– Det handlar om att förändra invanda tanke- och handlingsmönster

Elever i norsk skola

I snart tjugo år har Norge satsat på utvecklingen av digitala verktyg i skolan. Men fortfarande finns mycket kvar att arbeta med innan de digitala verktygen är integrerade i klassrummen och de norska eleverna får de förutsättningar styrdokumenten utlovar. 

Norge har en närmare tjugo år lång historia av politisk enighet kring frågan om att satsa på it i skolan. Digital kompetens finns sedan 2006 med som en femte basfärdighet, tillsammans med räkna, skriva, läsa och tala, i de norska läroplanerna och styrdokumenten. Vad innebär detta för användningen av it i norska skolor? Har Sverige något att lära av Norge?
I samband med årets Bettmässa arrangerade stiftelsen DIU två studiedagar i Oslo där deltagarna spanade på utvecklingen i Norge. 

Norge har en myndighet som ansvarar för att stödja och främja den norska skolans digitalisering, Senter for IKT i utdanningen. Myndigheten arbetar såväl långsiktigt och analytiskt som praktiskt och ska också, på ett tydligt sätt, bidra till en kunskapsbaserad policyutveckling inom skolområdet. 

– Norge intar platsen som världsledande när det gäller utvecklandet av digital kompetens, ändå finns mycket kvar att göra, säger Trond Ingebretsen, direktör vid Senter for IKT i utdanningen. 

IKT-strategi och nya läroplaner 
Några av de saker som är på gång just nu inom den norska utbildningssektorn är en nationell IKT-strategi för skolan och samtidigt pågår en revidering av alla läroplaner för grundskola och gymnasium. Även universitets- och högskolesektorn är på väg att få en IKT-strategi och samtidigt finns det en samhällsövergripande Digital agenda för Norge. 

– Det handlar om att intensifiera arbetet med att utveckla digitala färdigheter hos barn och unga liksom kvaliteten i infrastrukturen, säger Trond Ingebretsen. Digital kompetens är en förutsättning för livslångt lärande och aktiv medverkan i sam- hälls- och arbetsliv. 

För att genomföra sitt uppdrag arbetar man utifrån ett antal teman: Digital kompetens och formativ bedömning, Forskning, analyser och utredningar, IKT-tjänster och standardisering, Innovativ användning av IKT, Integritet och dataskydd, Studie- och yrkesvägledning samt Utveckling och ledning. 

Inom varje tema tillhandahålls olika typer av tjänster för målgrupperna i form av webbtjänster, rapporter och utredningar, resurssamlingar och guider om till exempel programmering i skolan, fysisk infrastruktur, FEIDE (den norska single-sign-on lösning) och filmer som visar hur bland annat olika lärresurser kan användas på ett innovativt sätt och dessutom tar man fram kurser i form av MOOC, till exempel om programmering i skolan och en utbildning i matematik för lärare. 

Norska utmaningar 
Norge har sammanlagt 462 kommuner, varav en stor majoritet har under 15 000 invånare. Några av de utmaningar man står inför i Norge handlar om att många skolor saknar tillräcklig digital utrustning, att tillgången till relevanta, varierande digitala lärresurser behöver stärkas liksom att lärarnas professionella digitala kompetens där ämnen och teknologin kopplas ihop behöver vidareutvecklas. 

– Det handlar om att förändra invanda tanke- och handlingsmönster i hela skolsystemet inklusive lärarutbildningen, säger Trond Ingebretsen. 

– Det handlar också om förändringsledning på alla nivåer inom skolsystemet. Skolledare och ledare över huvud taget måste vara en del av förändringen och vara förebilder. Det räcker inte med att besluta om förändringar som andra ska genomföra, betonar Trond Ingebretsen. 

För det fortsatta arbetet kommer man att ställa fyra områden i fokus: Infrastrukturen måste fungera, vilket är en utmaning i sig eftersom tekniken åldras snabbt, digitala läromedel som stöttar kunskapsmålen måste finnas i tillräcklig utsträckning, kompetensen hos lärarna utvecklas så att de vågar och kan och relevanta examensformer tas fram. 

– Det handlar om att ligga på, att engagera och entusiasmera hela tiden. Digitaliseringen påverkar hela samhället och utbildningssystemet behöver ett högt tryck. Man kan aldrig slå sig till ro, det går inte av sig självt, säger Trond Ingebretsen. 

Text: Lena Nydahl och Monica Esborn

Länkar 

Några av de webbplatser med resurser Senter for IKT i utdanningen driver:
• iktplan.no
• dubestemmer.no 
utdanning.no