Medverkande dialogseminarier – Framtidens Lärande Väst

Dialogen står i fokus på Framtidens Lärande Väst! I ett antal dialogseminarier kring praktik, pedagogik, strategi, forskning, ledarskap med mera får du möjlighet att omvärldsbevaka och diskutera kring många olika frågor under konferensen två dagar
Här möter du några av de medverkande i dialogseminarierna på Framtidens Lärande Väst i Trollhättan, 14-15 november, som arrangeras av konferensens partners: Trollhättans stad, Alingsås kommun, Skolverket, Högskolan Väst, Frida Utbildning, ATEA, Innovatum Science Center och Stiftelsen DIU.

Program Framtidens Lärande Väst 2019 (pdf), uppdaterad 191107

Daniel Sjöberg, förskollärare på Förskolan Stämporten i Trollhättan.
Jag är mycket intresserad av att använda IKT-verktyg för att lära tillsammans med barnen på förskolan. Genom att använda en lärplatta för att söka kunskap, skapa egna berättelser, göra egen musik eller filmer använder vi digitala verktyg så att de blir pedagogiska verktyg.
 

 
 

 

 

 

Maria Spante, docent på högskolan Väst
Att leda digitalisering blir allt viktigare som både begreppsförståelse och verksamhetutvecklande praktik i skolan, men hur kan det då gå till och hur utvecklar man en sådan typ av förståelse och förmåga?

Maria Spante presenterar bland annat studien ”Att leda digitalisering”. Där redovisas resultat och erfarenheter från en kompetensutvecklingsinsats av rektorer i såväl skola som förskola i en kommun i Sverige.

 

 


Sara Willermark, lektor vid högskolan Väst
Att designa undervisning med digital teknik är temat för Sara Willermark på Framtdens Lärande Väst, som tar upp fråga kring hur hur lärare konkret kan arbeta med TPACK-modellen för att designa sin undervisning.

 

 

 

 

Veronica Sülau, forskare, Didaktikcentrum AB
Hur kan vi arbeta för att skapa kollegiala lärandegemenskaper som ger bestående förändring i praktiken? Vilka hinder och utmaningar bör vi vara uppmärksamma på? Med utgångspunkt i min avhandling och med hjälp av annan forskning diskuterar jag dessa frågor i relation till den trend kring kollegialt lärande som råder inom skolutvecklingssammanhang idag.

 

 

 

 


Jeanette Borg och Jenny Sellberg, undervisningsråd, Skolverket
Jeanette är undervisningsråd på skolutvecklingsavdelningen och arbetar med att ta fram kompetensutvecklingsinsatser inom digital kompetens. Jenny är undervisningsråd på läroplansavdelningen och arbetar som uppdragsansvarig för försöksverksamheten med digitala nationella prov. På konferensen kommer de båda att hålla i ett dialogmöte som riktar sig till dig huvudman, skolchef eller rektor och ska förbereda inför att de nationella proven blir digitala.

 

 


Callisto Utriainen, undervisningsråd, Skolverket
Callisto är undervisningsråd på skolutvecklingsavdelningen och arbetar med kompetensutvecklingsinsatser inom digitalisering riktade till skolledare, skolchefer och huvudmän. På Framtidens Lärande Väst kommer Callisto bland annat att hålla i dialogmötet kring att att leda säker och hållbar digitalisering, tillsammans med Jessika Paulsson, undervisningsråd på skolutvecklingsavdelningen, som arbetar med att ta fram kompetensutvecklingsinsatser inom digital kompetens.

 

 

 

 


Lena Pareto, professor, Högskolan Väst
Lena Paretos forskning handlar om digitalisering, IT och lärande, inom en rad olika områden. Forskningen är designbaserad aktionsforskning och handlar om hur människa och teknik kan samverka och skapa nytta utifrån människligt perspektiv. En röd tråd genom hennes forskning sedan hon disputerade på Göteborgs Universitet 1995 inom programvaruverifikation, är ett intresse för hur man kan designa digital teknik för att motivera och stödja mänskliga tankeprocesser och samarbeten

 

 

 

 

 


Marco Tiozzo lektor vid Alströmergymnasiet, Alingsås
Nätetik, nya perspektiv och utmaningar för skolan!
Nätetik är ett relativt nytt forskningsfält där man reflekterar över etiska frågor i relation till webben. Att undervisa i nätetik ingår i skolans uppdrag att utbilda elever i digital kompetens och är särskilt angeläget idag med tanke på hur mycket tid barn och ungdomar spenderar på nätet. I dialogseminariet kommer Marco Tiozzo lektor vid Alströmergymnasiet att presentera olika perspektiv på nätetik och ringa in några av de utmaningar som detta område ställer på skolan.

