Nu öppnar vi klassrumsdörrarna, 2018

Konferensen ”Nu öppnar vi klassrumsdörrarna”, 26 april 2018 i Stockholm, visade kraften i kollegial samverkan och återkopplingen. Med många konkreta exempel belystes hur detta arbete kan organiseras här och nu. Här illustrerades enskild individuell coaching, ledarskap i klassrummet liksom kollegiala processer skola för skola och i samspel med grannskolor, illustrerat från ett antal svenska skolor till exemplet London.

Nedan följer utifrån agendans punkter, länkar med presentationer, videointervjuer, artiklar samt DIUs rapport kring professionsutveckling.

Tillit till yrkeskunnande – Intern insyn grundskola som verktyg för skolutveckling på vetenskaplig grund Elisabeth Stärner, utvecklingsstrateg, Kathrin Hansson, sakkunnig och Jenny Linde, rektor på Harvestadsskolan, Linköpings kommun presenterade hur det kollegiala samarbetet i form av insynsbesök fungerar i Linköpings grundskolor. Syftet är att bland annat att fokusera undervisningen, lyfta det som är bra, sprida goda exempel och lyfta framgångsfaktorer på och mellan skolor och ge snabb återkoppling.
Presentationsbilder

Intervju Elisabeth Stärner, Kathrin Hansson och Jenny Linde, Linköpings kommun

Using quality feedback to help teachers reflect Howard Pitler, Kansas City, USA, doktor i pedagogik och expert på lektionsobservationer, framhöll att alla lärare och skolledare  har behov av en coach för att utvecklas i sin profession och jämförde med de bästa inom sportens värld. Han visade också konkret hur video-feedback till lärare kan gå till och vilka möjligheter det ger.
Presentationsbilder

Intervju med Howard Pitler, Kansas City, USA

Howard Pitler
Artikel: ”Alla lärare skulle ha en coach”

Av Carina Näslundh
Feedback är ett av de allra viktigaste verktygen för att utveckla undervisningen.– Alla lärare behöver en coach som ger dem …  Läs mer

Varför denna konferens?
Peter Becker, Stiftelsen DIU och Mats Rosenkvist, BravoLesson, konferensens arrangörer, belyste potentialen med systematik, lektionsobservationer och kollegialt lärande för skolans utveckling och elevernas resultat. De satte vidare in det konkreta arbetet på skolan i ett nationellt utvecklingsperspektiv med aktuella förslag kring lärares och rektorers professionsutveckling liksom praktiknära forskning driven av skolprofessionerna. Presentationsbilder

Varför är professionsutvecklingen avgörande för skolan? Hur får vi detta att hända i skolvardagen?
Professionerna är drivande i att formulera den beprövade erfarenheten och för skolans kunskapsbildning. Att de är en viktig kraft i skolutvecklingen framgick i det engagerade samtal som Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundet, Åsa Fahlén, Lärarnas riksförbund, Matz Nilsson, Sveriges skolledarförbund och Ulla Hamilton, vd Friskolornas riksförbund förde kring skolans professionsutveckling.


Intervju med Johanna Jaara Åstrand

Intervju med Åsa Fahlén

Intervju med Matz Nilsson

Johanna Jaara Åstrand, Åsa Fahlén, Matz Nilsson, Ulla Hamilton
Artikel: Varför är professionsutveckling avgörande för skolan? Hur får vi detta att hända i skolvardagen?

Av Monica Esborn
Under konferensen Framtidens lärande – Nu öppnar vi klassrumsdörrarna den 26 april, var lärares och skolledares professionsutveckling i fokus. Att …  Läs mer

Dokumentation och reflektion
Per Dahlbeck, Malmö kommun, framhöll i sitt inspel att skolan både ska rymma det lärande som är målinriktat och lär ut befintlig kunskap, liksom den där eleverna ställer frågor – vilka kanske växer och blir fler på vägen. De båda är kopplade till var sin tradition av dokumentation, med ”learning studies” och ”pedagogisk dokumentation” som exempel.

Intervju med Per Dahlbeck

Vad menar vi med undervisningskvalitet? Har vi samma bild av vad som är kvalitet inom lärarkåren på skolan?
John Steinberg gjorde ett engagerat, reflekterande och utmanande föredrag om vad vi menar med undervisningskvalitet. Har vi samma bild av vad som är kvalitet inom lärarkåren på skolan? Presentationsbilder

Två lektionsobservationer per vecka – varje rektors uppdrag i Filipstad
Gun Palmqvist, Ferlinskolan i Filipstad, har som en del i ett långsiktigt skolutvecklingsarbete i kommunen genomfört lektionsbesök varje veckan, sedan 2010. Resultatet syns på meritvärden och gymnasiebehörighet. I en vidareutveckling kommer nu lärarna kollegialt att använda samma former och besöka varandra på lektioner..
Presentationsbilder

Intervju med Gun Palmqvist, rektor, Ferlinskolan, Filipstad

Gun Palmqvist
Artikel: Rektors lektionsbesök tillfälle till pedagogisk reflektion

Av Carina Näslundh
På Ferlinskolan i Filipstad får alla lärare besök av rektor i klassrummet åtföljt av ett uppföljande samtal som ger tillfälle … Läs mer

Mikrobesök med makroeffekt
Mats Strandler, rektor på Eklidens skola, Nacka, berättade om skolans arbete kring ledarskapet i klassrummet och hur man organiserat utvecklingsarbetet med bland annat kollegiala lektionsobservationer och mikrobesök från skolledningen.
Presentationsbilder

Intervju Mats Strandler, rektor på Eklidens skola, Nacka

Ledarskapet i klassrummet – lärandets ordning och reda
Marcus Samuelsson, docent på Högskolan Väst, presenterade forskning kring ledarskapet i klassrummet. Han berättade att de lärare som briljerar är de som planerar sin undervisning i detalj. Och betonade vikten av att arbeta med det som forskningen visat är dimensioner av god undervisning – framför det som är allmänt tyckande.
Presentationsbilder

Intervju Marcus Samuelsson, docent på Högskolan Väst

Praktiken, praktiknära forskning och nationell infrastruktur för professionsutveckling
Frågan om professionsutveckling för lärare är aktuell, bland annat genom Björn Åstrands utredning ”Bättre skola genom mer attraktiva skolprofessioner”. I ett panelsamtal på Framtidens lärande gav några aktörer sin syn utvecklingen. I samtalet medverkade:
• Elisabet Nihlfors, professor i pedagogik och dekan för fakulteten för utbildningsvetenskaper vid Uppsala universitet,
• Björn Åstrand, lektor i pedagogik vid Umeå universitet och regeringens särskilda utredare ”Bättre skola genom mer attraktiva skolprofessioner”
• Per-Arne Andersson, direktör, avdelningen för utbildning och arbetsmarknad SKL
• Helena Sagar, Lektor/leg lärare NO&Tk, Kullaviksskolan, Kungsbacka Kommun. Fil Dr Naturvetenskap med utbildningsvetenskaplig inriktning.

Challenge the Gap – Unlock Potential
Sir George Berwick förmedlade över femton års erfarenhet från hur skolor i London med usla resultat lyft sig till landets främsta. I ett kollegialt samarbete har skolorna visat att de själva äger förmågan att lyfta eleverna och skapa goda resultat. Professionernas egen beprövade erfarenhet är skolans största tillgång, påpekar Sir George, och i bifogad presentation ges en detaljerad inblick i Challenge Partners arbete och resultat. Presentationsbilder

DIU rapport: Praktiken, professionerna och kunskapen

Konferensens arrangerades av
Framidens Lärande och BravoLesson