2017

Härryda kommun

Härryda kommuns förskola och grundskola

mottagare av kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2017

Motivering

Presentation av Härryda kommuns förskola och grundskola

Juryns motivering:
Härryda har ett systematiskt utvecklingsarbete som pågått i mer än fem år med en mångfald av insatser, där den digitala utvecklingen gått hand i hand med en pedagogisk ambition att utveckla lärandet. Ett nära samarbete med kommunens it-enhet och en samsyn i hela styrkedjan har skapat en gedigen grund där Minecraft-projekt, MakerSpace och resurscentrat Tellus tillhör spjutspetsarna. Ett etablerat pedagogiskt erfarenhetsutbyte med olika nätverk och resurser ger stöd i arbetet med den fortsatta utvecklingen.

Stockholms stad

Stockholms stads gymnasieskola

mottagare av kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2017

Motivering

Presentation av Stockholms stads gymnasieskola

Juryns motivering:
Stockholms stad har en övergripande vision om Stockholm 2040 där digitaliseringen är en viktig del. Man har skapat strukturer för och bedriver ett systematiskt förändringsarbete, bland annat genom ett egenutvecklat verktyg för självskattning, som börjat ge tydliga resultat på alla enheter. Med 1:1 och Skolplattform genomförda, erfarenhetsutbyte och kunskapsutveckling med Pedagog Stockholm, konferenser och grupper på sociala medier, liksom flera rika lärresurser och innovativa forskningssamarbeten och kommundoktorander har man åstadkommit fortsatt resultatutveckling.

Vellinge kommun

Vellinge kommuns förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning

mottagare av kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2017

Motivering

Presentation av Vellinge kommuns förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning

Juryns motivering:
Vellinge kommun, med en genomförd och utvärderad ikt-plan 2012-15 och en ny digitaliseringsplan för 2016-20 visar en stabil skolutveckling med digitaliseringen som ett centralt inslag. Här finns en decentraliserad styrfilosofi och beprövad erfarenhet med lokalt administrativt stöd och rektorer med utrymme för klassrumsbesök och samtal, liksom ett utvecklat pedagogiskt erfarenhetsutbyte och deltagande i forskningssamarbeten. Man har 1:1 från år 4 och god tillgång till lärplattor i F-3, en gemensam lärportal från förskola till gymnasium, liksom kommunlicens på alternativa verktyg. VFU- studenter erbjuds extrautbildning i digitala verktyg och bedömning för lärande.

Västerås stad

Västerås stads förskola

mottagare av kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2017

Motivering

Presentation av Västerås stads förskola

Juryns motivering:
Västerås stad har arbetat långsiktigt och strukturerat med hela styrkedjan och skapat en förskola där digitaliseringen är en ordinarie del av verksamheten. Det viktiga nätverket med ”lärcoacher” kompletteras nu med ”pedagogistor” för att stärka arbetet med digital dokumentation och reflektion. Man har en väl utbyggd infrastruktur med trådlösa nät och rikt med digitala verktyg, som nu ytterligare förstärks. Arbetssättet utvecklas på vetenskaplig grund och likvärdigheten stärks bland annat genom en förskolechefsutbildning.

Öckerö kommun

Öckerö kommuns förskola och grundskola

mottagare av kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2017

Motivering

Presentation av Öckerö kommuns förskola och grundskola

Juryns motivering:
Öckerö kommun uppvisar en tydlig gemensam ambition från politik och förvaltning till skolledare och lärare. Man har en egenutvecklad, skräddarsydd ledarutbildning som fortsättningsvis även omfattar lärarna. Öckerö skolor har en utbyggd infrastruktur och 1:1 från år 2 och 1:2 i år 1. Med regelbundna nätverksträffar, årliga kompetensutvecklingsdagar och samarbete inom Göteborgs- regionen sker en skolutveckling där MakerSpace och robotprogrammering utgör livaktiga och framgångsrika inslag.

Kunskapsskolan i Sverige

Kunskapsskolan i Sverige grundskola 4-9 och gymnasieskola

hedersomnämnande Guldtrappan 2017

Motivering

Presentation av Kunskapsskolan i Sverige grundskola 4-9 och gymnasieskola

Juryns motivering:
Kunskapsskolan har en tydlig vision med eleven i centrum som starkt genomsyrar hela verksamheten. Styrkor är den genomförda visionen med välutvecklade resurser med Kunskapsporten som dagligt digitalt nav för såväl lärare som elever sedan starten 1999, understödd av en tidig satsning på digitalisering med tunna klienter, trådlösa nät i alla skolor sedan 2011/12, och webbaserade lösningar sedan 2013 vilka nu följs av en ikt-strategi 2016/2017.
Kvarstående utmaning är genomförande av ikt-strategin och arbete med stödjande verktyg, liksom öppnande för externa lärresurser.

Lapplands kommunalförbund

Lapplands kommunalförbunds gymnasieskola

hedersomnämnande Guldtrappan 2017

Motivering

Presentation av Lapplands kommunalförbunds gymnasieskola

Juryns motivering:
Lapplands gymnasium har ett tydligt uppdrag i vilket ingår egen dator för varje elev och fjärrundervisning. Styrkor är ett nationellt pionjärarbete kring fjärrundervisning och projektet ”Nytt lärande” vilket påbörjat digitalisering med lärcirklar och pedagogiska caféer, workshops, lärspridare, ämnesbloggar, lathundar och webbkurser och resurser som egen dator, öppna nät, interaktiva tavlor, stödjande hjälpmedel, inläsningstjänst och bibliotek.Kvarstående utmaningar är det bredare genomslaget av digitaliseringen för att utveckla verksamheten.

Helsingborgs stad

Helsingborgs stads förskola, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning och sfi

hedersomnämnande Guldtrappan 2017

Motivering

Presentation av Helsingborgs stads förskola, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning och sfi

Juryns motivering:
Helsingborgs stad har en övergripande vision, där digitalisering är ett tydligt fokusområde. Styrkor är en decentraliserad styrfilosofi som genomsyrar hela beslutskedjan och ger utrymme för lokal utveckling, med stöd av centrala resurser i en Digitaliseringsnod och Pedagogiskt centrum; infrastrukturen med öppna nät i stadsmiljön och en Skolportal med många samlade resurser som nås genom enkel inloggning (SSO) och en mångfald av lokala angreppssätt liksom medverkan i regionala och lokala forum, forsknings- och FoU-projekt och flera kommundoktorander.
En kvarstående utmaning är att utveckla strukturerade arbetssätt för att säkerställa likvärdigheten, så att alla skolor är med i utvecklingen.

Täby kommun

Täby kommuns förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning

hedersomnämnande Guldtrappan 2017

Motivering

Presentation av Täby kommuns förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning

Juryns motivering:
Täby kommun har en väl utvecklad vision med ’tillgängligt lärande’ och inkludering i fokus. Styrkor är ett systematiskt kvalitetsarbete i kombination med en decentraliserad styrfilosofi och en rad centrala och lokala insatser ifråga om infrastruktur, digitala lärresurser, kompetensutvecklingscentrum, Täby Akademi, och forskningsanknytning. Efter omtag 2015 har Täby kickstartat sin digitala utvecklingsprocess och lagt en lovande grund.
Kvarstående utmaning är att omvandla denna strategi till genomförd och utvärderad erfarenhet.”