En skola att vara stolt över – tycker både elever, personal och skolledning

Elever på engelsk skola

Januari. Bett. London. För många är höjdpunkten på en Bettresa att besöka en brittisk skola. En annan skolkultur. Ett annat tänkesätt. Många likheter, men också skillnader, möter de svenska besökarna. Mikael Parknäs, rektor på Smedingeskolan, har besökt St Joseph Catholic Primary School, i London.

St Joseph är en skola som får högsta betyg av Ofsted, den brittiska motsvarigheten till skolinspektionen, men vad krävs egentligen för att bli en lärande skola? Mikael diskuterar frågan utifrån St Joseph, Ofsted och OECDs rapport The Nature of Learning.

Den här artikeln skulle handla om ett skolbesök på St Joseph´s och det kommer den att göra. Men en ingång kommer också att vara OECD:s forskningsrapport ”The Nature of Learning” som ges ut av CERI i serien ILE (Innovative Learning Environments Project). 

St Joseph´s är en skola som får högsta möjliga betyg, ”Outstanding”, av Ofsted (den Brittiska motsvarigheten till Skolinspektionen). Det är en skola för åldrarna 4-11 år, med ungefär 420 elever och den vilar på en katolsk värdegrund. På St. Joseph´s finns också Children’s Centre and Nursery (ungefär öppna förskolan). Det finns också ”fritids” före och efter skolan – Breakfast and After School Clubs. Skolan har en aktiv föräldraförening,”Friends of St Joseph´s”, som också är en kraftfull insamlingsorganisation för skolan. St Joseph har förutom finansiering via offentliga medel även bidrag från bland annat katolska kyrkan. Det vore ju också möjligt för svenska skolor att skapa ett stort föräldraengagemang och samla in lite pengar till olika elevaktiviteter. Faran är kanske att det blir ett hot mot den likvärdiga skolan?

Välorganiserad och synliggjort
Skolan är otroligt välorganiserad med ”ordning och reda”. Alla arbeten finns uppsatta på väggarna och är otroligt noggrant layoutade och vackert presenterade. Alla elevers ansträngningar syns.

Skolans kristna/katolska värdegrund syns på alla väggar med deviser om hur man ska vara, hur man ska arbeta och hur bra det är att prestera (acheive). Det är en lugn stämning och glada barn möter oss överallt. 

Den mesta undervisningen under studiebesöket genomförs i helgrupp med läraren framme vid smartboarden som går igenom och uppgifterna presenteras. Elever med särskilda behov kan ha en assistent eller extralärare. Det är barnen själva som visar oss runt på skolan och det märks att de är vana vid studiebesök.

Det övergripande exemplet på ”deviser” är St Joseph´s Catholic Primary School Mission Statement (Närmast att betrakta som skolans vision) som lyder: At St Joseph´s we love, learn and live by the exampel of Jesus Christ. Andra exempel på deviser är; ”Learners toolkit”, ”We are all leaders of our learning”, ”ICT-rules” och E-safety-hand. 

Det här med deviser såg jag också på New Line Learners Academy för några år sedan och det verkar vara ett vanligt förekommande sätt att ”trumma in” en värdegrund. Kanske skulle vi på Smedingeskolan använda det i en mindre omfattning; Tillsammans in i Framtiden! 

Skolan är en framgångsrik IT-skola med en särskild ICT-curriculum (IKT-kursplan) och ett ICT Library (Datasal). Skolan använder Fronter som lärplattform och portfolio-verktyg. På Fronter finns ett väl genomarbetat system för arbete och kommunikation och en mängd mallar för ett relativt traditionellt arbete – en lärobok på datorn.

Eleverna har 2 timmar i veckan med lärare i datorsalen och en timma med en särskild elev som är utnämnd till ICT-leader. Det finns 16 ICT-leaders från klass 3 – 6.

En skola i framkant hjälper andra
St Joseph´s är som sagt klassad som en ”outstanding school” av Ofsted (Brittiska motsvarigheten till Skolinspektionen). Det finns fyra steg i Ofsted:

1. Outstanding
2. Good
3. Requires improvement
4. Inadequate

En skola som klassa som ”Inadequate” lyfts från kommunen och ”tvångsförvaltas” direkt av staten. Och skolor som klassas som ”Outstanding” måste ha undervisning som är ”outstanding” oavsett hur bra de är på övriga parametrar. Det finns också en form av mentorssystem för att lyfta de skolor som anses ”inadequate”. Rektorn på St Joseph´s, Phil Sutton, ägnar en dag i veckan åt en skola i närheten som inte når upp till godtagbar standard för att hjälpa dem att höja nivån.