 

 
 
 

 

 

Anna Karlsson, No Isolation, tillsammans med AV1
Anna från No Isolation berättar om hur de jobbar med skolroboten AV1 för att hjälpa elever tillbaka till skolan, ut ur social isolering och förebygga hemmasittande.

AV1 blir barnets ställföreträdare i klassrummet och genom en app kan eleven styra AV1 hemifrån. AV1 ger eleven möjlighet att ställa frågor, delta i samtal och följa med i undervisningen. Med inbyggt 4G simkort kan även AV1 vara med ut på rasterna, på friluftsdagen och hem till kompisarna. I dag finns över 200 robotar ute i över 60 kommuner i Sverige som hjälper eleverna till en mer inkluderande vardag.
 

 
 
 

 
 
 


Fanny Halling, skolbibliotekarie, Alströmergymnasiet i Alingsås
Skolbiblioteken har en viktig funktion i den digitaliserade skolan. Tillgång till bra information och källkritik är viktiga delar i en digital kompetens både på organisations- och individnivå. I det är dialogseminariet presenterar Alströmergymnasiets skolbibliotekarie Fanny Halling hur skolans bibliotek arbetar för att vara en central resurs för elever och lärare i den digitaliserade utbildningen.

 
 
 

 
 

 
 

Malin Stjernman, vd för utbildningskoncernen Frida Utbildning
För att utveckling ska bli hållbar och äkta måste den vara integrerad i våra grundläggande värden men det krävs också en väl genomtänkt struktur och systematik. På Frida har vi sedan starten 1993 sett möjligheterna med digital teknik och numera ser vi digitalisering som en naturlig del i vår skolutvecklingsprocess. Ledarskapet spelar en avgörande roll och inom skola handlar det ytterst om hur vi alla ska kunna samskapa förutsättningar för en positiv framtid för våra barn och unga och hur ett proaktivt ledarskap kan bidra till detta.

Vi kommer diskutera hur man skapar en framgångsrik struktur och systematik för skolutveckling med utgångspunkt i vision och värden.

 

 

 


Anneli Schwartz, kultur- och utbildningsförvaltningschef och Dennis Pavlovic, utbildningschef, Alingsås
Digital agenda – att äga digitaliseringen!
När skolan digitaliseras ställs varje huvudman inför valet att bli en aktiv aktör i sin egen digitaliseringsprocess eller att bli en konsument av andras tjänster och idéer.

I ett dialogseminarium kommer Alingsås kultur- och utbildningsförvaltningschef Anneli Schwartz och utbildningschef Dennis Pavlovic att ta upp förvaltningens lokala styrdokument Digital agenda.
Styrdokumentet är framtaget i samverkan mellan skolledning, lärare och förvaltning på uppdrag av utbildningsnämnden. Den digitala agendan är ett exempel på hur långsiktig strategisk planering, genomförande och uppföljning kan förankras genom hela styrkedjan och designas utifrån de lokala behoven.
 

 
 

 

Cecilia Glimstrand, Kajsa Berg, Erika Holm och Jerry Alrup, Innovatum Scence Center
Innovatum Science Center har under 2018-2019 fortbildat ca 1400 pedagoger verksamma i förskola, grundskola och fritids samt lärarstudenter från Högskolan Väst. Dessa fortbildningar har till största delen handlat om programmering men också andra digitala kompetenser. Vår erfarenhet är att dessa pedagoger idag har kommit igång med att använda material, övningar och verktyg i sina verksamheter. Nu ser vi att skolorna behöver samla alla dessa goda undervisningsinsatser och skapa en tydlig röd tråd och progression i arbetet. I programmering kan det vara en utmaning att orientera sig bland det utbud av läromedel, webresurser och material som erbjuds. Vi pedagoger på Innovatum Science Center har flera års erfarenhet av att ha arbetat med några av dessa verktyg med elever som besöker oss med sina klasser. Därmed vill vi ge vår syn på hur en tydlig progression och planering skulle kunna se ut utifrån skolans styrdokument.


Sara Welén, processledare för digitalisering i grundskolan och förskolan, Barn- och utbildningsförvaltningen, Vänersborgs kommun
Innovatum Science Center har efter år av fortbildning av lärare inom digitalisering kommit fram till vår tre-stegs-raket: Kompetensutveckling för lärare, elevprogram på vårt science center och materiallådor till klasserna. Just nu pågår en sådan satsning tillsammans med lärare och skolklasser i årskurs fem i Vänersborgs kommun. På konferensen presenteras upplägget och erfarenheterna från denna satsning som bland annat handlar om programmering med fokus på verktyget Microbit.

 

 

 

Anna Thoresson, förskollärare på Frida förskola,Vänersborg
Vilka erfarenheter och upplevelser blir viktiga för att ge barnen möjlighet att utveckla digital kompetens? Vad innebär läroplanens skrivningar om etik och ett ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik för en treåring? Hur kan digitala verktyg öka de yngsta barnens inflytande och ge dem erfarenhet av att göra sina röster hörda?

I mitt dialogseminarium kommer jag att diskutera de tankar och erfarenheter som uppstått i arbetet med digitala verktyg på vår förskola, kopplat till styrdokument och aktuell forskning.

 

 

 

 
 


Sevtap Gurdal är lektor i psykologi vid Högskolan Väst
Sevtap Gurdal är verksam inom den barn- och ungdomsvetenskapliga forskningsmiljön på högskolan Väst. Hennes tidigare forskning har handlat om föräldraskap, barnuppfostran och barns upplevda aktörskap i olika kontexter. Hennes pågående forskning fokuserar på diagnosen Gaming Disorder och olika professioners kunskap och erfarenheter om datorspelande hos barn och unga.
 

 
 
 
Jenny Valtersson, legitimerad förskollärare och lärare för de yngre åldrarna på förskolan Äventyret i Trollhättan.

Jag brinner för de yngsta barnen och deras kloka, nyfikna utforskande av världen. Att få ge dem möjligheter att upptäcka sin omvärld genom en mängd olika uttryckssätt är till stor glädje för mig. Varje barn har sitt sätt att uttrycka sig på och jag ser det som min uppgift att låta alla komma till tals på sitt sätt, att använda sig av sin yttrandefrihet, kanske genom måleri, skapa med lera, dansa, berätta eller musicera. En ny framtid kräver nya vuxna som vågar tänka på sitt sätt och hitta nya smarta lösningar på världens alla utmaningar.

I arbetet med den digitala tekniken möter vi hela tiden utmaningar och svårigheter. Att navigera i en uppsjö av appar och hitta guldkornen kan vara svårt. Vi vill att barnen skall kunna vara medskapare  och inte bli passiva konsumenter av ett innehåll som någon annan förutbestämt. Så vi ser det som vårt kompensatoriska uppdrag att vidga deras vyer kring vad man kan åstadkomma med teknikens hjälp. Vissa vårdnadshavare ställer sig också frågande till att de yngsta barnen använder sig av surfplattor i förskolan, här har vi en utmaning i att visa på hur vi tänker och hur vi ser att det gynnar deras utveckling och lärande tillsammans med andra barn.


Jennie Larsson Häggström, rektor och tidigare förstelärare, Alströmergymnasiet i Alingsås
När det nationella proven digitaliseras ökar trycken på skolorna att skaffa sig digitala examinationssystem. Alströmergymnasiets rektor och tidigare förstelärare Jennie Larsson Häggström presenterar hur skolan och mjukvaruutvecklare arbetat tillsammans för att skapa ett examinationsverktyg som fungerar i verksamheten. Svårigheter, möjligheter och vinster, som ökad likvärdighet vid examinationstillfällen kommer att diskuteras.

 
 
 
 
 
 
 
 

Lisa Hylén, förskollärare och utvecklingslärare i Trollhättan och Anna Bergqvist, planerare och utvecklare utvecklingsförvaltningen i Trollhättan
Våga utmana dig själv genom modet att använda filmsekvenser där du och dina kollegor vågar analysera verksamheten från ett nytt perspektiv. Observationer med stöd av filmsekvenser ger möjligheter att synliggöra det som är svårt att observera. Hur påverkar ditt kroppsspråk, tonfall, språknyanser, ögonkontakt och förhållningssätt mötet mellan dig och barn/elever. Vad händer när vi lägger fokus på oss vuxna istället för barnen i våra observationer?

