Konferens Digitala prov – 2016

Christina Wikström, lektor, Umeå Universitet

Foto: Christina Wikström

– Försiktiga steg framåt, var rekommendationen från Christina Wikström, universitetslektor vid Umeå universitet, efter en livlig och mångsidig belysning av frågorna kring digitala prov, när stiftelsen DIU den 18 maj i samverkan med Skolverket och Vinnova arrangerade en specialkonferens kring digitala prov och bedömning med medverkande från skolor, Skolverket, forskare och leverantörer liksom riksdagens utbildningsutskott, SKL och Vinnova.

Frågorna diskuterades från många synvinklar. Syftet med prov, speciellt nationella prov för elevers lärande, för nivåbedömning eller för examination och antagning; automatiserad rättning och adaptiva prov; erfarenheter från kommuners egna införande av digitala prov; Skolverkets redovisning, leverantörers perspektiv liksom forskares.

Elever från Mediegymnasiet i Nacka Strand medverkade och filmade intervjuer med medverkande. Stig Roland Rask och Peter Becker interstervjuade.

Några röster från konferensen:

Robert Fahlgren, 2:e vice ordförande i Lärarförbundet

***

Alexander Alvsilver, Vinnova

***

Christina Wikström, lektor, Umeå Universitet

***

Lars Willner, marknadschef Inspera i Sverige

***

Karl Murray, EdQu

***

Mats Brenner, Högskolan i Gävle

***

Per Klasson, utvecklingsledare, Växjö kommuns skolor

Konferensen arrangerades inom ramen för DIUs Vinnova-projekt KIDS. Den var ett led i DIUs arbete med att driva frågan om digitala prov i skolan framåt, stimulera försök och utvärdering, och ge Skolverket, riksdagens utbildningsutskott och regering beslutsunderlag i samband pågående remisser kring “Likvärdigt, rättssäkert och effektivt – ett nytt nationellt system för kunskapsbedömning” och kring Nationell strategi för skolans digitalisering.