Rektors lektionsbesök tillfälle till pedagogisk reflektion

Gun Palmqvist

På Ferlinskolan i Filipstad får alla lärare besök av rektor i klassrummet åtföljt av ett uppföljande samtal som ger tillfälle till att gemensamt reflektera kring undervisningen.

– Jag prioriterar lektionsbesöken och förbereder varje läsår med att reservera tid två gånger i veckan i kalendern, sedan fyller jag på med annat, säger Gun Palmqvist, skolans rektor.

De regelbundna lektionsbesöken ger Gun Palmqvist möjlighet både att fungera som bollplank för lärarna och att lära känna eleverna.

– Jag får möjlighet att träffa både lärare och elever i deras vardag. Och jag träffar alla elever. Annars är det lätt att man som rektor huvudsakligen träffar eleverna när det blir problem. Nu lär jag känna dem.

Gun Palmqvist avsätter tid för besöken, men vilken lektion hon ska besöka bokar hon inte in.

– Jag bara dyker upp och står och väntar med eleverna. Vi har en öppen atmosfär på skolan och det är ingen som tycker att det är konstigt om jag eller någon annan besöker klassrummen. Beroende på hur lektionerna ser ut går jag runt bland eleverna och ser vad de jobbar med, ibland kan jag hjälpa till. Eleverna tycker att det är roligt att få visa vad de gör

Tid för pedagogisk reflektion
Under lektionsbesöken har Gun Palmqvist stöd av ett observationsschema med fasta punkter att hålla sig till. Efter varje lektionsbesök har hon ett uppföljande samtal med läraren.

– Samtalet är framför allt till för att ge lärarna ett tillfälle att reflektera utifrån den lektion vi båda varit med om. De får möjlighet att titta på sig själva och göra en pedagogisk reflektion.

Gun Palmqvist ställer öppna frågor till lärarna under de uppföljande samtalen. Ofta ber hon dem göra en egen bedömning av sin lektion och reflektera kring hur de skulle gjort annorlunda för att själva ge lektionen en högre bedömning.

– Vad kan man som lärare själv göra för att förändra och utveckla sin undervisning. Det diskuterar vi tillsammans. Jag granskar inte, jag fungerar som ett bollplank.

Några av de frågor skolan arbetat med de senaste åren är ledarskapet i klassrummet, att hitta former för att alla lärare på skolan jobbar på ett likartat sätt med lektionsstarter och information till eleverna. En annan fokusfråga har varit hur man jobbar med att förmedla målen och elevernas möjlighet att påverka undervisningen.

– Det man frågar om på de uppföljande samtalen hamnar högt på agendan. Det märks i klassrummen när det varit fokus på en fråga.

Både lärare och elever uppskattar besöken i klassrummen. Och det gör också rektor.

– Det är väldigt kul komma ut i klassrummen. Det ger mycket positiv energi som gör att man orkar mer. Jag ser att det händer saker på skolan, säger Gun Palmqvist.

Långsiktig skolutveckling
Lektionsbesöken, tillsammans med ett fungerande system för uppföljning av varje elev, är betydelsefulla delar i Ferlinskolans utveckling de senaste åtta åren. Allt fler elever klarar målen i alla ämnen och meritvärdet går stadigt uppåt. Och det är en del av ett långsiktigt skolutvecklingsprogram i Filipstads skolor, som pågått sedan 2010.

– Vi har varit väldigt noga med att hålla oss till vårt skolutvecklingsprogram, och inte ta in en mängd andra saker. För oss har det varit viktigt. Vi har varit väldigt målinriktade och vi har lyckats med resultaten Det har varit en långsiktigt plan. Vi har inte trott att förändringar går fort. Det är viktigt att våga hålla ut.

Tips för att starta med lektionsbesök
Gun Palmqvist viktigaste råd till kollegor som vill börja arbeta strukturerat med lektionsbesök är att avsätta tid.

• Reservera tid, sätt streck i almanackan.
– Det är viktigt att boka in tiden, annars försvinner den. Det är en prioritering. Jag ser till att jag får administrativt stöd och hjälp och delegerar bort annat, så att jag kan prioritera detta.

• Besök alla, men besök de duktigaste lärarna först.
– För mig har det varit viktigt att besöka de duktiga lärarna först. Jag gick ut där jag visste att det fungerade bra.

• Var intresserad och positiv
– Det är inte kontrollbesök, utan besök för att utveckla verksamheten.

• Ställ öppna frågor till lärarna i det uppföljande samtalet.
– Det är en möjlighet för lärarna att få en stund för personlig pedagogisk reflektion och fundera kring hur de kan utveckla undervisningen. Jag är ett bollplank.

Text: Carina Näslundh
Foto: Kalle Pettersson

Se videointervjuer och presentationer från konferensen Framtidens lärande ”Nu öppnar vi klassrumsdörrarna” den 26 april i Stockholm