 


Birgit Ruth, Helena Hansander och Carina Nordén förskollärare i förskoleklass på Lyrfågelskolan i Trollhättan
Vi är 3 förskollärare med lång erfarenhet av att jobba i förskoleklass. Vi tycker att det är viktigt och spännande att utveckla den språkliga medvetenheten hos våra elever. Under förra läsåret fick vi möjligheten att utbilda oss i STL lärare, (skiva sig till lärande).
STL är en modell som, enligt forskning ökar lärandet och språkutvecklingen genom att kombinera pedagogik och digital teknik. Vi kommer dela med oss av våra erfarenheter av hur vi implementerat STL modellen i våra förskoleklasser.

 
 
 
 
Anders Nord, svensklärare på Fridaskolan i Vänersborg, fil.mag. i utbildningsledning och skolutveckling
Hur förhåller vi oss till att skolan å ena sidan måste vara i takt med sin alltmer digitaliserade samtid, och å andra sidan låta de digitala inslagen i skolan bottna i relevans och meningsfullhet? Här finns kanske rentav en ökad vikt av att våga problematisera – inte bara för att kunna fatta mer genomtänkta beslut, utan också för att de beslut som faktiskt fattas ska vara förankrade i både individ och värdegrund. Varför? Det är precis rätt fråga att ställa sig!

 
 
 
 
 
 
 

Elixander Chamoun förstelärare vid Campus Alingsås
Ambitionen att möta dagens behov på flexibelt lärande, anpassat efter alla elevers olika förutsättningar och situationer i livet, och att tillgängliggöra kunskap och utbildning för fler, när många upplever att tiden inte räcker till. Det är några av de utmaningar som lett utvecklingen av digitala plattformar för flexibelt lärande på vuxenutbildningen i Alingsås.

I dialogseminariet presenterar Elixander Chamoun vuxenutbildnings digitaliseringsresa. Den har haft som utgångspunkt att ge alla elever samma förutsättningar att kunna tillgodogöra sig en utbildning

 
 
 
 
 

Johan Zetterström på Stavreskolan i Trollhättan

Ma/No/Tk-lärare åk 7-9 sedan 2002. Medlem i Trollhättan Stads digitaliseringsgrupp (DigIT).

Jag har alltid varit intresserad av ny teknik och hur man kan använda den på bästa sätt i undervisningen. Stavreskolan kännetecknas av en kultur där vi delar med oss bland personalen, vilket gör att vi inte behöver uppfinna hjulet hela tiden, utan hjälps åt. Det inspirerar mig att försöka använda digitala verktyg i klassrummet. Eleverna har sedan några år tillbaka haft en-till-en-dator i åk 4-9 (och i år från åk 2) och då tycker jag det är viktigt att vi använder den på ett utvecklande sätt, inte bara för att söka information eller för att skriva med. Med hjälp av te x dator kan eleverna arbeta mer i sin egen takt samtidigt som de kan ta del av planeringen och även förbereda sig inför lektionerna genom att de vet vad den ska handla om. Dator blir ett naturligt inslag i undervisningen, men inget självändamål.

Jag vill visa att undervisningen med hjälp av stadens plattform kan bli mer tillgänglig för alla samtidigt som vi skapar möjlighet för vårdnadshavare att lättare följa med i sina barns undervisning, även på högstadiet. Jag kommer att prata om hur jag använder datorn för att skapa en variation i undervisningen och hur jag använder digitala resurser i mitt klassrum för att få eleverna att utvecklas så mycket som möjligt.

Tina Robbstål, Ma/NO-lärare på Fridaskolan I Mölnlycke
Att arbeta för att öka elevernas lärande och förbereda dem inför framtiden är mitt uppdrag, min vardag. Vilka digitala verktyg vill jag då använda i mitt klassrum? Hur når jag ut till alla, även de som inte är där?

Jag kommer visa hur jag arbetar för att förenkla kommunikationen och öka tillgängligheten för alla mina elever. Efter några år med datorn som en naturlig del i min och mina elevers vardag, skall jag visa några väl valda guldkorn. Med mig kommer jag också ha min elev “Klara” i digital version.

 

 

 

 


Edyta Nyman, grundskollärare på Frälsegårdsskolan i Trollhättan
Jag undervisar i åk 5 i matematik, teknik, NO och SO med fokus på språk- och kunskapsutvecklande förhållningssätt.

