Framtidens Lärande Väst 2023
Hur lyckas med digital skolutveckling?

Den 13–14 juni 2023 välkomnades drygt 2300 lärare och ledare, forskare, lärarutbildare och aktörer från hela landet till Framtiden Lärande Väst på Karlstads universitet. Arrangörer var stiftelsen DIU, Karlstads universitet och Karlstads kommun i samverkan med partners. I mer än 200 större och mindre sessioner i varierade former fördes en livaktig dialog mellan yrkesverksamma, lärarutbildare, forskare, fack och myndighetsföreträdare.

Konferensen Framtidens Lärande är nydanande med sina regionala mötesplatser för erfarenhets- och kunskapsutbyte kring skolans utveckling i en digital tid. Den 13 – 14 juni välkomnade Framtidens Lärande till Karlstad och Karlstads universitet – föregångare för skolutveckling i samspel mellan forskning och praktik. Just samspelet mellan praktiker och forskare i arbetet med att utveckla skolan stod i fokus under några intensiva dagar.

Syftet med Framtidens Lärande är att bidra till regionala mötesplatser för erfarenhets- och kunskapsutbyte kring lärande i en digital era, med huvudmän och skolans professioner på alla nivåer. Målet är att växla upp beprövad erfarenhet och stärka självkänsla, med huvudmän och personal i dialog med forskning och universitet, bransch och myndigheter. Att utveckla ledarskap och skolans professioner baserat på dialog och kollegialt lärande i ett långsiktigt uthålligt arbete.

Målgruppen för mötesplatsen var samtliga pedagogiska yrkeskategorier i Sveriges skolor: beslutsfattare, ledare och samordnare i kommuner, skolledare, förskollärare, lärare, it- och mediepedagoger, lärarutbildare, forskare samt samhälls- och branschföreträdare.

– För att skolan ska ta klivet in i det digitala krävs mötesplatser för erfarenhets- och kunskapsutbyte kring IT och lärande, mellan huvudmän och skolans professioner på alla nivåer, i dialog med forskning och högskola. Därför tar vi nu Framtidens Lärande till Karlstad och Västsverige, säger Peter Becker, ordförande för den idéburna och ideella stiftelsen DIU.

Effektivare tillsammans

Skolan lägger grunden för framtiden, med goda kunskaper och engagemang i samtid och demokrati. En skola med en konkret läroplan och en beprövad digital strategi byggd på professionernas erfarenheter under pandemins utmaningar, med flexibla arbetsformer, digitala läromedel, prov och arbetsformer. Varje skola och skolhuvudman möter dessa frågor. Bara tillsammans kan vi bli effektivare och nå bättre resultat, genom att lära av varandras erfarenhet, ta stöd av vetenskap, i lokal, regional och nationell samverkan.

– Det känns viktigt ur så många perspektiv att skapa arenor där professioner – både i och utanför regionen – kan mötas och skapa engagemang för undervisning och digitalisering. Vi blickar mot framtiden utifrån vår nya nationella digitaliseringsstrategi och säkrar att vi har förutsättningar att rusta våra barn och elever för att leva och verka i framtidens digitala värld, säger Maria Kjällström, skoldirektör i Karlstads kommun.

I Karlstad och i regionen finns en imponerande samlad utvecklingskraft, med universitetet och skolan liksom näringsliv och samhälle. Karlstads universitet och lärarutbildningen är ett nav för utveckling. På mötesplatsen Framtidens Lärande Väst möttes regionens skolor och huvudmän tillsammans med skolfolk från hela landet, nationella aktörer och forskare att dela erfarenheter och perspektiv.

– Universitetet har en viktig roll när det gäller utbildningen av framtidens lärare och att rusta studenterna så att de har med sig det de behöver för att kunna möta upp kraven i det framtida klassrummet, säger Jessica Eriksson, dekan för Lärarutbildningsnämnden vid Karlstads universitet.

– Erfarenhetsutbyte, kunskapsutbyte och framför allt samarbete är ett måste i en tid av allt snabbare förändring – inte minst när det gäller den digitala utvecklingen. Nya Sundsta-Älvkullegymnasiet invigdes i augusti 2021 och är en av Karlstads kommuns största satsningar någonsin. Här finns modern teknik som stöttar och utvecklar både lärarnas undervisning och elevernas lärande. Vid Framtidens Lärande Väst ser jag fram emot att dela med mig av våra erfarenheter och samtidigt lära mig mer av andra, säger Daniel Skålerud, gymnasiechef Sundsta-Älvkullegymnasiet i Karlstad.

Se inspelningar från Framtidens Lärande Väst

Foto:
Peter Becker, foto: Johanna Wallin
Jessica Ericsson, foto: Maria Obed