ser hos årets nominerade huvudmän ett spektrum av insatser som bidrar till en framgångsrik digital skolutveckling. Imponerade, och med stolthet, konstaterar juryn att vi har mött skolhuvudmän i framkant, bland vilka sex har valts ut efter granskning utifrån sju fastställda kriterier.

Juryn ser genomgående hos dessa utvalda huvudmän betydelsen av ett tydligt ledarskap i frågorna kring digitalisering alltifrån politisk nämnd till elever – och tillbaka.

Det gäller huvudmän vars elever och personal alla har tillgång till egna datorer eller lärplattor, öppna trådlösa nät och digitala lärresurser och därtill har förtrogenhet med och tilltro till tekniken. Det gäller outsourcad eller intern hantering av infrastrukturen, där skolans behov ställs i fokus för genomförandet, i samförstånd med it-chef och annan teknisk personal.

Allra viktigast, ser juryn hur dessa huvudmän lägger fokus bortom tekniken, på kunskapsbildning hos personal och utveckling av ett kollektivt, strukturerat arbete för ett stärkt lärande hos eleverna. Vi ser ett kollegialt lärande, ett tillåtande klimat med en ny delandekultur som stegvis växer fram både inom skolor och mellan skolor.

Juryn ser hur tillgång till digitala läromedel och lärresurser här byggs upp, ofta i dialog med leverantörer, och hur lärare och ledare i inspirerande kreativ mångfald utvecklar nya arbetssätt, engagerar och i högre grad inkluderar alla elever och utmanar dem till framsteg.

Vidare ser juryn hos dessa utvalda huvudmän en trend mot ”omtag”, med en fördjupad och justerad satsning baserad på analys av tidigare gjorda egna insatser och elevers, lärares och skolledares systematiska erfarenheter, det vill säga på beprövad erfarenhet och forskning.

Efter en öppen nominering avslutad 1 oktober 2015 har juryn i ett första steg granskat och valt ut ett antal kandidater, huvudmän, för prövning mot de sju kriterier som fastställts för kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan. Sedan har kompletterande information införskaffats och lokala besök gjorts hos kandidaterna. Efter en slutlig genomgång och beredning har nu juryn utsett sex huvudmän av olika storlek och med olika uppsättning skolformer/stadier, vilka bedöms uppfylla kvalitetskraven enligt de sju kriterierna. De anges nedan utan rangordning.

Motivering för de sex skolhuvudmännen

Kalmarsunds gymnasieförbund får kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2016: För ett genomtänkt digitalt skolutvecklingsarbete, långsiktigt drivet hela vägen från ledningsnivån till de digitala elevcoacherna, med fäste i en blocköverskridande vision i styrelsen och förankrat i omvärldsorientering. Med infrastruktur, lärresurser och en innovativ modell med IKT-pedagoger, pedagogforum, utvecklingsmiljö och högskolesamarbete genomfört med beställarkompetens.

Linköpings kommuns grundskolor får kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2016: För ett systematiskt ledarskap, med uppbyggd kultur kring kollegialt lärande och skolutveckling baserad på extern förstalärargrupp som gör klassbesök, intervjuer och ger snabb återkoppling, kombinerad med en ledarutbildning med internationella partners och kontinuerligt stöd i egen utvärdering av resultat för varje skola. Utvecklingsarbete med centra och lärarnätverk med ämnesfokus och med 1-1-satsning, infrastruktur och support som grund.

Sandvikens kommun från förskoleklass till gymnasium får kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2016: För ett långvarigt uthålligt arbete, med politisk förankring och drivande projektledning, där projektet att-skriva-sig-till-läsning utvecklats stadigt till en heltäckande strategi för språkutveckling, inkluderande alla elever. Med fullt genomförd öppen digital infrastruktur, satsning på digitala lärresurser och en dator för alla från förskoleklass till gymnasium.

Simrishamns kommun från förskoleklass till gymnasium får kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2016: För ett starkt sammanhållet koncept, där avtal, införande och användning av pedagogiska molntjänster varit en viktig komponent, liksom tillgång till digitala läromedel inkluderande ett väletablerat utvecklingssamarbete med ett läromedelsförlag. Därtill med ett tydligt fokus på kollegialt lärande med en dela-kultur, även mellan skolformerna och externa mötesplatser.

Sollentuna kommun från förskoleklass till gymnasium får kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2016: För en skola i stark digital utveckling baserad på en tydlig vision och inspirerad ledning, från politik ut till klassrum och tillbaka, med en bred förankring och en begynnande kultur med aktivt internt och externt delande. Med forskningsanknytning, en utvecklad modell för att skriva-sig-till-lärande och indikationer i åk3 på bättre resultat vid strukturerad digitalisering.

Sundsvalls kommun från förskoleklass till gymnasium får kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2016: För fortsatt gedigen och systematisk digital satsning med god infrastruktur och digitala tjänster baserade på öppenhet och standarder. Successivt utvecklad skolverksamhet med insatser som resurscentrat Net21, webbaserade mötesplatser, nätverk kring att-skriva-sig-till-läsning, konferensen Mittlär, ett forskningsanknutet maker space och ett Skoldatatek med regelbundna kurser och workshops.

 

Presskontakt:
Peter Becker, ordförande juryn/Stiftelsen Yngve Lindbergs Minne, peter.becker@diu.se, 070 710 44 53
Johanna Karlén, Sveriges Kommuner och Landsting, johanna.karlen@skl.se, 072 729 05 55
Peter Karlberg, Skolverket, peter.karlberg@skolverket.se,08 527 331 67

Guldtrappans sju bedömningskriterier

  1. vision, strategi och plan för digital skolutveckling, förankrad i den lokala verksamheten, liksom i forskning och gällande styrdokument
  2. digital infrastruktur för mångfaldiga, flexibla arbetssätt för elever, lärare och ledare vad gäller hårdvara, internet, trådlösa nät
  3. digitala lärresurser och verktyg, licenser/avtal och strukturer för egenproducerade, inköpta och öppna resurser
  4. pedagogiskt ledarskap för skolans digitalisering, pedagogiska verksamhet och måluppfyllelse med stöd av it
  5. inkludering av alla elever genom att med stöd av it göra lärandet tillgängligt för alla – oavsett funktionsförmåga
  6. digitalt förändringsarbete för att utveckla nya och innovativa pedagogiska arbetssätt och arbetsformer
  7. pedagogiskt erfarenhetsutbyte, kunskapsbildning och professionsutveckling för personal, såväl internt som externt

 

Juryn för Guldtrappan 2016
Marcus Arwidson, Netsmart AB
Andreas Aurelius, Vinnova
Peter Becker, Stiftelsen DIU
Alexandra Blomberg, Natur & Kultur
Stefan Bonn, Specialpedagogiska skolmyndigheten Patrik Eide, Liber AB
Fredrik Hörup, itslearning AB
Johanna Karlén, Sveriges Kommuner och Landsting Matz Nilsson, Sveriges Skolledarförbund
Mats Rosenkvist, Modellen/Infomentor
Göran Isberg, Skolchefsföreningen
Peter Karlberg, Skolverket
Åsa Steholt Vernerson, Gleerups Utbildning AB