Framtidens Lärande Väst
Valbart pass 4
Onsdag 14 juni kl 11.00-12.00

Under konferensen finns 5 tillfällen med valbara program. Under dessa valbara pass kan du antingen välja ett seminarium/workshop (45 min), upp till två dialogmöten (25 min) eller besök i utställningarna.

I programmet hittar du för varje pass, dialogmöten/inspirationspass, sedan seminarier/workshops/. Du som är anmäld till konferensen kommer att få ett meddelande om när och hur du gör dina val.

Valbart pass 1: Tisdag 13 juni kl 11.00-12.00
Valbart pass 2: Tisdag 13 juni kl 15.00-16.00
Valbart pass 3: Tisdag 13 juni kl 16.10-17.10
Valbart pass 4: Onsdag 14 juni kl 11.00-12.00
Valbart pass 5: Onsdag 14 juni kl 13.30-14.30
Dagsprogram, 13-14 juni

Valbart pass 4:
4 – Seminarer/workshops – 45 minuter

kl 11.00-11.45

Professional learning that enables the development of critical praxis

Professional learning is increasingly understood as vital for the development of educators, and for the development of a strong educational system. We argue that the most essential purpose of professional learning is for the development of critical praxis.

Critical praxis is related to action that is morally, socially and politically informed. This action is undertaken with an awareness of possible consequences together with the intention to make positive contributions to society and to humankind. In the study we are presenting at the seminar we have identify three key themes in relation to the development of critical praxis: agency, power and relational trust.

Seminariet kommer att genomföras på engelska.

Medverkande:
Anette Forssten Seiser, docent i pedagogiskt arbete Susanne Francisco, lecturer in Adult and Vocational Education


Datadrivet arbetssätt för bättre skolmående

Alla vill stödja elevers välmående men frågan är vilken väg som leder dit. Det är lätt att fatta ogrundade beslut men med datadrivna metoder skapas tidigare och bättre beslutsunderlag. Fridagymnasiet har i samverkan med forskare och Edtechföretaget EdAider utvecklat ett digitalt verktyg som kan hjälpa dig att få syn på elevernas nuläge såväl som trender över tid. Med återkommande insamling av data kring elevers mående skapas nya förutsättningar för mentor, kurslärare, rektor men även eleven själv att bygga kapacitet som leder till bättre skolmående. 

Medverkande:
Jesper Grönlund arbetar som utvecklingsledare på Frida Professional och tar sin utgångspunkt i en tjugoårig lärarerfarenhet. Jesper är en van föreläsare som lett en mängd utbildningar bland annat kring digitalisering. De tre senaste åren har Jesper ansvarat för Fridaskolornas medverkan i IFOUS-programmet Datadriven skolförbättring. Inom programmet har Fridaskolan haft fokus på hur data kan förbättra elevers välmående och Jesper önskar dela viktiga lärdomar kring framgångsrikt datadrivet arbete.


Läranderevolutionen ligger fortfarande framför oss

Ta del av två skolhuvudmäns innovativa sätt att nyttja modern teknik i undervisningen
I Burlöv har möjligheterna som VR medför i undervisningen undersökts och det har visat sig ha goda effekter på elevernas språkutveckling och även engagemang och koncentrationsförmåga har visat sig gynnas positivt. Nu har enheterna börjat undersöka, tillämpa och nyttja AI både för text och bild.

Sundbyberg och Kvasar Makerspace satsar på en ny generation av problemlösare genom att sätta in digital teknik och skapande i ett större sammanhang där barnen är aktiva producenter och inte passiva konsumenter av teknik och tjänster. Makerrörelsen, en idé där man blandar olika slöjdformer, material och metoder, blev vägen att närma sig denna komplexa fråga.

Medverkande:
Burlövs kommun: Sandra Tauberman, kvalitets- och utvecklingschef, Susanne Christensen, rektor, och Olle Strömbeck, lärare Kvalitetsteamet
Sundbybergs stad: Per Falk, utvecklingsledare och processledare Kvasar Makerspace
Samtalsledare: Troed Troedson


Framtidens lärare? Lärarprofession och yrkesetik på YouTube och TikTok

Idag sker lärares undervisning inte bara i det fysiska klassrummet och via digitala lärplattformar, utan lärare riktar sig också till elever på olika digitala arenor som Instagram, TikTok och Youtube. Vilka elever vänder sig till denna typ av lärare, hur ofta söker man upp dessa lärare och i vilka ämnen? Och vilka professionsfrågor och etiska dilemman ställs lärarkåren inför i relation till denna typ av yrkesutövning, som ibland beskrivs i termer av e-professionalism? 

Föreläsning
Christina Olin-Scheller, professor, Karlstads universitet


Undervisningens roll i det kompensatoriska uppdraget

Likvärdighet i skolan kräver skicklig undervisning i alla klassrum. Skicklig undervisning skapas genom de viktiga detaljerna av undervisning på vetenskaplig grund som i sig är kompensatorisk. Urban visar konkret vad som är, och inte är, kompensatorisk undervisning samt utfall och erfarenheter från mer än 750 lektionsobservationer. Han ger konkreta råd och tips på hur du kan utveckla studiero, lärandet och undervisningen på din skola. Genomförs i samarbete med BRAVLesson.

Medverkande: Urban Hansson,
Skolkompaniet, har arbetat som konsult i skolans värld sedan 2000 främst med ledarutveckling, organisationsutveckling och klassrumscoaching. Sedan 2009 har Urban coachat lärare under ca 1700 lektioner.


Samtal om lärmiljö – hur skapa och anpassa rum för lärande, i en digital era

Medverkande:
Ylva Matikainen, arkitekt, Daniel Bodin, lärmiljöstrateg, Kinnarps, Jörg Pareigis, lektor i företagsekonomi, enhetschef på universitetspedagogiska enheten och Jakob Harnesk, biblioteksdirektör universitetsbiblioteket, Karlstads universitet


Var inte rädd för GDPR-spöket!

GDPR känns ofta svårt och vi vill ju inte göra fel när det gäller publicering på webben eller dokumentation. Det innebär att vi ibland inte gör det där vill göra av rädsla, ja av okunskap.I detta seminarium kommer vi utgå från vardagliga fall i förskola och skola, tex publicering av bilder eller namn. Vi resonera om vad GDPR innebär, vad vi behöver ta hänsyn till och hur vi kan arbeta.

Medverkande:
Mikael Järn, informationssäkerhetsansvarig, Linda Hahne och Ola Hennigsson, verksamhetsutvecklare DigKomp, Karlstads kommun


Digitala nationella prov – för huvudmän och rektorer

Vilka förberedelser behöver huvudmän göra och vilket stör finns för förberedelsearbetet.

Medverkande:
Peter Karlberg och Jeanette Borg som båda är undervisningsråd på Skolverket och arbetar med stöd inför införandet av digitala prov.


Leda och organisera för likvärdighet

Ta del av två olika skolhuvudmäns systematiska arbete med ambitionen att alla elever ska få möjlighet att arbeta med adekvata digitala verktyg för att stärka sitt lärande.

I Lomma kommun har man arbetat fram en Digital Röd tråd som ligger till grund för ett systematiskt arbete med digitala frågor inom hela grundskolan.

Stenungsunds kommun satsar på dels ett distribuerat ledarskap dels ett systematiskt kvalitetsarbete genom att varje år följa upp digitaliseringsarbetet så att man ska kunna tillgodose varje skolas identifierade behov.