Hur olika skolor fördelar sig på de fyra stegen ser du i figuren högst upp i nästa spalt.

Om en skola lyckas hålla sig kvar på de två översta nivåerna slipper man inspektion så ofta annars måste skolor inspekteras var femte år, en del oftare om de ligger på de två nedre stegen.

Stolt rektor
Vi fick en särskild genomgång av Phil Sutton, rektor på St Joseph´s och det syntes att han var mycket stolt över att vara en ”outstanding school”. Och det präglade också en stor del av skolans verksamhet. Man jobbade ju extra mycket med de områden som skulle inspekteras. Och det säger ju en del om kvalitén på skolan. 

Jämfört med det svenska systemet säger det ju mer än vad meritvärdet säger. Och visst skulle man som rektor bli stolt om skolan klassades som ”outstanding”! Vad man mäter ser du i figuren längst ner på denna sida.

Vad har det här med OECD:s rapport ”Nature of Learning” att göra?

Sju principer för lärande
Dagarna före studiebesöket på St Joseph`s hade jag varit med DIU i Paris på en konferens om Innovative Learning Environment på OECD och Unesco. Där fick vi bland annat en fyllig redogörelse för delrapporten ”The Nature of Learning”. OECD har i sin forskningsrapport ”Nature of Learning” slagit fast ”The 7 principles of Learning”. 

Och för att förenkla det resonemanget på svenska så hänvisar jag till Jan Hyléns utmärkta artikel i Datorn i Utbildningen nr 8/13. Där skriver han så här: Författarna lyfter fram sju principer för lärande som är ett resultat från den förra rapporten. Man betonar att dessa bygger på ett koncentrat av flera omfattande forskningsgenomgångar. De kan alltså ses som en form av metaanalys av det slag som John Hattie gjort så populära.

Principerna säger att för att lärmiljöer ska vara effektiva så ska de:

• Erkänna den lärande som huvudpersonen, uppmuntra dennes aktiva deltagande och utveckla dennes förståelse av sig själv som aktivt lärande subjekt.

• Grundas i lärandets sociala natur och uppmuntra grupparbete och kollaborativt lärande.

• Vara lyhörda för varje elevs motivation och den nyckelroll som känslor spelar för lärande.

• Vara ytterst känsliga för individuella skillnader mellan elever, bland annat ifråga om förkunskaper.

• Vara krävande och utmana eleverna utan att överbelasta dem.

• Vara tydlig med förväntningarna och använda bedömningsformer som stämmer med de mål man satt upp, med stark betoning på formativ bedömning.

• Främja horisontell samverkan mellan kunskapsområden, ämnen liksom med samhället och verksamheter utanför skolmiljön.

Och, det viktigaste av allt, alla sju måste finnas samtidigt! Eller som rapporten uttrycker det; ”all the principles should be present in a learning environment for it to be judged truly effective.

Vad har då detta med St Joseph´s att göra?

Reflektion
Kan en skola vara framgångsrik utan att uppfylla ”7 principles of learning”? 

Enligt Ofsted är St Joseph´s en ”outstanding school. Men jämfört med de ”7 principles of learning” så är den inte det. Framför allt saknas ”grupparbete och kollaborativt lärande”. Men även flera andra av principerna är svagt representerade.

Smedingeskolan står inför en kommuninspektion av Skolinspektionen. Jag har skickat in de dokument som efterfrågas (90 sidor) och vi vet att de kommer någon gång efter vecka 17. Phil Sutton berättade att i England ringer de dagen före och stannar i tre dagar. 

Det ska bli spännande att möta den svenska skolinspektionen! Liknar utgångspunkten för den svenska inspektionen den engelska? Eller tar den större hänsyn till internationell forskning om lärande som sammanfattas i ”7 principles of learning”?

Text: Mikael Parknäs, rektor, Kungsbacka
Foto: Anette Holmqvist

Länkar 
St Josephs Catholic Primary School 
Ofsted, den brittiska skolinspektionen:
Jan Hyléns artikel om OECD:s ILE 
The Nature of Learning (kort broschyr): PDF
OECD: Innovative Learning Environments Project: