Nio skolhuvudmän tilldelas kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2020 för digital skolutveckling

 

Nio skolhuvudmän, med olika förutsättningar och storlek, kommunala så väl som fristående, visar nu hur svenska skolor möter utmaningarna med utnyttjande av digitaliseringens möjligheter. För sitt arbete har de nu tilldelats kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2020.

Guldtrappan, som i år delas ut för femte gången, är en kvalitetsutmärkelse för skolhuvudmän som ligger i framkant när det gäller skolutveckling i en digital tid. Utmärkelsen Guldtrappan utdelas till skolhuvudmän som arbetar framgångsrikt och långsiktigt utifrån styrdokumenten för elevers goda kunskaper, digitala kompetens och personliga utveckling i skolan.

– Vi i juryn har mött ett otroligt spännande fält med skolverksamheter som nu tar kraftfulla och innovativa steg. Huvudmän med visioner, medvetna om vikten av hela kedjan mellan nämnd och elever. Påfallande och gemensamt är att vi här möter huvudmän som inte längre är konsumenter av digital teknik, utan som är medskapande. Och då medskapande inte bara i innehåll utan också i plattformar och verktyg. Vi ser en ny nivå av digital mognad, genomgående hos dessa nio huvudmän, säger Peter Becker, stiftelsen DIU, ordförande i Guldtrappans jury.

Utdelningen av utmärkelsen Guldtrappan 2020 sker i Stockholm under hösten 2020. Exakta former för prisutdelningen publiceras efter sommaren med hänsyn tagen till situationen kring Covid-19.

Följande huvudmän får kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2020, med juryns motivering:

Alingsås kommun, gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning
”Alingsås kultur- och utbildningsförvaltning har en långsiktig strategi med en digital agenda, nu i en andra etapp. Med tydligt fokus på elevernas utbildning, har man skapat en fungerande helhet med fyra komponenter: Ledning, Infrastruktur, Lärande och kompetens samt Användning. Ett genomtänkt och driftigt ledarskap som engagerar och involverar alla ifrån nämnd till elever. Ett kraftfullt och uthålligt utvecklingsarbete präglat av medskapande användare, ett vetenskapligt arbetssätt och löpande utvärdering.”

Hoppetossa förskoleverksamhet
”Med utgångspunkt i barnens rätt till utbildning in en demokratisk och jämställd värld har Hoppetossa skapat en verksamhet som är både långsiktig och tydligt framtidsinriktad. Med ett tydligt fokus på barns lärande bygger man genomtänkta digitala strukturer och strategier som stärker både rektorers och pedagogers möjligheter att lära och utvecklas i sina roller med stark tro på kollegialt lärande. Hoppetossas förskolor visar att digitaliseringen kan vara vägen till både ökat lärande och större kreativitet hos medarbetare och barn liksom till bra kommunikation med vårdnadshavare.”

Kramfors kommun, grundskola och gymnasieskola
”Under en rad år har Kramfors kommun och skolor systematiskt och strategiskt arbetat med processer som stödjer lärandet, minskar den administrativa bördan på personalen och sätter fokus på lärprocessen. Hela styrkedjan från högsta ledning till lärare finns med och visar på en innovativ och framkomlig väg. Bryggan mellan teknisk och pedagogisk support är tydlig där helheten sätts i fokus och centrala och lokala IKT-pedagoger är med i utvecklandet av arbetssätt. Arbetet har gjort avtryck i regionen och hela landet med initiativ till tidsenlig digital utveckling.”

Kävlinge kommun, förskola och grundskola
”Kävlinge kommun arbetar föredömligt långsiktigt med digitaliseringen, för synbara resultat i klassrummen och likvärdig digital kompetens för elever och personal, med tydlig ansvarsfördelning och ledorden kunskap, erfarenhet och ledarskap. I grundskolan har alla elever varsin digitala enhet och förskolan strävar efter 1 till 5, med säkerställd kompetensutveckling för ledning och pedagoger, god tillgång till digitala lärresurser, genom kommunlicenser och skolors egen komplettering och med stöd av utbyggd support på skolorna och prisbelönt skolbiblioteksverksamhet. Den framgångsrika digitaliseringen utvärderas systematiskt.”

Lidingö stad, förskola, grundskola och gymnasieskola
”Lidingö stad har ett kraftfullt ledarskap för digital förändring, med en vision och en genomarbetad strategi och plan för skolans digitala utveckling, i ett strukturerat arbete med hela styrkedjan och systematisk kvalitetsdialog och i nära samverkan med akademi och forskning. Infrastrukturen är säkrad i samarbete med kommunens IT, med gemensam lärplattform från förskola till gymnasium och koncern-tänk för likvärdighet, med flera centrala utvecklings- och supporttjänster. Innovativa former av systematisk pedagogisk utveckling inklusive ”professionellt arbetande nätverksgrupper” PANG, och delande bäddar för framgång.”