 

 

 

 

 


Hanna Stjernberg, legitimerad lärare i svenska, svenska som andraspråk och engelska för år 4-9, Frälsegårdsskolan
Jag arbetar i en 5:a på Frälsegårdsskolan i Trollhättan. Skönlitteratur och textsamtal i klassrummet och nyanländas elevers lärande är några saker jag försöker utveckla på vår skola.
 

 

 

 
 

 

Christian Apelqvist, fritidspedagog och lärare på Fridaskolan Göteborg
Jag tror på de stora möjligheterna de digitala verktygen erbjuder. Det är en utmaning att ge det digitala plats i undervisningen och att använda de digitala verktygen på ett bra sätt.

Jag kommer att visa hur vi arbetat med digitala verktyg när de satts i ett större sammanhang. Ni kommer få en inblick i ett delprojekt inom arbetsområdet trafik. Där kopplar vi samman verktyg som 3Dprogrammering, 3D-utskrift, Stop motion, Imovie och digitalt musikskapande i Garage Band. Elevinflytande och entreprenörskap har genom detta arbetssätt fått ta stor plats, vilket jag också kommer att beskriva.

 

 
 

 
 
 


Torbjörn Ott, lektor & leg lärare Sv och Hi Alströmergymnasiet, Alingsås, Adj. lektor Göteborgs universitet Institutionen för tillämpad IT
Mobiltelefonernas vara eller inte vara i skolan är ett hett diskussionsämne i skoldebatten. I Sverige hänger fler och fler på och inför förbud mot mobiler i skolan.
Torbjörn Otts dialogseminarium kommer att handla om vad forskningen säger om mobiler i skolan, och hur man kan tänka som lärare och skolledare.

 
 

 
 
 

 
 
 


Leona Johansson Bunting: universitetsadjunkt vid Högskolan Väst och doktorand vid Göteborgs universitet

Leona arbetar sedan två år tillbaka i EU-projektet iRead som utvecklar ett stöd för individanpassning i engelskundervisningen. Genom samarbete mellan forskare, lärare och branschpartners i flera europeiska länder utvecklas adaptiva appar för surfplattor som ska stödja elevers läsande på engelska. Hon delar med sig av erfarenheter från samarbetet med lärare och elever i utformningen och utprovningen av apparna, men även diskutera förväntningar och fallgropar kring användande av individualiserad edtech i klassrummet. Och ni kommer självklart också få tillfälle att prova apparna.

 

 
 
 
Julia Bryngelsson, förstelärare på Stavreskolan i Trollhättan.
Jag arbetar som förstelärare på Stavreskolan och är behörig i Ma, Sv, Bi, Fy, Ke och Tk i åk 4-6 och har undervisat sedan 2012. Digitala verktyg har alltid varit en stor del av mitt liv och har då också blivit en naturlig del i min undervisning. Jag fick tidigt möjlighet att arbeta med datorer då min undervisningsgrupp 2012 var en av två på Stavreskolan som fick en-till-en-datorer. Ett projekt som mynnat ut i att alla elever på Stavreskolan nu har datorer från åk 2. Jag har alltid haft ett stort IT-fokus där jag tycker att det är viktigt att utveckla mina egna kunskaper, men också att utveckla andras, både kollegor och elevers. Tillsammans skapar vi en känsla på skolan där alla känner trygghet i att använda de digitala verktyg vi har tillgång till, något som vi har lyckats med!

Jag kommer visa de digitala verktyg jag använder dagligen i min undervisning. Verktyg som underlättar för mig som lärare, men framförallt för eleverna att nå så långt som möjligt. Jag kommer att visa hur man på ett enkelt sätt kan använda delar av det Google Drive har att erbjuda, en plattform som används i hela staden.

 

Kristina Melén, Ma/NO-lärare på Fridaskolan i Trollhättan
Ett centralt uppdrag för skolan är att förbereda eleverna för en framtid som i allt större utsträckning kräver en tvärvetenskaplig förhållningssätt. En stark motivationshöjare för aktivt lärande är just också att uppleva känslan av sammanhang – hur hänger saker ihop och varför ska jag lära mig det här? Att skapa ämnesövergripande undervisningssituationer som liknar verkligheten utanför skolan är en väg. Hur möjliggör man sådana lärmiljöer och hur blir digitala verktyg och digital kompetens viktiga hjälpmedel och förmågor i detta arbete?

