2021

Eksjö kommun

Eksjö kommun, barn- och utbildningssektorn: förskola, grundskola, gymnasium inklusive särskolor

mottagare av kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2021

Motivering

Presentation av Eksjö kommun, barn- och utbildningssektorn: förskola, grundskola, gymnasium inklusive särskolor

Juryns motivering:
I Eksjö kommun har barn- och utbildningsnämnden med utgångspunkt i den nationella digitaliseringsstrategin, efter en grundlig process, från barn och elever upp till nämnd tagit avgörande beslut kring genomförandet av strategins tre fokusområden, med utvecklingsplaner där effektkedje-modellen används. Att leda digitaliseringen ses som en av nyckelfrågorna. Digitaliseringsråd organiseras för bred förankring, utvecklingslärare driver en skolblogg och delakulturen ska bli mer än bara digitala tips: det ska bli ett kollegialt utvecklingsarbete. Nu är fokus det långsiktiga genomförandet med sikte på att utveckla elevers lärande och resultat. Med mål och strukturer byggda kring den nationella strategin är Eksjö en god modell.”

Varje huvudman gör som en del av nomineringen till Guldtrappan en 3 min video om sin verksamhet. Denna video är en del av den presentation som huvudmännen gör för varandra och för juryn vid den hearing med alla kandidater som Guldtrappan årligen arrangerar – fysiskt eller virtuellt.

Video

Eksjö kommuns presentationsfilm för Guldtrappan

Text Göteborgs förskoleförvaltning

Göteborgs stad, förskoleförvaltningen: förskola

mottagare av kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2021

Motivering

Presentation av Göteborgs stad, förskoleförvaltningen: förskola

Juryns motivering:
Göteborgs stads förskola har skapat en ambitiös och storskalig handlingsplan baserad på den strategiska plan för digitalisering inom utbildningsområdet som staden antagit. Självskattning och kompetensutveckling för rektorer är viktiga delar i en mycket omfattande verksamhet med många enheter. Utvecklingen av den tekniska infrastrukturen liksom tillgången till digitala lärresurser är inspirerande pågående arbeten. Strukturerat digitalt förändringsarbete liksom utveckling av pedagogernas digitala kompetens stöds genom många former av workshops, nätverk och arenor för delakultur. Spännande förutsättningar för fortsatta framsteg.

Varje huvudman gör som en del av nomineringen till Guldtrappan en 3 min video om sin verksamhet. Denna video är en del av den presentation som huvudmännen gör för varandra och för juryn vid den hearing med alla kandidater som Guldtrappan årligen arrangerar – fysiskt eller virtuellt.

Göteborgs grundskoleförvaltning

Göteborgs stad, grundskoleförvaltningen: grundskola

mottagare av kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2021

Motivering

Presentation av Göteborgs stad, grundskoleförvaltningen: grundskola

Juryns motivering:
”Göteborgs stads grundskolor har byggt upp en digitaliseringsstrategi som är kopplad till identifierade behov av förstärkt kvalitet i undervisningen samt en ökad likvärdighet mellan skolor. Utifrån sin stora organisation har huvudmannen arbetat fram en tydlig styrkedja med uttalade förväntningar på samtliga nivåer. I det strategiska arbetet görs också långsiktiga fortbildningsinsatser som utgår från lärarnas behov liksom att elevernas behov styr valet av digitala verktyg. Variationen av lärresurser och verktyg förverkligas genom att Göteborgs stads grundskolor har infört central finansiering av digitala verktyg. Sammantaget lägger detta en bra grund för den fortsatta utvecklingen i kommuns grundskolor.”

Varje huvudman gör som en del av nomineringen till Guldtrappan en 3 min video om sin verksamhet. Denna video är en del av den presentation som huvudmännen gör för varandra och för juryn vid den hearing med alla kandidater som Guldtrappan årligen arrangerar – fysiskt eller virtuellt.

Nedanstående video  är Göteborgs stads Grundskoleförvaltnings bidrag till Guldtrappans hearing 2021, ”Fram och bak-filmen” – om synen på ungdomar skola och lärande.

Kommentar av Peter Becker, juryns ordförande, om ”Fram och bak-filmen”

Guldtrappans webbinarieserie 2022:
Digitala läromedel och lärresurser gör skillnad i klassrummet, med Göteborgs stads Grundskoleförvaltning.
Video och dukumentation från webbinariet

 

Hallstahammars kommun

Hallstahammars kommun, grundskola

mottagare av kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2021

Motivering

Presentation av Hallstahammars kommun, grundskola

Juryns motivering:
Med den nationella digitaliseringsstrategin som utgångspunkt har Hallstahammars skolor tagit steget ut i en spännande digitaliseringsresa. Med grunden i att alla barn och elever får en förståelse för hur digitaliseringen påverkar världen och våra liv arbetar man systematiskt för att stärka kompetensen om digitaliseringens möjligheter i den pedagogiska verksamheten. Med förankring i hela styrkedjan blir rektorer en nyckelgrupp liksom de lokala it-pedagogerna på varje skola. Tillgång till digitala läromedel blir en viktig del i elevernas lärande. Digitaliseringen underlättar personalens arbetssituation i fråga om undervisning och administration och har blivit en kraftfull hävstång för utvecklingen.

Varje huvudman gör som en del av nomineringen till Guldtrappan en 3 min video om sin verksamhet. Denna video är en del av den presentation som huvudmännen gör för varandra och för juryn vid den hearing med alla kandidater som Guldtrappan årligen arrangerar – fysiskt eller virtuellt.

Karlstads kommun: förskola, grundskola, grundsärskola

mottagare av kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2021

Motivering

Presentation av Karlstads kommun: förskola, grundskola, grundsärskola

Juryns motivering:
”Med ’Digitala Karlstad’ kopplar kommunfullmäktige ihop digital utveckling med kommunens vision och övergripande mål. Hela styrkedjan är involverad i digitaliseringen. Huvudmannen ansvarar för att skapa förutsättningar, rektor för planering och organisation, lärarna för genomförande av undervisning och mötet med eleverna. IT-råd för skola och förskola består av rektorer och är central för den kraftfulla utvecklingen. Varje skolenhet har dels it-handledare, dels tekniskt ansvariga för verksamhetsnära support och därtill en central servicedesk gemensam för hela kommunen. En behovsstyrd anskaffningsprocess för nya appar och system, liksom samarbetet med kommunens IT-avdelning och piloter bidrar till systematiken. Med ’DigKomp Akademien’ genomförs ständigt tillgänglig kompetens-utveckling. Helheten skapar förutsättningar för ett lyft i kommunens skolor.

Varje huvudman gör som en del av nomineringen till Guldtrappan en 3 min video om sin verksamhet. Denna video är en del av den presentation som huvudmännen gör för varandra och för juryn vid den hearing med alla kandidater som Guldtrappan årligen arrangerar – fysiskt eller virtuellt.

Guldtrappans webbinarieserie 2022:
Vi är bäst tillsammans!, med Karlstads kommun, Barn- och ungdomsförvaltning
Video och dukumentation från webbinariet

Leksands kommun

Leksands kommun, utbildningssektorn, avdelning grundskolan: grundskola

mottagare av kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2021

Motivering

Presentation av Leksands kommun, utbildningssektorn, avdelning grundskolan: grundskola

Juryns motivering:
”Leksands kommun är med sin digitaliseringsplan för grundskolan, med mål och tydliga strukturer för kunskapsutveckling och likvärdighet ett inspirerande exempel på hur man kan förverkliga den nationella planen för skolans digitalisering. Utbildning, som del i en samlad förvaltning och i dialog med närsamhälle och näringsliv, ger hållbarhet och långsiktighet i en mindre kommun. Rektorerna, organiserade i ett råd, och lokala ledningsgrupper planerar utveckling. Kollegialt lärande organiseras mellan små byskolor och större skolor. Alla grundskolor har bemannade skolbibliotek. Gemensamma digitala lärresurser nås via en webbtjänst; process för nyanskaffning liksom alternativa lärresurser för tillgänglig lärmiljö är andra inslag i denna kreativa dalamiljö.”

Varje huvudman gör som en del av nomineringen till Guldtrappan en 3 min video om sin verksamhet. Denna video är en del av den presentation som huvudmännen gör för varandra och för juryn vid den hearing med alla kandidater som Guldtrappan årligen arrangerar – fysiskt eller virtuellt.

Stockholms stad

Stockholms stad, vuxenutbildningen för egen-regi

mottagare av kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2021

Motivering

Presentation av Stockholms stad, vuxenutbildningen för egen-regi

Juryns presentation:
”Stockholms stads vuxenutbildning i egen regi arbetar sedan flera år systematiskt med att utveckla undervisningen och baserar sin nya handlingsplan både på vetenskap och erfarenhet bland annat dokumenterat genom utomstående utvärderingar. Genom såväl nära stöd både pedagogiskt och tekniskt, samt ett genomtänkt ekosystem har en organisation byggts som stödjer utvecklingen mot högre måluppfyllelse. Tillgång till digitala lärresurser säkras liksom andra verktyg såsom digitala prov. Flera initiativ ger lärare tillgång till stöd och erfarenhetsutbyte. Ett kraftfullt steg vidare för vuxenutbildningen.”

Varje huvudman gör som en del av nomineringen till Guldtrappan en 3 min video om sin verksamhet. Denna video är en del av den presentation som huvudmännen gör för varandra och för juryn vid den hearing med alla kandidater som Guldtrappan årligen arrangerar – fysiskt eller virtuellt.