Medverkande:
Lomma kommun: Ola Månström, central IKT-pedagog, Kim Nilsson, central IKT-pedagog, Victoria Rhudin Lindell, rektor och IKT-samordnare
Stenungsund: Marie Wrethander, verksamhetschef grundskolan och grundsär, Dino Hajiric, utvecklingsledare digitalisering, Axel Karlsson Kraft, Enhetschef grundskolan
Samtalsledare: Matz Nilsson, ordförande Sveriges Skolledare


Meningsfullt lärande i det gränslösa klassrummet – kreativitet, innovation och samarbete

Ett seminarium kring arbete med eTwinning

Att ta in omvärlden i klassrummet, jobba med digitalt nationellt samarbete med autentiska mottagare, elever och lärare i andra länder – på ett enkelt sätt. Det kan du göra genom att jobba med eTwinning. 
Emelie Hahn och Semir Susic berättar om sina personliga eTwinningresor och hur de utvecklades i sin egen lärarroll av att arbeta med internationellt samarbete. Du får också se exempel på projekt, information om hur det går att arrangera samspel mellan digitala och fysiska utbyten och vad forskningen säger om det här sättet att arbeta?

Medverkande: Emelie Hahn och Semir Susic
Emelie Hahn är förstelärare och undervisar i tyska och SO-ämnen på Gränbyskolan i Uppsala. Hon har mångårig erfarenhet av att initiera och driva internationella projekt inom eTwinning och Erasmus+ och är vinnare av Guldäpplet 2020, ”European Language Label, samt pedagogpriser.
Semir Susic, koordinator, eTwinning, Universitets- och högskolerådet med bakgrund som lärare i svenska och franska, grundskolans senare år.


Metoder och arbetssätt för ökat engagemang i grundskolan

Lära dig mer om entreprenörskap i grundskolan, varför det är så viktigt och få konkreta tips på hur du enkelt kan applicera det i din vardagliga undervisning.
Du som deltar får ta del av flera kostnadsfria läromedel från Ung Företagsamhet där dina elever får möjlighet att träna på just entreprenörskap.

Workshop
Petra Carlsson, grundskoleansvarig ,
Ung Företagsamhet Värmland


Från uppdrag till resultat – Kristinehamns förskolor berättar om sitt SKA-arbete

Förskoleutvecklarna Louise Thyberg och Ingela Schagerberg från Kristinehamns skolförvaltning tar oss med på sin SKA-resa. För tre år sedan fick de uppdraget att göra SKA likvärdigt i kommunen och tiden som följde innehöll stora förändringar av arbetssätt och processer. Louise och Ingela kommer att dela med sig av lärdomar, tips och resultat – och konkretisera hur Unikum stödjer deras kvalitetsarbete.
Med avstamp i Skolverkets kvalitetshjul kommer vi att ha ett lärorikt samtal med Louise och Ingela om hur de lade upp förändringen av kvalitetsarbetet i kommunen:
Var är vi?
Vart ska vi?
Hur gör vi?
Hur blev det?
Det här är seminariet för er som vill effektivisera ert kvalitetsarbete och lära av en kommun som delar med sig av framgångsfaktorer – men också vad de hade gjort annorlunda i efterhand.

Medverkande:
Ingela Schagerberg, Kristinehamn, Louise Thyberg, förskoleutvecklare, Kristinehamns kommun och Martina Lundström, Unikum


Användning av värmekameror i naturvetenskapliga ämnen

Värmekameror gör det möjligt att se annars osynliga fenomen, som värmeledning i olika material, värmeutveckling vid kemiska reaktioner, eller djurs temperaturreglering. 
I workshopen får du möjlighet att prova att använda värmekameror i utforskande arbete och får tips på praktiska aktiviteter för elever i olika åldrar. 

Workshop
Jesper Haglund, universitetslektor i fysikens didaktik, Karlstads universitet

Presentationsbilder:


En skola för alla eller en skola för var och en?

Att vända skolfrånvaro till skolnärvaro.
Olika strategier för att arbeta både främjande och förebyggande på såväl organisation som grupp samt individnivå. Tankar och ideer om olika framgångsrika exempel.

