2022

Burlövs kommun – skylt

Burlövs kommun – förskola, grundskola, gymnasieskola

mottagare av kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2022

Motivering

Presentation av Burlövs kommun – förskola, grundskola, gymnasieskola

Juryns motivering:
Från en slutförd digital grundstrategi med undervisning, organisation med kvalitetsteam och fortbildning, digitala plattformar och läromedel har Burlövs kommun gått vidare med innovativt pedagogiskt arbete där man lyfter fram två områden. Det ena fokuserar barns och elevers språkutveckling/literacyutveckling som ett särskilt viktigt utvecklingsområde, med vidgad syn på språk. Det andra området är en genomgripande satsning på VR med inriktningen ”lära genom att uppleva”. Med start 2018 bedriver man ett mycket intressant pionjärarbete, från förskola till gymnasium.

Varje huvudman gör som en del av nomineringen till Guldtrappan en 3 min video om sin verksamhet. Denna video är en del av den presentation som huvudmännen gör för varandra och för juryn vid den hearing med alla kandidater som Guldtrappan årligen arrangerar – fysiskt eller virtuellt.

Guldtrappans webbinarieserie

Burlövs kommun medverkade i Guldtrappans webbinarieserie våren 2023 med temat ”Burlövs kommuns arbete och utveckingsstrategi kring VR i undervisningen”.
Se webbinariet i efterhand. Dokumentation från webbinariet

Lomma kommun, grundskola

mottagare av kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2022

Motivering

Presentation av Lomma kommun, grundskola

Juryns motivering:
Lomma kommun har skapat en organisation för grundskolan där hela styrkedjan är med i den digitala skolutvecklingen, och med ett föredömligt samarbete mellan kommunens IT-avdelning, skolförvaltning och skola. Genom att både se var man befinner sig och vart man vill med likvärdigheten i centrum – alla ska med – har man samlats runt den digitala röda tråden som gör att eleverna oberoende av i vilken skola de går kan utveckla den adekvata digitala kompetens de behöver i framtiden. Den digitala transformationen har blivit en naturlig del i det systematiska kvalitetsarbetet.

Varje huvudman gör som en del av nomineringen till Guldtrappan en 3 min video om sin verksamhet. Denna video är en del av den presentation som huvudmännen gör för varandra och för juryn vid den hearing med alla kandidater som Guldtrappan årligen arrangerar – fysiskt eller virtuellt.

Guldtrappan webbinarieserie

Lomma kommun medverkade i Guldtrappans webbinarieserie våren 2023 med temat ”Lomma kommuns digitala röda tråd”.
Se webbinariet i efterhand. Dokumentation från webbinariet

Mönsterås kommun - skylt

Mönsterås kommun, förskola, grundskola, gymnasieskola

mottagare av kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2022

Motivering

Presentation av Mönsterås kommun, förskola, grundskola, gymnasieskola

Juryns motivering:
”Mönsterås kommun visar på ett framgångsrikt sätt hur omtag i digital skolutveckling kan ge goda resultat. Med en ny strategisk inriktning, förankrad hela vägen i styr- och stödkedjan, och med fokus på verksamhetsutveckling genom digitalisering möts här teknik och pedagogik på ett naturligt sätt. Man tar tydligt ansvar för de tekniska investeringar som ska stödja professionen i klassrummet och genom medverkan i ett forskningsprojekt på Linnéuniversitet kan man systematiskt utveckla undervisningspraktiken och förbättra elevers skolresultat

Varje huvudman gör som en del av nomineringen till Guldtrappan en 3 min video om sin verksamhet. Denna video är en del av den presentation som huvudmännen gör för varandra och för juryn vid den hearing med alla kandidater som Guldtrappan årligen arrangerar – fysiskt eller virtuellt.

