Utlysning av Guldtrappan 2019

GULDTRAPPAN är en kvalitetsutmärkelse som syftar till att inspirera kommuner och andra skolhuvudmän till skolutveckling med tillvaratagande av digitaliseringens möjligheter. Den utdelas årligen av stiftelsen Yngve Lindbergs Minne tillsammans med partners. Vi inbjuder nu till nominering till Guldtrappan 2019, öppen för kommunala och fristående skolhuvudmän.

Nomineringen ska vara oss tillhanda senast 2019-01-18 och följs sedan upp med eventuell komplettering av dokumentation och underlag under februari.

Varför Guldtrappan? Med en nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet beslutad och ett pågående nationellt arbete med handlingsplaner är det ett uppdrag för alla kommuner och andra skolhuvudmän att leda verksamheten och skapa tillgång till infrastruktur, digitala plattformar, läromedel och andra resurser för alla elever och all personal, liksom bygga upp digital kompetens. Med målet att alla skolor, lärare och elever ska kunna dra nytta av digitaliseringens möjligheter för kunskapsutveckling, samarbete och personlig utveckling finns ett starkt behov att stödja såväl de interna processerna som erfarenhetsutbytet mellan skolhuvudmän.

Utmärkelsen GULDTRAPPAN är ett stöd för skolan att ta vara på digitaliseringens möjligheter. Utmärkelsen lyfter fram erfarenheter från skolhuvudmän som arbetar långsiktigt och strategiskt utifrån styrdokumenten för ett framgångsrikt digitalt lärande i skolan, med gott ledarskap för kompetensutveckling och kollegialt lärande, digitala lärresurser och nätbaserat samarbete.

– Ett antal huvudmän har redan antagit utmaningen att vara i framkant i Sverige när det gäller skolutveckling med stöd av digitala verktyg. När skolans digitalisering nu omfattar alla skolor behöver erfarenheter från de som har kommit en bit på väg synliggöras. Utmärkelsen Guldtrappan blir då ett viktigt inslag, säger Per-Arne Andersson, direktör, avdelningschef, avdelningen för lärande och arbetsmarknad, Sveriges Kommuner och Landsting.

Tolv skolhuvudmän tilldelades utmärkelsen Guldtrappan under den första treårsperioden 2015-2017, senast vid konferensen Framtidens lärande i oktober 2017 av närings- och innovationsminister Mikael Damberg. Nomineringarna 2015, 2016 och 2017 lyfte fram viktiga erfarenheter, lärdomar och exempel på skolutveckling med tillvaratagande av digitaliseringens möjligheter. Dokumentation finns på webbplatsen.

Juryn har formulerat sju kriterier baserat på vetenskap och beprövad erfarenhet, och lyfter fram skolhuvudmän vilka bedöms ha en samlad styrka vad gäller alla dessa kriterier. Guldtrappan siktar till att synliggöra, dela och sprida erfarenheter av misstag såväl som framsteg.

– Jag hoppas utvalda huvudmän kan inspirera andra att komma i gång med arbetet med digitala lärresurser så att fler barn och elever får möjlighet att utveckla sin digitala kompetens under sin skoltid, säger Matz Nilsson, förbundsordförande i Sveriges Skolledarförbund och medverkande i juryn för Guldtrappan.

Partners
Bakom Guldtrappan står Skolverket, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Vinnova, Sveriges skolledarförbund, Skolchefsföreningen, Infomentor, Itslearning, samt initiativtagarna stiftelsen DIU och Sveriges Kommuner och Landsting. Samtliga partners medverkar i juryarbetet.

– Det partnerskap mellan organisationer, myndigheter och leverantörer, som bildats kring Guldtrappan är viktigt för att bidra till utvecklingen. Det är bara genom bred samverkan vi kan ta stora kliv framåt, säger Peter Becker, Stiftelsen DIU.

Nominering och beredning
Utmärkelsen Guldtrappan baseras på sju kriterier och nominering kan ske av huvudmännen själva eller av andra. Nomineringen kan gälla huvudmannen som helhet, eller avgränsade delar som t.ex. en skolform. En enskild skola i en kommun eller hos en fristående huvudman kan inte nomineras, om det inte gäller en skola som är den enda inom sin skolform. Syftet med Guldtrappan är inte att premiera enskilda skolor utan att visa på vikten av vision, strategisk ledning och skolutveckling ur ett helhetsperspektiv och styrkedjans vikt i processen.

Nomineringen görs i formulär på webben, baserat på en motivering utifrån vart och ett av de sju kriterierna, med 1) egen skattning av nivå, 2) beskrivning av verksamhet och planer och 3) bifogad dokumentation, gärna kompletterad med någon form av systematisk uppföljning av den digitala skolutvecklingen med framsteg och lärdomar. För referens se folder med presentation (pdf) 2015 och 2016, respektive pressmeddelande kring tidigare års pristagare.

Februari-mars: Efter nomineringen granskar beredningsgruppen underlaget, begär eventuellt kompletteringar och sammanställer underlaget, varpå juryn granskar, värderar och utser årets kandidater.

April-maj: Kandidater/skolhuvudmän inbjuds till en gemensam session med andra kandidater. I presentationen föreslås en film producerad av huvudmannen ingå, på max 3 min. Även en första version av en plan för en ”Digital strategidag” för andra huvudmän ska ingå. Omfång 90 min per huvudman.

Juni: Juryn fattar beslut angående de huvudmän som erhåller kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2019.

Höst 2019: Utdelning av utmärkelsen, presentationer och ett första erfarenhetsutbyte sker på konferensen Framtidens lärande 2019 i Stockholm med deltagande av medverkande huvudmän. De huvudmän som får utmärkelsen påbörjar genomförande av besöksdag för andra huvudmän.

 

Stockholm den 14 november 2018

Beredningsgruppen för Guldtrappan 2019

Peter Becker, Stiftelsen Yngve Lindbergs Minne
Peter Karlberg, Skolverket
Johanna Karlén, Sveriges Kommuner och Landsting
Arja Holmstedt Svensson, YLM, konsult
Mats Östling, YLM, konsult

Utlysning av Guldtrappan 2019 (PDF)

Presskontakt:
Peter Becker, ordförande Yngve Lindberg Minne
e-post: peter.becker@diu.se, tel: 070-710 44 53