Seminarium
Liselotte Rolfsdotter Lindström, specialpedagog med ledningsansvar, Helix, Karlstads kommun


Meningsskapande uttryck 

Det kan hända spännande saker när barn själva får tillgång till den digitala teknikens uttrycksmöjligheter och de analoga uttrycksformerna inom ramen för skapande verksamhet i förskolan. Dessa möten erbjuder barnen möjligheter att utveckla kunskap kring en mängd ämnen, men också att utforska estetik och visuella uttrycksformer på nya sätt. I denna workshop får deltagare möjlighet att ta sig an ett skapande ur både analoga och digitala perspektiv. Syftet med vårt arbete har varit att alla barn ska möta pedagoger som ger samma möjlighet, samma förutsättning till att förstå, hantera och kunna använda de digitala verktygen och estetiska uttryck som leder till ett hållbart användande.

Workshop
Anna-Karin Öman, förskollärare, Julia Bohm, förskollärare och it-handledare, Camilla Fredriksson, pedagogisk handledare, Fullriggarens förskola, Karlstads kommun


Teknik och naturvetenskap i digitala teman

NTA står för Naturvetenskap och teknik för alla och är ett skolutvecklingsprogram som har utvecklat teman för en frågebaserad undervisning med ett undersökande arbetssätt. Alla teman är vetenskapligt granskade och utprovade i förskolor och skolor. 
I workshopen presenteras NTA:s arbetssätt och fokus ligger på digitala teman och teman med programmering – Rymden, Kroppen och Smartare produkter samt lite extra fokus på temat Den smartare staden.

Workshop – medverkande:
Jakob Sandin, NTA-samordnare, Matilda Herman, förstelärare teknik åk 7-9  och NTA-temautbildare, Barn- och ungdomsförvaltningen & Rudsskolan, Karlstads kommun

presentation i pdf


Källvärdering och AI: En workshop om läsningens utmaningar i det digitala klassrummet

Workshopen inleds med en kort inledande föreläsning om hur elever läser och förstår digitala multimodala texter liksom hur elever söker, värderar och använder information på nätet. Därefter får deltagarna genomföra en kortare övning som följs av diskussioner om AI, läsning och värdering av information.

Workshop
Marie Wejrum, doktorand i pedagogiskt arbete och universitetsadjunkt i svenska språket, Karlstads universitet, Ann-Kristin Hamberg, doktorand i pedagogiskt arbete, Karlstads universitet, och gymnasielärare Sundsta-Älvkullegymnasiet, Karlstads kommun.


Att leda systematiskt kvalitetsarbete inom vuxenutbildningen

Den här föreläsningen presenterar resultat från en studie genomförd i samverkan mellan praktiker inom komvux och en forskare, där åtta lokala kommunala komvux studerades i relation till ett systematiskt kvalitetsarbete som tar utgångspunkt i elevers lärande och progression. Resultaten diskuteras utifrån hur lokala komvux kan ledas för att utveckla sitt systematiska kvalitetsarbete. 

Föreläsning
Ingela Portfelt, Lektor i pedagogiskt arbete, Karlstads universitet


Digitala verktyg för att erbjuda berikning för särskilt begåvade elever

Vi kommer att belysa hur digitala verktyg öppnar upp för en undervisning där särskilt begåvade elever får möjlighet att berikas på olika sätt. Exemplen är kopplade till samarbeten och projekt inom forskarskolan GiftED och berör olika ämnen och årskurser. I ett av projekten undersöks CAD som en möjlighet till differentiering i teknikundervisning på högstadiet. Inom matematik används en onlinemiljö för att erbjuda utmaning till gymnasieelever under ordinära lektionstid. Hur sådana utmanande miljöer påverkar elevernas välbefinnande undersöks i ytterligare ett projekt. Vi välkomnar diskussioner om hur verktyg kan användas i olika klassrum anpassade till flera åldersgrupper för att möta särskilt begåvade elevers behov. 

Medverkande:
Jorryt van Bommel, docent, Helen Brink, doktorand, Charlotta Lindvall, doktorand, Elisabet Mellroth, filosofie doktor, Karlstads universitet


Filma, fundera och förfina!

Vi berättar hur lärare spelar in sina lektioner och hur vi i Eda kommun använder filmerna som verktyg för gemensam, hållbar och långsiktig kompetensutveckling. Världen snurrar på i ett allt högre tempo och våra klassrum är inga undantag. Genom inspelningen kan läraren analysera sin faktiska undervisning i lugn och ro och få återkoppling på samma film och undervisning av sina kollegor. Vi trycker på paus-knappen och ger lärare en reell chans att förfina sin undervisning.

Seminarium
Malin Granström språk-, läs- och skrivutvecklare,
och Jessica Åmberg, lärare, Eda kommun


Programmering med Lego SPIKE Essential och Lego SPIKE Prime

Prova på att arbeta med materialet Lego SPIKE Essential eller Lego SPIKE Prime. Du bygger och programmerar en Lego-figur efter anvisningar i SPIKE-appen. Detta är verktyg för undervisning i naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap, konst och matematik (förkortas STEAM på engelska) för elever i årskurs 1-5 respektive 4-8. 
SPIKE kombinerar färgglada LEGO-byggdelar, lättanvänd hårdvara och ett intuitivt programmeringsspråk, med dra-och-släpp-funktion, som bygger på Scratch.

Workshop
Ewa Åhs, IKT-pedagog, Maria Carlsson, förstelärare, Nordmarkens skola, Årjängs kommun


Hur kan vi engagera lärare och studenter i aktivt lärande?

Hur kan vi tillmötesgå olika studenters behov och utveckla olika undervisningsmetoder som är anpassade och som stöder flexibelt och aktivt lärande, på campus (här) och/eller på distans (där)? 

Vi kommer att diskutera olika pedagogiska modeller för aktivt lärande och öva praktiskt i ALC-sal (Active Learning Classroom).

Föreläsning
Max Hansson, universitetspedagogisk utvecklare, Karlstads universitet

Valbart pass 4:
4A – Dialogmöten/inspirationspass – 25 minuter

kl 11.00-11.25

Att lära tillsammans och för framtiden!

Jag jobbar idag med olika digitala verktyg för inlämningar, använder mig av olika pedagogiska upplägg för lärande och väljer gärna att blanda desamma till en kombinerad mix. Att exempelvis arbeta med bekväma och obekväma grupper vid grupparbeten, skapa tydliga planeringar, anpassa och acceptera olika inlämningar är en del av min vardag på Eksjö gymnasium.
Men likaväl som att jag kan skapa tydliga planeringar arbetar vi också tillsammans i olika projekt där klassen äger problemet och tillsammans ska komma fram till ett förslag till näringslivet eller någon av stadens föreningar.
Att ta världen in i klassrummet genom olika digitala verktyg och inte vara rädd för att låta eleverna skapa eller visa mig något nytt är en utmaning men samtidigt det som gör mitt arbete så roligt!

Medverkande: Pernilla Andersson
lärare ekonomiprogrammet, Eksjö gymnasium, Guldäppletpristagare 2022


Digitalt skapande på riktigt

Genom att låta elever skapa med digitala verktyg och samtidigt involvera omvärlden/mottagare utanför skolan ökar vi elevernas motivation och drivkraft. Under flera år har värmländska klasser fått skapa en bok som i samarbete med Framtidsfrön, Votum förlag och Region Värmland, tryckts upp med hårdpärm och sedan har eleverna medverkat med monter på Värmlands bokfestival. Andra klasser har skapat korta filmer som publicerats på kommuners och organisationers digitala plattformar. Vi visar exempel, ger tips och inspiration på hur det entreprenöriella lärandet ger långtgående vinster för eleverna.

Medverkande: Viktoria Grönkvist
projektledare, Framtidsfrön Värmland


Språkstimulerande arbetssätt – Med funktionsvariation mot arbetslivet

På ForshagaAkademins IM-program är språket i fokus i alla ämnen. Flera elever har språkliga utmaningar. Med noggranna kartläggningar och individanpassningar utifrån behov går det språkstimulerande arbetssättet som en röd tråd genom utbildningen. Klassrumsbaserad språkträning, arbete i projektform, en blandning av analoga och digitala hjälpmedel är några av utbildningens grundpelare. 