Guldtrappan webbinarieserie

Mönsterås kommun medverkade i Guldtrappans webbinarieserie våren 2023 med temat ”Öka likvärdigheten och utveckla den digitala kompetensen”.
Se webbinariet i efterhand. Dokumentation från webbinariet

 

Stenungsunds kommun

Stenungsunds kommun, grundskola

mottagare av kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2022

Motivering

Presentation av Stenungsunds kommun, grundskola

Juryns motivering:
”Stenungsunds kommuns grundskolor utmärks vad gäller digital skolutveckling av att man arbetar systematiskt med ett distribuerat ledarskap där ett gemensamt arbete lägger grunden för delaktighet och ett professionellt lärande. Utsedda ’nyckelpersoner’ på varje skola leder i samverkan med rektorerna lärandet kring digitalisering och stödjer kollegorna i det pedagogiska arbetet. Dessa nyckelpersoner deltar också i det systematiska kvalitetsarbetet vilket gör att digitaliseringen integreras i detta och aktiviteterna baseras på analyser av utvecklingsbehoven. Från planstyrd till behovsstyrd utveckling.

Varje huvudman gör som en del av nomineringen till Guldtrappan en 3 min video om sin verksamhet. Denna video är en del av den presentation som huvudmännen gör för varandra och för juryn vid den hearing med alla kandidater som Guldtrappan årligen arrangerar – fysiskt eller virtuellt.

Guldtrappan webbinarieserie

Stenungsunds kommun medverkade i Guldtrappans webbinarieserie våren 2023.
Se webbinariet i efterhand. Dokumentation från webbinariet

Sundbybergs stad – skylt

Sundbybergs stad, förskola

mottagare av kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2022

Motivering

Presentation av Sundbybergs stad, förskola

Juryns motivering:
”Inom sektorn för lärande och bildning, har förskolan i Sundbybergs kommun satt likvärdigheten i fokus. Man vinnlägger sig om att verksamheten ska lägga grunden för såväl digital kompetens, källkritiskt förhållningssätt som att förstå den värld, den teknik och digitalisering som barnen möter i vardagen. Man strävar efter att förankra arbetet hos såväl den politiska ledningen som chefer i den praktiska verksamheten. Satsningen på mötesplatsen och kompetenscentret Kvasar Makerspace, knyter forskning på ett naturligt sätt till den dagliga verksamheten och inspirerar förskolor och skolor liksom lärarutbildning.”

Varje huvudman gör som en del av nomineringen till Guldtrappan en 3 min video om sin verksamhet. Denna video är en del av den presentation som huvudmännen gör för varandra och för juryn vid den hearing med alla kandidater som Guldtrappan årligen arrangerar – fysiskt eller virtuellt.

Guldtrappan webbinarieserie

Sundbybergs stad medverkade i Guldtrappans webbinarieserie våren 2023 med temat ”Leda digitalisering från innovation till metodik för alla”.
Se webbinariet i efterhand. Dokumentation från webbinariet

Sverigefinska skolan i Stockholm, förskola, grundskola

mottagare av kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2022

Motivering

Presentation av Sverigefinska skolan i Stockholm, förskola, grundskola

Juryns motivering:
”Sverigefinska skolan i Stockholm är en språkskola. Undervisningen sker på två språk: finska och svenska. Sverigefinska skolan visar med sin utveckling de senaste fem åren att en liten skolhuvudman genom tydlig styrning, medvetna beslut och aktiva systematiska handlingar framgångsrikt kan ta vara på digitaliseringens möjligheter. Med stöd i en gedigen analys gällande organisationens kapacitet och förmåga vad avser att driva digitalt utvecklingsarbete har man på förhållandevis kort tid förändrat formerna för arbetet. Här styr pedagogiken valet av tekniskt stöd, inte tvärt om.

Varje huvudman gör som en del av nomineringen till Guldtrappan en 3 min video om sin verksamhet. Denna video är en del av den presentation som huvudmännen gör för varandra och för juryn vid den hearing med alla kandidater som Guldtrappan årligen arrangerar – fysiskt eller virtuellt.