Danska regeringen satsar: Halv miljard danska kronor till IT i danska skolor

Foto danska elever

Danska staten satsar 500 miljoner i en samlad strategi för att öka användningen av it i grundskolan. Satsningen pågår fram till och med 2017, men har redan nu visat goda resultat. Bland annat har andelen digitala läromedel ökat markant. 

Det har tidigare gjorts satsningar på it och digitala läromedel i danska skolan, men de har lett till få förändringar på sikt. Nu var det dags för en större satsning. 

Det var den borgerliga regeringen som ursprungligen stod bakom förslaget men när den socialdemokratiskt ledda regeringen övertog makten efter valet 2012 genomfördes planerna. Satsningen har därför en bred politisk uppbackning. 

– Skillnaden den här gången jämfört med tidigare är att det tas ett helhetsgrepp, berättar Jakob Harder, vicedirektör i Styrelsen for it og læring. 

Stimulerar efterfrågan
De 500 miljoner danska kronorna i den nya satsningen fördelas på fyra huvudområden: 

• marknaden för digitala läromedel
• kunskap och forskning
• lärarnas och skolledarnas kompetens
• hårdvaror, trådlösa nätverk och digitala verktyg.

Mest pengar sätts av till digitala läromedel. Skolorna ansåg att det inte fanns några bra produkter och läromedelsförlagen klagade över liten efterfrågan. 

– Så vi stimulerade efterfrågan genom att skapa en pott varifrån skolorna får tillbaka hälften av kostnaderna. Detta har vi kombinerat med krav på förlagen att de digitala läromedlen ska vara interaktiva, inte bara pappersböcker som kan hämtas som pdf, säger Jakob Harder. 

Resultatet har blivit en betydlig ökning av nya interaktiva läromedel. 

– Det kan ses som en renodlad succé men vi tycker läromedlen kunde vara mer innovativa. Därför har det nyligen satts av ytterligare 40 miljoner danska kronor för att stödja utvecklingen av digitala läromedel som förmår att kombinera de digitala möjligheterna på nya och innovativa sätt 

– En möjlighet att få fram detta tror vi kan vara att arbeta mer tillsammans med dataspelsmarknaden, säger Jakob Harder. Företag som önskar få stöd till idéutveckling eller färdigutveckling av digitala läromedel kan söka pengar från utvecklingspotten. 

Eleverna mer motiverade

29 demonstrationsskolor över hela landet ingår i satsningen som kopplats samman med lärarutbildningen och universiteten för uppföljning. I demonstrationsskolorna ska undersökas hur IT och digitala läromedel kan bidra till att stödja elevernas lärande och frigöra mer tid till undervisning. Fem olika projekt undersöker detta genom att fokusera på inkludering och differentierad undervisning, it–didaktik, elevernas egenproduktion, it i den innovativa skolan samt digitalt understödda lärandemål.

– Hittills har uppföljningen inte visat på någon dokumenterad effekt på ämneskunskaperna. På sätt och vis är det bra för det blir tydligt att skolans alla problem inte kan lösas med hjälp av it, säger Jacob Harder. 

Men digitaliseringen har haft en pedagogisk effekt genom att höja elevernas motivation. 

– Det är speciellt de så kallade ”vilda killarna” som har blivit mer motiverade, säger Jakob Harder. 

Andra positiva effekter är att det har blivit lättare för lärarna att differentiera undervisningen. Det har också blivit lättare att dra in företeelser från elevernas liv utanför skolan i undervisningen vilket medverkar till att den känns mer relevant för eleverna. Detta beror på bland annat på att några digitala läromedel understödjer autentiskt lärande, det kan till exempel vara att eleverna arbetar som på en nyhetsredaktion där de ska skriva artiklar, undersöka samhällsförhållanden med mera. 

Dela erfarenheter
Lärarna säger att de sparar arbetstid och att deras efterarbete har förenklats. Men det behövs en kulturändring inom läraryrket där lärarna inser att det i dag är så mycket lättare än tidigare dela erfarenheter och material med varandra. 

– Det har det tidigare inte funnits tradition för och det behövs en förändrad kultur bland lärarna om det ska lyckas, säger Jakob Harder som samtidigt medger att man lyckats sämst med att höja lärarnas kompetens. 

– Istället för kurser har vi satsat på nätverk för lärare och skolledare och det har inte gett den utdelning vi hade hoppats på ännu. Men man ska komma ihåg att den danska folkskolan samtidigt går igenom en grundläggande reform med start nu i höstas så lärarna har verkligen mycket nytt att ta ställning till, säger Jakob Harder. 

Satsningen innebär att kommunerna ska säkra att alla skolor har ett trådlöst nätverk. De elever som kan ska ha med sig en bärbar dator hem-ifrån. Det är skolans ansvar att förse de elever som inte själva kan ha med sig en dator hemifrån med en dator.

– Den danska folkskolan är i princip gratis, men det har trots detta inte blivit någon större debatt om detta. Anledningen tror jag är att det danska samhället ligger långt fram när det gäller digitalisering. Om cirka 75 procent av eleverna har med egna datorer kan kommunerna klara kostnaderna för resten och det har visat sig fungera, säger Jakob Harder. 

Samlat sett anser han att it-satsningen i folkskolan har lyckats över förväntan. 

– Jämfört med de andra nordiska länderna har vi flera digitala läromedel men är fortfarande svaga på learning management. 

Text: Ewa Astly
Foto: Carina Näslundh

Den danska skolreformen inom grundskolan innehåller bland annat en längre och sammanhållen skoldag, inkludering av elever som tidigare gick i särskola eller specialklass.