Medverkande: Mirja Lawén och Jonna Wikström
lärare, IM-programmet ForshagaAkademin


Du kan göra skillnad! Variation, inkludering och verkliga mottagare med digitala verktyg 

Hur kan alla elevers röster få bli hörda? Jag kommer att visa exempel på hur du som lärare kan göra skillnad och stärka elevernas språk med hjälp av digitala verktyg, verkliga uppdrag och publicering.

Medverkande: Johan Sköld
Gymnasielärare, ForshagaAkademin, Guldäpplepristagare 2019


Digital skolutveckling i framkant 

Sverigefinska skolans rektor, tillsammans med skolans förstelärare i IKT samt högstadiets representant i IKT-gruppen, berättar om det prisbelönta digitaliseringsarbete som genomförts på den tvåspråkiga skolan.

Medverkande: 
Riikka Brander, SO-lärare på högstadiet samt pedagogisk IKT-support på högstadiet, Marko Leppälä Smolander, rektor,  Hanna Pölkki, förstelärare i IKT samt klasslärare på mellanstadiet


STOLT (A)tt organisera och skapa förutsättningar för digitalt lärande

(STOLT) Starka Trygga Olika Lika Tillsammans är våra skolors ledord för såväl elever som lärare. Under snart tre läsår har vi arbetat med att skapa förutsättningar för digitalt lärande på våra skolor. Från måndagsinfomöte i personalrummet till Teams, från hanteringsansvar till Råtorpsmodellen. Vi delar med oss av hur vi fått alla klassrum mer digitala tillsammans. Hur arbetar vi med digitala verktyg för att fördjupa, förstärka och nå fram till alla elever utan att ta bort penna och papper?

Medverkande:
Ingrid Holm, lärare, IT-handledare, Viviana Lind, lärare, IT-handledare, Kerstin Furuberg, lärare, IT-handledare, Lenita Besterman, rektor, Råtorpsskolan, Södra Råtorpsskolan, Karlstads kommun

presentationen i pdf


Förberedelser inför DNP, digitala nationella prov

Välkomna till ett pass där Karlstads kommun inleder om sin väg till DNP innan samtalet lyfte till alla deltagare om teknik och digital kompetens. Införandet av de nya digitala nationella proven i grund- och gymnasieskola närmar sig och 2024 är startskottet. Detta ställer krav på tekniska förutsättningar, överföring av användaruppgifter och utveckling av digital kompetens på flera nivåer. Varje huvudman har ett stort ansvar att pedagoger och elever är trygga då införandet sker och att det faktiskt fungerar. 

Medverkande:
Anders Lenz, IT-strateg, Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, Monica Eriksson, verksamhetsutvecklare digitalisering, och Christian Borgert, IT-strateg, Barn- och ungdomsförvaltningen, Karlstads kommun.

Presentationen i pdf


Magiska mötesplatser – att leda och organisera

Möt en rektor som berättar hur man kan utveckla en hållbar organisation och som skapar förutsättningar för att utveckla tillgängliga och inkluderande undervisningsmiljöer i förskolan. Inspireras av konkreta exempel på framgångsfaktorer. 

Medverkande: Lisa Strandmark
rektor, Bärstad och Sjöglimten, Hammarö kommun


Samarbete med lokaltidningen ger elever bättre koll på nyhetsflödet

Barnpanelen, som är ett samarbete med Nya Kristinehamns-Posten, har varit ett stående inslag i min undervisning i rätt många år nu. Jag kan se hur det gör eleverna mer intresserade av vad som händer i deras omvärld. 
När många av eleverna i skolan får sin nyhetsrapportering via olika sociala medier är det viktigt att hjälpa dem att hitta rätt i flödet.

Idéer till samtalsfrågor efter presentationen: Hur blir barns och ungdomars röster hörda i samhället? På vilket sätt kan skolan och traditionella medier ta till vara på barn och ungdomars egna publiceringar på sociala medier? Och tvärtom, hur kan skolan och traditionella medier vara relevanta källor till kunskap för elever i deras ständiga mediebrus från sociala medier? 

