2020

Alingsås kommun

Alingsås kommun, gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning

mottagare av kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2020

Motivering

Presentation av Alingsås kommun, gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning

Juryns motivering:
”Alingsås kultur- och utbildningsförvaltning har en långsiktig strategi med en digital agenda, nu i en andra etapp. Med tydligt fokus på elevernas utbildning, har man skapat en fungerande helhet med fyra komponenter: Ledning, Infrastruktur, Lärande och kompetens samt Användning. Ett genomtänkt och driftigt ledarskap som engagerar och involverar alla ifrån nämnd till elever. Ett kraftfullt och uthålligt utvecklingsarbete präglat av medskapande användare, ett vetenskapligt arbetssätt och löpande utvärdering.”

Hoppetossa förskola

Hoppetossa förskola

mottagare av kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2020

Motivering

Presentation av Hoppetossa förskola

Juryns motivering:
”Med utgångspunkt i barnens rätt till utbildning in en demokratisk och jämställd värld har Hoppetossa skapat en verksamhet som är både långsiktig och tydligt framtidsinriktad. Med ett tydligt fokus på barns lärande bygger man genomtänkta digitala strukturer och strategier som stärker både rektorers och pedagogers möjligheter att lära och utvecklas i sina roller med stark tro på kollegialt lärande. Hoppetossas förskolor visar att digitaliseringen kan vara vägen till både ökat lärande och större kreativitet hos medarbetare och barn liksom till bra kommunikation med vårdnadshavare.”

Kramfors kommun

Kramfors kommun, grundskola och gymnasieskola

mottagare av kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2020

Motivering

Presentation av Kramfors kommun, grundskola och gymnasieskola

Juryns motivering:
”Under en rad år har Kramfors kommun och skolor systematiskt och strategiskt arbetat med processer som stödjer lärandet, minskar den administrativa bördan på personalen och sätter fokus på lärprocessen. Hela styrkedjan från högsta ledning till lärare finns med och visar på en innovativ och framkomlig väg. Bryggan mellan teknisk och pedagogisk support är tydlig där helheten sätts i fokus och centrala och lokala IKT-pedagoger är med i utvecklandet av arbetssätt. Arbetet har gjort avtryck i regionen och hela landet med initiativ till tidsenlig digital utveckling.

Kävlinge kommun

Kävlinge kommun, förskola och grundskola

mottagare av kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2020

Motivering

Presentation av Kävlinge kommun, förskola och grundskola

Juryns motivering:
”Kävlinge kommun arbetar föredömligt långsiktigt med digitaliseringen, för synbara resultat i klassrummen och likvärdig digital kompetens för elever och personal, med tydlig ansvarsfördelning och ledorden kunskap, erfarenhet och ledarskap. I grundskolan har alla elever varsin digitala enhet och förskolan strävar efter 1 till 5, med säkerställd kompetensutveckling för ledning och pedagoger, god tillgång till digitala lärresurser, genom kommunlicenser och skolors egen komplettering och med stöd av utbyggd support på skolorna och prisbelönt skolbiblioteksverksamhet. Den framgångsrika digitaliseringen utvärderas systematiskt.”

Lidingö stad

Lidingö stad, förskola, grundskola och gymnasieskola

mottagare av kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2020

Motivering

Presentation av Lidingö stad, förskola, grundskola och gymnasieskola

Juryns motivering:
Lidingö stad har ett kraftfullt ledarskap för digital förändring, med en vision och en genomarbetad strategi och plan för skolans digitala utveckling, i ett strukturerat arbete med hela styrkedjan och systematisk kvalitetsdialog och i nära samverkan med akademi och forskning. Infrastrukturen är säkrad i samarbete med kommunens IT, med gemensam lärplattform från förskola till gymnasium och koncern-tänk för likvärdighet, med flera centrala utvecklings- och supporttjänster. Innovativa former av systematisk pedagogisk utveckling inklusive ”professionellt arbetande nätverksgrupper” PANG, och delande bäddar för framgång.”

Lomma kommun

Lomma kommun, förskola

mottagare av kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2020

Motivering

Presentation av Lomma kommun, förskola

Juryns motivering:
”Lomma kommuns förskolor är en föregångare med sitt arbete med en tydlig vision, väl utarbetad strategi och förankring i alla led och ett metodiskt och tillitsbaserat sätt med lärprocesser från högsta ledningsnivå ut till förskolornas avdelningar. Med fokus på likvärdiga förutsättningar driver man bland annat ett språkutvecklande arbete och samverkar nära med kommunens folkbibliotek. Med inspirerande diskussion och fortbildning och en klok användning av lärspridare utvecklas kunskap och kompetens.”

Stenungsunds kommun

Stenungsunds kommun, grundskola

mottagare av kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2020

Motivering

Presentation av Stenungsunds kommun, grundskola

Juryns motivering:
”Stenungsunds grundskolor visar genom sitt långsiktiga och målinriktade arbete hur skolutveckling och digitalisering resulterar i ökat lärande i hela organisationen. Med alla led i styrkedjan involverade för utveckling och med ett arbete genomsyrat av tillit och systematiskt kvalitetsarbete, med förändringsgrupp och utvecklingsledare, med webbtjänst och plattformar, med inköpta läromedel och egna lärresurser, bygger man framgångsrikt pedagogisk kompetens och verktyg utifrån behov och individuella förutsättningar.

Södertälje kommun

Södertälje kommun, förskola, grund- och gymnasieskola, särskola för grundskola och gymnasium, samt vuxenutbildning

mottagare av kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2020

Motivering

Presentation av Södertälje kommun, förskola, grund- och gymnasieskola, särskola för grundskola och gymnasium, samt vuxenutbildning

Juryns motivering:
”Södertälje kommuns arbete med digital skolutveckling har fokus på att utveckla undervisningen och präglas av en obruten styrkedja och tydlig strävan mot att stärka likvärdigheten i förskolor och skolor. Arbetet med digitala verktyg i den pedagogiska lärmiljön styrs av ledorden tillgänglighet, kompetens, utveckling och effektivitet, i samverkan med skolfederation, Skoldatatek, skolbibliotek liksom med kommunens IT-enhet. Innovativa aktiviteter från hackatons till Bättre än BETT bidrar till kvalitativ och ämnesnära kompetensutveckling.”

Österåkersbygdens friskoleförening

Österåkersbygdens friskoleförening, grundskola F-6

mottagare av kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2020

Motivering

Presentation av Österåkersbygdens friskoleförening, grundskola F-6

Juryns motivering:
”Österåkersbygdens friskola är en liten landsbygdsskola åk F-6, med digital skolutveckling som ett kraftfullt verktyg i skolan och för nära kontakt mellan ledning, lärare, målsmän och elever. Med uppdaterad webb och FB-grupp och genomtänkt infrastruktur byggd på fiberanslutning och mobiltelefon från skolan för allt och alla i åk 4-6, med bland annat en egenutvecklad app, kompletterad med lärplattor och interaktiva tavlor. Arbetet med skoltidning i skola och bygd exemplifierar en forskningsanknuten och innovativ verksamhet. Man utmärker sig med djärvt ledarskap och självständiga elever, är i framkant med IT, nära samhället och forskningsanknuten.”