Digitalisering på vetenskaplig grund

Vad händer med undervisningen i en digitaliserad skola? Och är det okej att som lärare lägga ut sin undervisning på sociala medier? Det är något av det som Marie Nilsberth, docent i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet, kommer att tala mer om under Framtidens Lärande Väst.  

Erfarenhets- och kunskapsutbyte kring skolans utveckling i en digital tid står i fokus när lärare och ledare, forskare, lärarutbildare och aktörer från hela landet välkomnas till Karlstads universitet 13-14 juni. Den digitala skolutvecklingen innebär många möjligheter, men också utmaningar. Hur gör kommuner, skolor och lärare för att lyckas med digital skolutveckling? Och hur kan forskningen bidra?  

Marie Nilsberths forskning utgår från lärares och elevers sociala samspel i klassrummet. Ett särskilt intresse är bland annat vad samhällets och skolans digitalisering betyder för lärares och elevers interaktion och lärande.  

– Diskussionen om undervisningens digitalisering blir ofta för polariserad, skärmar ställs mot böcker, papper och penna som om det vore en fråga om att använda antingen det ena eller det andra. Vi kan inte prata om undervisningens digitalisering som en enda process, digital teknologi får betydelse på så många nivåer i skolan. Stora satsningar har gjorts på att köpa in digitala enheter och system, men vi behöver mer kunskap om vad som händer i klassrummet. Får alla elever det stöd de behöver för att verkligen kunna dra nytta av de nya möjligheterna? Vad händer med kunskapsinnehållet i olika skolämnen när vi för in nya digitala resurser? Finns det en risk att skillnader mellan elever ökar? 

Vill bidra till samtalet om digitalisering på vetenskaplig grund 
Marie Nilsberth är en erfaren forskare och engagerad i ett flertal forskningsprojekt. Bland annat driver hon projektet Plattformspedagogik. En studie om att synliggöra rum för lärande i det digitala klassrummet, där syftet är att fördjupa kunskapen om lärplattformars betydelse för hur undervisning och lärande tar form i klassrummets interaktion. Ett annat aktuellt projekt är Nordiska grundskolor som mötesplats, som handlar om att förstå skolans betydelse för framtida samhällsutmaningar mot bakgrund av de senaste 50 årens utveckling där skolan varit en central del av det nordiska välfärdsbygget. Idag ser vi hur digitaliseringsprocesser och andra samhällsförändringar har förändrat villkoren för skolan som sammanhållande kraft, vilket pekar på utmaningar för framtidens lärande. I detta, liksom flera andra, projekt är samverkan mellan forskare, lärare och elever centralt så att man tillsammans kan kartlägga de utmaningar som uppstår i samband med klassrummens digitalisering. Marie Nilsberth undervisar även på Karlstads universitet.  

– Som forskare med intresse för undervisningens digitalisering vill jag bidra till samtalet om digitalisering på vetenskaplig grund, och att få tillfälle att diskutera tillsammans med lärare, skolledare, IKT-ansvariga och andra med intresse för dessa frågor. Det är viktigt att det finns mötesplatser för en fördjupad och kritisk diskussion om digital teknologi i förhållande till skolans vidare uppdrag och värdegrund i en skola för alla.  

Lärare och influencer? Sociala medier som arena för yrkesutövning  
Marie Nilsberth medverkar även i forskningsprojektet Lärare och influencer? Sociala medier som arena för yrkesutövning. Projektet handlar om lärares undervisning som läggs ut på exempelvis Youtube, Instagram och TikTok. Något som hon kommer att hålla en workshop om tillsammans med Christina Olin-Scheller, professor i litteraturvetenskapens didaktik ochpedagogiskt arbete vid Karlstads universitet.  

– Är det okej att lägga ut sin undervisning på sociala medier? Finns det tillfällen när det inte är okej? Det är en form av e-professionalism och blir en yrkesetisk fråga. Vi vill bjuda in intresserade lärare till vår forskning genom att delta i denna workshop om möjligheter och gränsdragningar när det gäller lärare och undervisning på sociala medier.  Mer information 

Text: Maria Nilsson

På Framtidens Lärande Väst i Karlstad, 13-14 juni, medverkar Marie Nilsberth i passen:
Undervisningens digitalisering på vetenskaplig grund. Vilka frågor bör vi ställa?

#lärareiflödet. En forskande workshop om lärarprofession och yrkesetik på TikTok och YouTube
Tillsammans med Christina Olin-Scheller, professor, Eva Tarander, universitetsadjunkt, Jorryt van Bommel – docent


Läs mer om Marie Nilsberth på Karlstads universitets webbplats. 

Möt de medverkande på Framtidens Lärande Väst i Karlstad

Framtidens Lärande Väst i Karlstad, 13–14 juni. Mötesplatsen där praktik och forskning möts i dialog, kring skolutveckling och skolans digitalisering. Två dagar av oavbrutet samtal. Om lärande och ledarskap. Om framtid och hållbarhet.

Arrangörer är stiftelsen DIU, Karlstads kommun och Karlstads universitet i samverkan med nationella och regionala partners. 
Prenumerera på nyheter från Framtidens Lärande