Danska elever i it-topp men kunskaperna basala

foto Christine Antorini

– Det finns en potential i lärande med digitala verktyg som vi måste ta vara på. De digitala verktygen bidrar till en fokusering på uppgifterna och barnens lust att lära, framhöll Christine Antorini, Danmarks utbildningsminister i samband med att de danska resultaten från IEAs internationella undersökning av 14-15-åringars it-kunskaper ”International Computer and Information Literacy Study (ICILS) ” presenterades i slutet av november.

Danmark har sedan slutet av 1980-talet genomfört flera större nationella satsningar på it i den 10-åriga folkeskolan och sedan 1993 finns det inskrivet i den danska skollagen att it ska integreras i alla ämnen. Och när den socialdemokratiske utbildningsministern Christine Antorini talar om den danska satsningen på it i skolan pekar hon på nödvändigheten av att den danska skolan utbildar elever för det digitala samhälle de ska leva och verka i.

Elevers digitala kompetens i internationellt perspektiv
I slutet av november kom resultatet från den första stora internationella undersökning kring elevers it- och informationskompetens, som genomförts av IEA, The International Association for the Evaluation of Educational Achievement, som också står bakom de välkända undersökningarna PIRLS och TIMMS. Sammanlagt 60 000 elever och 35 000 skolledare, lärare och it-samordnare från 3 300 skolor i ett tjugotal länder har deltagit i undersökningen.

Digital kompetens definieras i undersökningen som elevernas förmåga att använda datorer för att lära, skapa och kommunicera samt för att delta effektivt i skola och samhällsliv. Elevernas digitala kompetens har delats in i fyra nivåer (se faktaruta). 

I inget av de deltagande länderna nådde genomsnittet över nivå 2, och det var få elever över huvud taget som nådde den högsta nivån. Allra bäst resultat hade eleverna i Tjeckien. De danska eleverna ,tillsammans med eleverna från bland annat Norge, placerade sig i nivå 2, och ungefär 30 procent av eleverna i både Danmark och Norge nådde nivå 3.

Positiva till it i undervisningen
När den danska delen av undersökningen presenterades vid Aarhus universitet konstaterades att de danska eleverna använder internet och digitala verktyg mycket både i skolan och hemma, men att användningen inte är särskilt avancerad. 

– Den överlägset största gruppen av eleverna kan bara relativt enkla tekniska saker och de kan göra digitala produkter, men det är inte särskilt kompetenta produkter, sa Jeppe Bundsgaard lektor vid Aarhus universitet, som lett den danska delen av ICILS.

De danska lärarna utmärker sig också i resultaten genom att vara bland de mest positiva till användning av digitala verktyg i undervisningen. Men även där konstaterar man att användningen inte är särskilt avancerad utan att datorerna huvudsakligen används mer traditionellt som ”kontorsmaskiner” och att de danska lärarna i relativt liten utsträckning arbetar undersökande och problemorienterat med stöd av it.

– Nu har vi fått insikter som vi kan använda oss av i den danska skolan.

Vi har positivt inställda lärare som använder it, men vi behöver utveckla de didaktiska frågorna, utveckla samarbetet mellan lärare för att utveckla den pedagogiska användningen och använda resultaten i lärarutbildningen, menade Jeppe Bundsgaard. 

– Vår mångåriga satsning på it  i undervisning och examination i grundskolan har haft en positiv effekt på elevernas förmåga att använda datorer. Men det finns utrymme för förbättringar, konstaterade utbildningsminister Christine Antorini.

Text: Carina Näslundh

Olika nivåer av digital kompetens i ICILS
1. Kan använda datorn som redskap, basal förståelse för layout.
2. Kan samla och använda information samt utforma enkla digitala produktioner.
3. Kan mer självständigt och ändamålsenligt välja källor och utvärdera informationens trovärdighet. Kan producera mer genomarbetade produktioner. 
4. Eleven reflekterar och har ett kritiskt förhållningssätt vid val av information och kan utarbeta  genomarbetade målgruppsanpassade digitala produktioner.

Deltagande länder i ICILS:
Från Europa deltog Danmark, Kroatien, Litauen Nederländerna, Norge, Polen, Ryssland, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Tjeckien, Tyskland och EU-landet Turkiet. Provinserna Newfoundland och Labrador samt Ontario från Kanada, Buenos Aires för Argentina, Chile, Australien, Hong Kong, Syd-korea och Thailand.