Medverkande:
Anders Eriksson, lärare åk 4-6, Adina Schnelzer Magnusson, webbreporter Södermalmsskolan, Kristinehamns kommun


Från penna till tangentbord – att skapa en röd tråd i förskolans systematiska kvalitetsarbete

I Degerfors har vi inom förskolan arbetat för att samla vårt systematiska kvalitetsarbete i vårt digitala dokumentationssystem. Vår röda tråd handlar om att få samman dokumentation-reflektioner-analys. I systemet finns kvalitetsrapporten där årets målarbete ska beskrivas. Vi har ägnat mycket tid åt att implementera systemet hos våra pedagoger.

Medverkande:
Annelie Rosenqvist, utvecklingsstrateg, Tove Myr, förskollärare och lärspridare Förskola, Degerfors kommun

Valbart pass 4:
4B – Dialogmöten/inspirationspass – 25 minuter

kl 11.35-12.00

Att inspirera och väcka elevers intresse med verklighetsbaserade tematiska uppgifter (i slöjden)

För att få eleverna nyfikna, vilja lösa uppgifter och utmana sig själva behöver vi som lärare inspirera och motivera dem. Ta del av en föreläsning om hur vi kan väcka elevernas intresse genom att använda oss av verklighetsbaserade tematiska uppgifter där inslag av digitala verktyg kan vara nyckeln för att få eleverna att vilja lära sig mer. Vi lärare måste möta eleverna i deras vardag och inte vara rädda för att prova på nya arbetssätt för att utmana dem. 

Medverkande: Karolin Wagner
förstelärare och slöjdlärare, Kävlinge kommun, Guldäpplepristagare 2021


Framtidens skola – enligt elever

Hur vill elever att Framtidens skola ska utformas? Hur ska klassrummen se ut och vilka ämnen bör finns i läroplanen?  Framtidsfrön har tillsammans med Skolverket utformat ett entreprenöriellt uppdrag där eleverna får reflektera över lärande och en chans att göra sina röster hörda. Elevernas lösningar redovisades digitalt och presenterades för Skolverket som gav feedback tillbaka. Vad kom eleverna fram till och hur kan ett uppdrag som detta öka elevers motivation och tränande av viktiga förmågor? 

Medverkande: Mattias Walan
verksamhetsledare, Framtidsfrön Värmland


När arbetslivet är med under hela resan – Med funktionsvariation mot arbetslivet

På ForshagaAkademins IM-program är språket i fokus i alla ämnen. Gemensamt för alla elever är att de har en funktionsvariation och språksvårigheter. Med noggranna kartläggningar och individanpassningar utifrån intressen och behov får eleverna bästa möjliga förutsättningar att hitta en anställning på den öppna arbetsmarknaden. 
Med en egen praktikplats eller en del av utbildningen förlagd på naturbruksprogrammet får alla elever stöttning på vägen mot arbetslivet eller vidare studier. 

Medverkande: Jonatan Svärd och Elin Evermark
lärare på IM-pogrammet, Forshagaakadmin


Kan vi fortfarande prata om hållbar utveckling

Kan vi fortfarande prata om hållbar utveckling och hur förhåller vi oss till att vi lever i antropocen? (Antropocen människans tidsålder, föreslagen geologisk epok under vilken människan har utgjort en betydande faktor i förändringen av jordens geologi, klimat och ekosystem.)
• Vilka färdigheter behöver eleverna i förändrad värld?
• Vilket är skolans största ansvar: sanning eller hopp.
• Hur kultiverar man hopp hos eleverna?

