Från rådslag till fungerande ekosystem

Rådslaget kring den nationella handlingsplanen för skolväsendets digitalisering som bland annat genomfördes vid Framtidens lärande 2018 har varit ett viktigt grepp. Med både fysiska möten och nätbaserade träffar. Att samlas på många platser över landet breddar processen och tar vara på mångas erfarenheter. Det anknyter till våra bästa folkbildnings- och folkrörelsetraditioner. Det stärker helt enkelt demokratin. Därför var det också viktigt för stiftelsen DIU att processen landade på konferensen Framtidens lärande i slutet av oktober.

Rådslaget har – liksom satsningen på digitalisering i skolan – kretsat kring tre områden:
Digital kompetens, Likvärdig tillgång och användning samt Forskning och uppföljning. Frågorna har rört vad som behövs av insatser och ansträngningar på elevnivå, på skol- och huvudmannanivå liksom nationellt.

Här följer en första kommentar från stiftelsen DIU kring handlingsplanen.

Effektiva digitala plattformar, läromedel och redovisning kommer att ha en avgörande betydelse för att digitalisering ska ge verkliga stöd för elevernas kunskapsutveckling.

Unga människor är idag vana att skriva på tangenter, mobilens knappar. Att skriva med penna är ovant och blir inte så bra som man är van. Och svårt att kunna rätta på ett snyggt sätt. Det här påverkar också skolan.

Men när det kommer till redovisning och prov i skolan, speciellt vid nationella prov, då gäller penna och papper som verktyg. Läraren måste komma med vässade pennor. Plötsligt ska det ovana momentet att skriva med penna läggas som ett första hinder, när prov och redovisning ska ske. Ett stort steg vid digitaliseringen är när elever får använda de digitala verktygen i hela kedjan, i hela lärprocessen liksom vid provtillfällen.

Häromdagen hjälpte jag ett barnbarn med matteläxan. Planeringen och boken fanns föredömligt på nätet, så det var åtkomligt. Men läxuppgiften skulle skrivas in i en pappersbaserad skrivbok. Den hade inte kommit med hem. Vi gjorde några matteuppgifter, diskuterade principen för multiplikation av blandade bråk. Men det kunde inte skrivas in i redovisningsboken. Ett system som haltar. Hur mycket tid stjäl det?

Stiftelsen DIU hävdar att den fullt genomförda kedjan är ett villkor för att de digitala vinsterna i lärandet ska kunna kammas hem. Det betyder både tillgång till digitala läromedel och effektiva plattformar för arbetet, för samspelet med kamrater och lärare och för redovisning. Det betyder inte att allt görs digitalt, men att vi har genomtänkta och effektiva digitala arbetsprocesser – från ax till limpa – på plats. Rådslagen bäddar för konkreta handlingsplaner och genomtänkt genomförande.

Peter Becker