Lomma kommun, förskola
”Lomma kommuns förskolor är en föregångare med sitt arbete med en tydlig vision, väl utarbetad strategi och förankring i alla led och ett metodiskt och tillitsbaserat sätt med lärprocesser från högsta ledningsnivå ut till förskolornas avdelningar. Med fokus på likvärdiga förutsättningar driver man bland annat ett språkutvecklande arbete och samverkar nära med kommunens folkbibliotek. Med inspirerande diskussion och fortbildning och en klok användning av lärspridare utvecklas kunskap och kompetens.”

Stenungsunds kommun, grundskola
”Stenungsunds grundskolor visar genom sitt långsiktiga och målinriktade arbete hur skolutveckling och digitalisering resulterar i ökat lärande i hela organisationen. Med alla led i styrkedjan involverade för utveckling och med ett arbete genomsyrat av tillit och systematiskt kvalitetsarbete, med förändringsgrupp och utvecklingsledare, med webbtjänst och plattformar, med inköpta läromedel och egna lärresurser, bygger man framgångsrikt pedagogisk kompetens och verktyg utifrån behov och individuella förutsättningar.

Södertälje kommun, förskola, grund- och gymnasieskola, särskola för grundskola och gymnasium, samt vuxenutbildning
”Södertälje kommuns arbete med digital skolutveckling har fokus på att utveckla undervisningen och präglas av en obruten styrkedja och tydlig strävan mot att stärka likvärdigheten i förskolor och skolor. Arbetet med digitala verktyg i den pedagogiska lärmiljön styrs av ledorden tillgänglighet, kompetens, utveckling och effektivitet, i samverkan med skolfederation, Skoldatatek, skolbibliotek liksom med kommunens IT-enhet. Innovativa aktiviteter från hackatons till Bättre än BETT bidrar till kvalitativ och ämnesnära kompetensutveckling.”

Österåkersbygdens friskoleförening, grundskola F-6
”Österåkersbygdens friskola är en liten landsbygdsskola åk F-6, med digital skolutveckling som ett kraftfullt verktyg i skolan och för nära kontakt mellan ledning, lärare, målsmän och elever. Med uppdaterad webb och FB-grupp och genomtänkt infrastruktur byggd på fiberanslutning och mobiltelefon från skolan för allt och alla i åk 4-6, med bland annat en egenutvecklad app, kompletterad med lärplattor och interaktiva tavlor. Arbetet med skoltidning i skola och bygd exemplifierar en forskningsanknuten och innovativ verksamhet. Man utmärker sig med djärvt ledarskap och självständiga elever, är i framkant med IT, nära samhället och forskningsanknuten.

Kontaktpersoner Guldtrappan
Peter Becker, ordförande juryn, Stiftelsen Yngve Lindbergs minne, peter.becker@diu.se,
tfn: 070-710 4453
Peter Karlberg, Skolverket, peter.karlberg@skolverket.se, tfn: 08-527 331 67
Mikael Svensson, Sveriges Kommuner och Regioner, mikael.svensson1@skr.se,
tfn: 076-764 7125
Arja Holmstedt Svensson, Yngve Lindbergs minne, arja@holmstedtkonsult.se,
tfn: 070-302 1019

Kontaktpersoner hos skolhuvudmännen:
Alingsås: Anneli Schwartz, förvaltningschef Kultur och Utbildning, anneli.schwartz@alingsas.se, tfn: 706753417
Hoppetossa: Sofia Zätterström, sofia@hoppetossa.com, tfn: 072-8536314
Kramfors: Ulrika Hurdén, chef för Bildningsförvaltningen, ulrika.hurden@kramfors.se
Kävlinge: Ville Nykänen, sektor utbildning, ville.nykanen@kavlinge.se, tfn: 079-3469915
Lidingö: Sara Penje, utvecklingschef, sara.penje@lidingo.se, tfn: 08-731 46 83
Lomma: Johanna Hallberg, rektor, johanna.hallberg@lomma.se, tfn: 0733-411 612
Stenungsund: Axel Karlsson-Kraft, sektor utbildning, axel.karlsson@stenungsund.se, tfn: 0701-716767
Södertälje: Monica Sonde, utbildningsdirektör, monica.sonde@sodertalje.se, tfn: 08-5230 1999
Österåkersbygdens friskola: Anna Frössevi, rektor, osterakersbygdensfriskola@gmail.com, tfn: 0707-493 824

Om Guldtrappan:
Kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan delas ut av Stiftelsen Yngve Lindbergs Minne vars partners är:
• Skolverket
• Specialpedagogiska skolmyndigheten
• Sveriges Kommuner och Regioner
• Friskolornas riksförbund
• Vinnova
• Sveriges skolledarförbund
• Skolchefsföreningen
• Infomentor
• Itslearning
• stiftelsen DIU

Initiativtagare är stiftelsen DIU och Sveriges Kommuner och Regioner.
Samtliga partners medverkar i juryarbetet.

Pressmeddelande i PDF-format