Lappa och laga räcker inte – skolan behöver ändras i grunden

Foto Valerie Hannon

Det går inte längre att lappa och laga i det skolsystem som byggdes upp för industrisamhällets behov. Skolan behöver transformeras säger Valerie Hannon, forskare som kommer till Framtidens lärande i vår och bland mycket annat fungerar som rådgivare för OECD och till Australiens regering. Skolan måste transformeras i grunden menar Valerie Hannon. Omvandlingen är redan i gång på många ställen och frågan är hur vi gör för att säkra att alla får del av den. 

Vårt västerländska skolsystem grundades under 1800-talet och likheterna mellan fabriker och många skolbyggnader är slående med korridorer och slutna rum där en lärare avdelades till en grupp. Barnen grupperade utifrån ålder. Ett system inriktat på att utbilda arbetskraft till industrin så att de klarade av att läsa enkla instruktioner.

– De senaste årens skolpolitik världen över har handlat om att förbättra detta skolsystem, menar Valerie Hannon, något som nått vägs ände framhåller hon. Syftet är inte längre att utbilda arbetskraft för att klara enkla handgrepp därför har själva uppdraget för skolan förvandlats till något annat. Inte minst har den digitala revolutionen påverkat oss och därför blir behoven av nya svar på detta nya uppdrag en angelägenhet att ta sig an. Förutsättningarna har förändrats i grunden vilket påverkar skolan och synen på den. 

– Vi talar om ”21:st century skills” som bland annat innefattar kreativitet, innovationskraft, samarbetsförmåga, kommunikation, analytiskt tänkande och så vidare … det handlar om ett helt nytt lärandelandskap, säger Valerie Hannon.  

Den transformerade skolan? 
”The transformation of school” är något som redan pågår för fullt men som ännu inte har slagit igenom fullt ut. Det handlar om en helt annan form av skola än industriskolan. 

– Ett av kännetecknen är att lärandet är personifierat, att fler personer är involverade, att lärande sker på olika platser – ibland hemma, ibland på museum eller universitet med en hög grad av kreativitet, betonar Valerie Hannon och lägger till. 

– Det är sällan elever i den transformerade skolan befinner sig i en klass på 30. Singapore som ofta nämns idag när det gäller att ligga i framkant talar om att ”teach less – learn more”. 

Valerie Hannon lyfter också fram vikten av elevernas engagemang för sin skola och sitt lärande. 

– Den transformerade skolan kännetecknas av att de som ska lära sig – ”the learners” själva upplever att de äger inflytande över det, framhåller hon. 

Och lärarna är naturligtvis själva nyfikna och förebildliga när det gäller det livslånga lärandet. Hon menar att denna omvandling av skolan kommer att ske oavsett, frågan handlar snarare om hur snabbt och till vilka grupper. 

Den fråga som oroar henne handlar om hur vi säkerställer att alla får glädje av den. 

Demokrati och skolsystem
Den allvarligaste risken som Valerie Hannon ser är att det uppstår en klyfta mellan dem som får tillgång till och de som inte får tillgång till den transformerade skolan. 

– Vi måste ha en demokratisk kontroll över processen, betonar hon. Vi kan inte lämna över till marknaden att organisera detta utan måste utforma ett system för det – ett nytt skolsystem. 

Det är än så länge inte många länder eller regeringar som vågat eller orkat arbeta med frågan på denna nivå där det handlar om att knyta ihop klustrena av skolor som redan är långt framme i processen med omvandling med de som ännu inte startat, men Valerie Hannon pekar på ett par inspirerande exempel. 

– I New York City finns en satsning med målsättningen att knyta ihop de transformerade skolöarna med varandra som heter NYC innovation Zone, berättar hon. 

Ett annat exempel är en satsning som den australiensiska regeringen driver och som kallas ”Learning frontiers”. Valerie Hannon känner trots att graden av komplexitet är stor ändå hopp och inspiration inför den fortsatta processen. Och de bästa ambassadörerna för skolor som omvandlats är eleverna, menar hon. 

– Inget talar lika kraftfullt som att möta unga människor som har lärt sig och skolats i sådana dynamiska miljöer, säger Valerie Hannon.

Text: Monica Esborn
Foto: Carina Näslundh