Ledarskap och hållbarhet

Anette Forssten Seiser, lektor i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet, är en av talarna på Framtidens Lärande Väst. Hon forskar kring skolutveckling samt skolledarskap och ser en tydlig koppling mellan ledarskap och hållbar skolutveckling.  

Erfarenhets- och kunskapsutbyte kring skolans utveckling i en digital tid står i fokus när lärare och ledare, forskare, lärarutbildare och aktörer från hela landet välkomnas till Karlstads universitet 13-14 juni. De medverkande kommer att röra sig inom fyra teman: Lärande, Framtid, Ledarskap och Hållbarhet. Temaområden som kan höra ihop på olika sätt. Anette Forssten Seiser ser bland annat en tydlig koppling mellan ledarskap och hållbarhet.  

– Skolor har krav på sig att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Didaktisk forskning behöver kopplas samman med forskning om skolutveckling och skolledarskap för att bidra till en genomgripande, långsiktig och hållbar satsning. Men det behövs en ledning som stödjer och stärker det nya för att kunskapen ska få fäste i organisationen. Skolledaren har en viktig roll i praktiknära forskning för att få till en hållbar skolutveckling. 

 Skolväsendet har ett demokratiskt uppdrag som bland annat ska förmedla respekt för samhällets grundläggande demokratiska värderingar.  

– Ska skolan leva upp till sitt demokratiuppdrag om exempelvis allas lika värde behöver vi en likvärdig skola där alla har samma möjligheter. Det ska vara hög kvalitet på undervisningen vart man än hamnar. Då kan vi behöva titta på skolor som organisation. Ett exempel där jag kan bli inkopplad är Skolverkets satsning Samverkan för bästa skola, där kan ett förbättringsstöd från något lärosäte bli aktuellt. Jag kan tillsammans med den lokala skolorganisationen titta på vad vi kan göra för att stärka utbildningens kvalitet och uppnå de mål som finns, säger Anette Forssten Seiser. 

Anette Forssten Seiser har ett särskilt intresse för praktiknära forskning och det som sker ute i våra skolor varje dag. Hon designar helst sina forskningsprojekt som aktionsforskningsprojekt, vilket innebär ett samarbete med rektorer och/eller lärare som finns i verksamheten.  Anette Forssten Seiser tillhör forskargruppen SOL (Skolutveckling, Organisation, Ledarskap) och utbildar skolledare inom ramen för det nationella rektorsprogrammet. Hon har även uppdrag som vetenskaplig ledare inom rektorsutbildningen samt RUC, Regionalt utvecklingscentrum.  

Text: Maria Nilsson
Foto: Helena Christerdotter

På Framtidens Lärande Väst i Karlstad, 13-14 juni, medverkar Anette Forssten Seiser bland annat tillsammans med Susanne Francisco i passet:
Professional learning that enables the development of critical praxis

Framtidens Lärande Väst i Karlstad, 13–14 juni. Mötesplatsen där praktik och forskning möts i dialog, kring skolutveckling och skolans digitalisering. Två dagar av oavbrutet samtal. Om lärande och ledarskap. Om framtid och hållbarhet.

Arrangörer är stiftelsen DIU, Karlstads kommun och Karlstads universitet i samverkan med nationella och regionala partners. 
Prenumerera på nyheter om Framtidens Lärande
Anmäl dig till konferensen

Läs mer om Anette Forssten Seiser på Karlstads universitets webbplats

Läs mer om Skolverkets satsning Samverkan för bästa skola, på Skolverkets webbplats