Digitala prov skapar en ny bransch

Om man vill få en uppfattning om hur långt de nordiska länderna kommit när det gäller digitaliseringen av sina skolor så är det inte helt enkelt att veta hur man ska gå tillväga.

Om man ger sig ut i klassrummen och tittar på hur de digitala verktygen används så får man en bild. Då ser man att Sverige ligger väl till i jämförelse med sina grannländer.

Det beror på att ansvaret för it-utvecklingen i vårt land i mångt och mycket legat på den lokala nivån, det vill säga ett uppdrag för kommuner och andra huvudmän och i konkurrensen mellan skolor har tillgång och användande av it varit ett av flera medel att locka elever till sig. Det har varit positivt för utvecklingen, men har också inneburit att det skapats ojämlika förutsättningar och stora skillnader mellan skolor och klassrum, eftersom det alltför ofta handlat om enskilda skolledare och lärares personliga intresse av frågan.

Om man istället tittar på den nationella nivån och studerar styrdokumenten så får man en annan bild. Då upptäcker man till sin förvåning att it-nationen Sverige i många avseenden länge har legat efter grannländerna när det gäller riktlinjer och strategier för bruket av it i skolsystemet. Det har under många år funnits ett påtagligt ointresse för frågan från politiskt håll, vilket försenat utvecklingen.

Digitala prov som måttstock

En speciell fråga som tydliggör detta är digitaliseringen av nationella prov och tester. När regeringen till sist gav besked om att detta ska ske succesivt fram till 2022 och att pilot- och testverksamheter ska sättas igång med omedelbar verkan, så sker det flera år efter att våra grannländer infört digitala prov. Inte minst har Norge varit föregångare. De ligger mer än tio år före oss och har därmed samlat en gedigen erfarenhet av frågan.

När Skolverket började förbereda en satsning på digitalisering av nationella prov i grundskolan, gymnasieskolan, den kommunala vuxenutbildningen, samt utbildning i svenska för invandrare, så var det därför föga förvånande det norska företaget Inspera som 2015 fick det inledande uppdraget av Skolverket att delta i pilotprojektet för att samla erfarenheter från provkonstruktörer och skolor.

– Vi vill stötta myndigheter, kommuner, organisationer och företag att hantera övergången från analogt till digitalt när det gäller att göra mätning och bedömning till en del av inlärningsprocessen, säger Kim Waldgrave, som är Sverigeansvarig för Inspera. De kommande åren vill vi fortsätta utvecklas genom att fokusera på bättre möjligheter till formativ bedömning, samt på inkludering genom att arbeta med frågan om ökad tillgänglighet,

I och med att det skapas en svensk marknad för produkter och plattformar för digitala prov och tester så har vi sett hur denna nya bransch växer fram även i Sverige med företag som EdQu, Dugga och DigiExam i spetsen.

– Vårt mål sedan lanseringen 2014 är att digitala prov ska vara tillgängligt för alla elever och studenter och DigiExam vill tillhandahålla en tillförlitlig och användarvänlig digital plattform för att göra övergången från papper och penna smidig för skolor och universitet, säger Sabina Agic som är kundansvarig på DigiExam. Utöver att ge elever deras rättighet att skriva prov i den digitala miljö där de presterar med bäst förutsättningar, är det dessutom viktigt för oss att effektivisera bedömningsprocessen för lärare som då får mer tid över till att fokusera på eleverna istället för administration, framhåller Sabina Agic.

Med några år på nacken visar de svenska företagen att de inte bara ägnar sig åt tekniska lösningar, utan strävar också medvetet efter att ta sig an de grannlaga pedagogiska utmaningarna.

– Hjärtat i ett digitalt provsystem är dess frågetyper, säger Patrik Nilsson VD för Dugga. Det viktigt att kunna ställa frågor på många olika sätt så att du som pedagog inte blir begränsad eller hindrad i ditt arbete. Ett av de teman Dugga fokuserar på är därför att utveckla många frågetyper så att lärarnas pedagogiska frihet säkerställs. Vi tror att detta är en bidragande orsak till att Dugga sedan en tid befinner sig i en kraftig expansion.

Frågan om digitalisering av skolans prov och tester fortsätter att växa i betydelse och engagemang. Det är intressant att notera att i just denna digitaliseringsfråga går lokal och nationell nivå i någorlunda takt.

Text: Stig Roland Rask