 

 

Jesper Grönlund, utvecklingsledare på Didaktikcentrum
Vi vet hur bra lärare blir bättre när skolan digitaliseras. Didaktikcentrum har genomfört kompetensutveckling genom vilken digitala verktyg blivit ett naturligt och effektivt inslag i undervisning, både på Fridaskolorna och i en lång rad andra skolor. På Framtidens lärande delar vi med oss från en unik erfarenhetsbank kring vad du ska och inte ska göra.

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Berg Pouget, förstelärare med IKT-uppdrag, Alingsås
I en föränderlig värld har IM-programmet blivit allt viktigare. Eleverna där har samma behov som alla andra av kunskaper och kompetenser för att delta i lärande och arbete i en digitaliserad värld. Ulrika Berg Pouget, visar hur hon arbetar med sina elever och lärarkollegor för att garantera att elever och lärare på IM har adekvat digital kompetens.

 

 

 

 

 

 

Lena Ekstrand,  Strömslundsskolan,  Mattias Berglund, Paradisskolan och Anna Mauritzson Skogshöjdens skola i Trollhättan
Vi är tre lärare Idrott och hälsa(Anna Mauritzson Skogshöjdens skola, Mattias Berglund Paradisskolan och Lena Ekstrand Strömslundsskolan) i Trollhättan som arbetar med samma tematiska upplägg. Vi har återkommande pedagogiska diskussioner och möten, samt en dela-kultur kring hur vi kan förbättra och utveckla vår idrottsundervisning. Träffar sker även lokalt över staden ett par gånger/termin där kollegialt utbyte och samarbete sker. Nationella träffar och kollegialt samarbete sker mestadels digitalt, men också i olika idrottslärarforum/sammankomster.

Som elev är det viktigt att få ”syn” på sitt eget lärande och få möjligheten att utvecklas utifrån sina egna behov. IT är ett viktigt stöd och hjälpmedel i denna process. I ämnet Idrott och hälsaarbetar vi alltid utifrån olika teman.
 

 

 


Justina Grahn, kommunikatör, Skolverket
Hur vill du får information från Skolverket? På Framtidens Lärande Väst kan du diskutera det i ett dialogmöte med Justina Grahn, kommunikatör på kommunikationsavdelningen som arbetar med Skolverkets kommunikation, bland annat kring digitalisering av nationella prov och Callisto Utriainen som arbetar med kompetensutvecklingsinsatser inom digitalisering riktade till skolledare, skolchefer och huvudmän.

 

 

 
 

 
 
Malin Ernelin, rektor och Marie Ljung, kurator, Trollhättan
Malin Ernelin arbetar som rektor och skolledare på Dalkjusans skola och Björndalens särskilda undervisningsgrupp. Jag är utbildad Ma/No 1-7 lärare och har arbetat som förstelärare på olika skolor i cirka 17 år. Jag har även arbetat som utredningspedagog på SiS ungdomshem och under min tid på SiS mötte jag ungdomar som fick mig att reagera på hur många barn vi missar i den vanliga skolan. Som rektor och skolledare har jag fått möjlighet att bedriva ett arbete tillsammans med kompetenta pedagoger för att fånga upp så många elever som möjligt och att ge dem möjlighet att lyckas i skolan, såväl kunskapsmässigt som socialt. Från att ha arbetat med att släcka bränder, har vi nu tillsammans utvecklat FEA = ett förebyggande elevhälsoarbete som bearbetas och sparas i digital form och som involverar all personal på skolan.

Marie Ljung arbetar som kurator på Dalkjusan och Skogshöjdens skola. Jag har under mina yrkesverksamma år bland annat arbetat som handläggare och därigenom samlat på mig erfarenhet av myndighetsutövning, dokumentation och utredningsarbete.

 
 

Tina Tegnér, verksamhetsutvecklare Atea
Alla har en historia att berätta! Berättande är gemensamt för alla åldrar och har funnits i alla tider. Idag kan vi mixa olika typer av medier med hjälp av digitala verktyg och skapa en mångsidig och engagerande undervisning.
Är din verksamhet redo för de nya skrivningarna i läroplanen? Vilka resurser och appar kan stödja just din verksamhet? Tina guidar dig i medielandskapet!

Tina är en driven verksamhetsutvecklare som under många är arbetat med utbildning kopplat till nya verktyg för lärande, där hon coachat såväl pedagoger som skolledare. Hon har en bakgrund som skolutvecklare, mediepedagog, lärare och förskollärare. Tina är övertygad om att digitala verktyg ökar möjligheten för lärande med kreativitet, engagemang och kollaboration i fokus.
 
 


Jessika Paulsson, undervisningsråd, Skolverket
Jessika är undervisningsråd på skolutvecklingsavdelningen och arbetar med att ta fram kompetensutvecklingsinsatser inom digital kompetens. På Framtidens Lärande Väst kommer Callisto bland annat att hålla i dialogmötet kring att att leda säker och hållbar digitalisering, tillsammans med Callisto Utriainen, undervisningsråd på skolutvecklingsavdelningen som arbetar med kompetensutvecklingsinsatser inom digitalisering.

 
 

 
 


Tina Rolf, Bente Boqvist och Jessica Bergsten, förskollärare på Stavreskolans fritidshem F-3 i Trollhättan
Vi är 3 förskollärare som arbetar på Stavreskolans fritidshem F-3 i Trollhättan. Vi kommer under vårt dialogsamtal berätta om hur hur en kompetensutveckling ledde fram till ett helt nytt arbetssätt. Vi arbetar utifrån FRIPPAR (fritidspedagogisk planeringar) som bl.a. grundar sig på vårt kompensatoriska uppdrag. Under året är ett av våra arbetsområden programmering.

 
 

 
 

Linda Ekdahl och Anna Maj, Myrtuvans förskola, Trollhättan
Vi behöver ge barnen en tidig förståelse för att världen omkring oss faktiskt kan påverkas och att andra inte behöver göra det åt oss. Alla kan vara med och prata med datorerna/surfplattorna oavsett om du är en kille eller tjej, om du är född i Sverige eller någon annanstans. Alla kan lära sig att ta plats!

Att arbeta med tidig insikt i programmering handlar lika mycket om att arbeta utan digitala verktyg. Barn behöver få möjligheter att utforska skillnaderna och få förståelse för olikheter mellan digital och analog programmering.

 

 

Petra Dahllöf, rektor Paradisskolan och Björndalsskolan, Anna Malmsköld, rektor Stavreskolan
Som skolledare måste vi våga leda i förändring. Vi måste våga vara förebildliga och ta ansvar för vår egen digitala kompetens för att ge våra medarbetare förutsättningar att göra det samma. Vi behöver bygga en miljö där förändring är norm och som präglas av kollegialt lärande och dela-kultur. Vi behöver vara öppna för det nya, vi måste våga leda!

Vår presentation beskriver skolledares kompetensutveckling i Trollhättans stad för att skapa en verksamhet som ska genomsyras av digital kompetens utifrån skolans uppdrag.

 

 

Magnus Olsson, Gymnasielärare i samhällskunskap och ekonomiämnen på Fridagymnasiet i Vänersborg

Marknadsföring på riktigt är Magnus Olsson tema på Framtidens Lärande Väst. I kursen Marknadsföring samarbetar han och eleverna med en reklambyrå. Eleverna får ta del av hur de tänker och arbetar och utifrån detta ta fram egna officiella reklamkampanjer i olika kanaler för vår skola.

 
 

 
 
 
 

Maria Gidå och Kajsa Andersson, förskollärare och nyckelpersoner på förskolan Myrtuvan, Trollhättans stad

Vi är båda intresserade av hur digitala verktyg kan vara till hjälp i vår undervisning och sedan vi 2016 började arbeta i samma arbetslag har vi aktivt arbetat för att låta digitala medier vara en naturlig del av den dagliga undervisningen. Vi ser dessa verktyg som en hjälp för att både synliggöra lärprocesser och utveckla undervisningen. Vi tror och hoppas att vi genom att sprida goda exempel på hur digitala verktyg kan integreras i befintlig verksamhet ska få fler förskollärare att känna sig förtrogna med dessa verktyg och därigenom också använda dem aktivt.

Vi kommer låta er ta del av hur vi arbetar med metareflektion, bland annat kring källkritik, med hjälp av QR-koder. För oss har denna arbetsmetod skapat möjligheter till att låta barnen få syn på och reflektera över sin egen utveckling samtidigt som metoden gett oss verktyg för att utveckla vår undervisning. Så, hur kan vi medvetandegöra de yngsta barnen om sina egna lärprocesser med hjälp av QR-koder?

