DIU i Almedalen 2016

Monika Wigren, lärare på Visby gymnasium tillsammans med sina elever

Integration och arbete med it, medier och film samt digitala nycklar för bättre lärande och effektivare skola stod i fokus vid två seminarier med DIU och partners i Almedalen i juli 2016.

Digitala nycklar för integration och bättre lärande

Tisdag 5 juli kl 9.00-9.50,Grasp studio, Norra kyrkogatan 3E, Visby
Bättre lärande och effektivare skola med digitala prov

Medverkande:
Peter Becker, ordförande, Stiftelsen DIU
Truls Bøhm, vd Inspera
Fredrik Pantze, vd, Tieto Healthcare & Welfare Nordic
Arrangör: Stiftelsen DIU och Tieto

Digitala prov är en viktig ingrediens i skolans digital utveckling, både lokalt och nationellt. Det var också temat för ett seminarium som stiftelsen DIU arrangerade i samarbete med Tieto i Almedalen, tisdag 5 juli.

Det var stort intresse, de sista fick ståplats, när Peter Becker, stiftelsen DIU i samverkan med Tieto förde samtal kring digitala prov och norska erfarenheter med Truls Bøhm, vd för världsledande Inspera, Norge, som idag gör alla Norges nationella prov för skola digitalt – och även för högskolor, från Göteborgs universitet till Cambridge University. Och med Fredrik Pantze, Tieto kring de förändringsprocesser vi står inför med införandet digitala prov.

I detta seminarium belystes hur digitala prov, både lokalt och nationellt, kan bli en spjutspets i digital utveckling. Ett praktikfall, Insperas lösningar och Tietos digitala integration följs av ett samtal med profession och politiska företrädare.

Session gav tre slutsatser:
1. Digitala prov ger möjligheter långt bortom de flervalstest många befarar. Vi kan få mer sammansatta och intressanta uppgifter, med kopplade videoinslag, matematikverktyg mm.


2.Införandet är en förändringsprocess som tar tid, med infrastruktur och tillförlitlighet – så vi kan känna tilltro till tekniken; och med lärares och konstruktörers kunnande om nya provtyper och att konstruera prov. Omställningen kräver tid och insatser. ”De förste stegen är inte bare göj” (Truls)


3. Svenska utbildningar, skola och högskola, behöver lära av andra länders erfarenhet och samtidigt inleda försök för att själv erövra möjligheterna och följa upp de förslag som lagts i Tommy Lagergrens redovisning den 31 mars 2016 av ett uppdrag från regeringen kring digitalisering av nationella prov och effektivisering av lärares bedömningsarbete: Likvärdigt, rättssäkert och effektivt – ett nytt nationellt system för kunskapsbedömningSOU 2016:25. Här föreslås att ett nationellt införande av digitala prov ska ske med start 2018.

Det är en förändringsprocess i kommunen vid införande av digitala prov, Fredrik Pantze, Tieto: 

Fredrik Pantze, Tieto

***

Truls Bøhm, vd Inspera, Norge

***

Vi har förutsättningarna att börja. Det nya blir att utveckla konsten att konstruera prov med de nya möjligheterna, John Andersson, IT i skolan, Region Gotland

***

Låt oss dra nytta norska erfarenheter och börja, sägerCarina Sjölund, Barn och utbildningsnämnden, Kungsör


Integration och arbete med it, medier och film

Onsdag 6 juli kl 09:00–10:50, Grasp studio, Norra kyrkogatan 3E, Visby
Integration, medier och digitala nycklar för nyanlända

Medverkande:
Ebba Östlin, kommunstyrelsens ordförande, Botkyrka kommun
Monika Wigren, Guldäpplenominerad bildlärare och förstelärare på Wisbygymnasiet
Helena Dal, verksamhetsansvarig för information och vägledning, Statens medieråd
Ami Malmros, programchef Barn & Ungdomsredaktionen, UR
Robert Fahlgren, 2:e vice ordförande Lärarförbundet
Moderator: Peter Becker, ordförande, Stiftelsen DIU och Guldäpplets jury.
Arrangör: Stiftelsen DIU och Guldäpplet i samarbete med Statens medieråd och UR

Rond 1: Integration och mångfaldsarbete i skolan
Vid Wisbygymnasiet på Gotland arbetar läraren Monika Wigren för att ge elever på det individuella alternativet möjlighet att utifrån egna frågeställningar arbeta med medie- och informationskunnighet och göra filmer. På seminariet berättade hon om hur en schemakrock mellan en grupp med svenska elever på Individuella Alternativet med en grupp nyanlända afganska elever ledde till ett medieprojekt som gav en starkt motiverande uppgift och förde samman grupperna. Monica Wigren, Guldäpplenominerad bildlärare och förstelärare på Wisbygymnasiet, fyra av hennes elever och en kollega medverkade. Ovan på bild.

Perspektiven vidgades av Ebba Östlin, kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka, en kommun som under många år haft ett stort mottagande av nyanlända och aktivt arbetat med frågan. Som regeringens utredare har Ebba Östlin i betänkandet ”Plats för nyanlända i fler skolor” gett förslag på åtgärder för att säkra kommuners möjlighet att tillgodose nyanlända elevers rätt till utbildning. Vid seminariet diskuteras hur skolan och elevers skapande med medier kan bidra till integration, elevernas utveckling och samhällets insikter om ungas villkor.

Monika Wigren och Anne Elfström

Rond 2: Digitala nycklar för nyanlända elever
De stora flyktingströmmarna och det stora antalet nyanlända ungdomar till Sverige ställer skola inför oförutsedda utmaningar som kräver effektiv organisation, goda pedagoger och ändamålsenliga hjälpmedel. På seminariet visades exempel från Grimstaskolan i Stockholm på hur digitala resurser kan bli goda verktyg i arbetet för nyanlända elever – både i skolan och på fritiden. Grimstaskolan har stor erfarenhet av att ta emot nyanlända elever och arbete med digitala läromedel.

Representanter för Liber förlag deltog och visade exempel på hur digitala läromedel på olika sätt kan fungera som digitala nycklar som öppnar dörrar för elever, erbjuder individanpassade verktyg och utgör effektiva redskap som ger både elever och pedagoger bättre förutsättningar.

Medverkande:
Åsa Sebelius, lärare SVA, utvecklingsansvarig SVA/SFI, Liber förlag
Hanna Mulugeta Börjesson, produktutvecklingschef, Liber förlag
Robert Fahlgren, 2:e vice ordförande Lärarförbundet
Moderator: Peter Becker, ordförande, Stiftelsen DIU och Guldäpplets jury
Arrangör: Stiftelsen DIU och Guldäpplet i samarbete med Statens medieråd och UR

Nycklar för att erövra språket, del 1. Åsa Sebelius, SVA/SFI-ansvarig Liber