Medverkande:
Sofie Nilsson, lärare på grundskolan och doktorand i pedagogiskt arbete och Magnus Köpman, Sundsta-Älvkullen, lärare i biologi och hållbart samhälle. Samtalsledare Emil Mörk, adjunkt i samhällskunskap och doktorand i pedagogiskt arbete,


Utbildningsteknologi i grundskolan: ett skolnära forsknings- och utvecklingsprogram

Att vara delaktig i banbrytande forskning, i en svensk utbildningskontext, lockade Mönsterås kommun och sedan två år tillbaka är projektet en del av två skolors vardag. Kan vi få evidens kring hur våra digitala läromedel används och kan vi få evidens kring såväl elevers som lärares digitala kompetens, det kommer tiden, och arbetet som läggs ner, att utvisa.

Medverkande:
Helena Svensson bitr förvaltningschef BUN och Pernilla Fritz, utvecklingsledare, Mönsterås kommun


Sångens demokrati – om mångfald i förskolans sångstund

Lär dig inkludera MERA genom sång och musik och dessutom möta målen i våra läroplaner. För att implementera nytt redan imorgon! Ingen förkunskap eller sångröst behövs! ALLA är välkomna. Ann har ett brinnande intresse för inkludering och mångfald och hur en kan arbeta med detta inom ramen för sång i förskolan/skolan. Utgångspunkten är studien Sångens demokrati.

Medverkande:
Ann Eliasson, utbildad sång- och musikdramapedagog och arbetar som musiklärare inom särskolan i Karlstads kommun, med flera års erfarenhet som sångpedagog i förskolor i Stockholms stad, Kulturskola och Lasse Kühlers Dansskola.


Hur hittar man balansen mellan det fysiska och det digitala mötet i framtiden?

Det fysiska mötet mellan personal och elev är inte lika självklart nu utifrån den digitala revolution som pågår. Coronapandemin gjorde också så att nästan all undervisning skedde digitalt. Det finns både fördelar och nackdelar med digitala möten. Hur hittar vi en bra balans mellan fysiska och digitala möten i skolans värld?

Medverkande:
Annelie Oscarsson, rektor, Martin Stenström, förstelärare Digitallärande, Markus Carlsson, kurator, Åsa Isaksson, specialpedagog, Tingvallagymnasiet, Karlstads kommun


Varför ska vi i fritidshemmet jobba med kvalitetsutveckling och när i hela friden ska vi hinna det?

Kvalitetsutveckling i fritidshemmet är inget som finns vid sidan om vår dagliga verksamhet utan ständigt mitt i verksamheten. Det är inget arbete där ett mål sätts i början av höstterminen och sen inte hinns med eller glöms bort för att senare göra sig påmint som ett dåligt samvete när läsåret är slut och det är dags att utvärdera målet. Att planera för kvalitetsutveckling på fritidshemmet är att planera för den dagliga verksamheten och det behövs kunskap, tid, dokumentation och systematik.

Medverkande: Elisabeth Bellström
fritidshemsutvecklare, Hammarö kommun


Nå ut med samhällsinformation till klassrummen med film

Att hitta nya vägar för lärande har under lång tid intresserat dessa båda och tack vare restriktionerna under Covid formades Blåljuskampen till att bli en digital utbildningsform.
Ett samarbete mellan skolorna i Kristinehamn och Bergslagens Räddningstjänst med eleverna i årskurs 8 som målgrupp med syftet att öka riskmedvetenheten och väcka handlingskraft.

Medverkande:
Daniel Brandberg, stationschef/insatsledare, Joakim Hildingsson, brandinspektör/ extern utbildning Bergslagens räddningstjänst, Kristinehamns kommun


Studiehandledning via Teams

Vi har köpt studiehandledning av ett externt företag till vår skolan. Tjänsterna består av fem pass per vecka och språk, främst i ämnena NO och SO. Studiehandledningen sker via Teams. Eleverna sitter vid varsin dator och är uppkopplade mot en studiehandledare. 
Erfarenheterna har visat att mycket har varit bra men vi har också stött på utmaningar.

Medverkande:
Juliane Klenz-Tornow, klasslärare, Gunilla Forsby, rektor, grundskola åk 6, Årjängs kommun


Med reservation för eventuella ändringar