 


Christian Alfredsson tf. IT-chef i Alingsås
Delaktighet och tillgänglighet till digitala resurser är viktiga för att den digitala verksamheten ska fungera.

I sin egenutvecklade single-sign-on lösning Arena för lärande har Alingsås samlat alla pedagogiska digitala tjänster. Den fungerar som en gemensam informationsyta mellan elever, lärare, skola och vårdnadshavare. I dialogseminariet berättar Christian Alfredsson bland annat om hur en digital lösning med en enda inloggning kan minska administrationen samtidigt som den ökar elevers tillgång till de resurser de behöver.

 
 
 
 
 

Gittan Ericsson, legitimerad förskollärare, Förskolan Lindåsen
Jag arbetar i åldrarna 3-5 år och tycker det är spännande att undervisa denna åldersgrupp i grunderna i programmering, som sedan kan byggas vidare i skola och arbetsliv.Det känns både roligt och lärorikt att tillsammans med barnen utforska programmeringens grunder med hjälp av sekvenskort, varandra, lärplatta och Bluebot. Förskolan har ett uppdrag att stimulera och utmana barns intresse för teknik och digitala verktyg.

Programmering är ett språk som barn behöver lära sig förstå och använda eftersom det kommer vara en förutsättning för många framtida yrken. Det är spännande att samtala med barnen om vad det finns i vår vardag som bygger på programmering. En stor del av vårt fungerande samhälle som har sin grund i programmering, det kanske vi inte tänker på? Jag kommer att berätta om hur jag lagt upp undervisningen av Programmering i förskolan, och syftet med detta arbete.

 

Linda Plarsson och Louise Kyrk, it-samordnare i Trollhättans stad
Skolan digitaliseras i rasande fart och hur kombinerar man “alla blommor ska blomma” och lokal uppfinningsrikedom med lagar, riktlinjer och centrala beslut.
Hur gör man lika när alla vill olika och hur “tråkig” är man när man säger nej till “världens bästa app”? Vi berättar om hur IKT-organisationen är uppbyggd, vad innebär vårt uppdrag och vad är det som gör arbete så roligt och inspirerande.

 
 
 


Nikola Hajduk – It-handledare Trollhättans Stad
Jag deltar i grundskolans digitaliseringsgrupp och är ett stöd för rektorer och lärare/arbetslag som önskar utveckla sin digitala kunskap.
Tycker du att det är svårt att hitta rätt digitala verktyg som passar just dina behov i undervisningen? Vid min dialogpresentation kommer jag att visa Grundskolans digitala lärresurs som innehåller förslag, inspiration och idéer på hur du som lärare kan använda dig av digitala verktyg i klassrummet, men också få tips på kompetensutveckling och dela din kunskap med kollegor i hela staden.

 
 
 

 
 
 


Fredrik Angelteg, rektor Trollhättans stad
Arbetar som rektor på Skogshöjdens skola och är medlem i Trollhättan stads digitaliseringsgrupp (DigIt).
För att vi på skolan ska kunna ha koll på rutiner och planer, både våra egna och kommunens, men också för att följa elevernas kunskapsutveckling har jag som rektor skapat en digital struktur för att underlätta för lärarna. Gjort en struktur för att samla allt på ett och samma ställe. Har använt google sites för att skapa en intern hemsida där lärare lätt kan navigera för att klara sitt uppdrag på ett lättare sätt. Hemsidan blir en väg in för att komma till google kalender, delade enheter på google drive och till kommunens stadsportal.
I min presentation kommer jag att visa hur man relativt enkelt kan samla och länka samman information på ett och samma ställe för att underlätta för personal på skolan.
 
 
 

Lena Lennde, Sabina Stroh Pettersson och Kristina Wallden, förstelärare med lång erfarenhet av att arbeta på en mångkulturell skola i Trollhättan
På Kronan F-6 är språket i fokus i alla ämnen. En hög andel elever räknas också som nyanlända och några av dem saknar helt skolbakgrund från sitt hemland. Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt används ör att skapa en tillgänglig miljö för alla elever.

 
 

 
 
 
 

Konferensens förstasida
Program
Medverkande Scen och seminarier
Medverkande dialogseminarier
Praktiskt och boende
Anmälan


Framtidens lärande

Tillsammans skapar vi framtidens skola! – en arena och ett verktyg i kommunens utvecklingsarbete

Arrangörer

Koordinatorer

Arkiv

Skriv inlägg