Forska i din skolvardag:
 Lärarledda forskningsprojekt utvecklar undervisningen

Praktiknära lärardriven forskning är ett sätt att utveckla undervisningen. I Stockholm finns sedan tio år ett utvecklingsprojekt som ger möjlighet för lärare att bedriva ämnesdidaktiska forsknings- och utvecklingsprojekt på den egna skolan. Ambitionen är att utveckla metoder och modeller för praktikutvecklande lärarforskning som är anpassade till skolans specifika behov och villkor.

Den praktiknära, eller praktikutvecklande, forskningen skiljer från den traditionella forskningen på universitet och högskolor. Här är det lärarnas egna vardagliga utmaningar i klassrummet som står i centrum och utforskas, och det är lärarnas egen professionella erfarenhet som är basen. Det är lärarna egna frågor och lärarna själva som genomför studierna – men med vetenskapliga metoder.

– Det är lärare som vet vad som krånglar i undervisningen och det är lärare som ska lösa det. När lärare undersöker sin egen undervisning och dokumenterar vad som fungerar och delar detta med kollegor så får vi en skola på vetenskaplig grund, menar Inger Eriksson, professor vid Stockholms universitet och vetenskaplig ledare för Stockholm Teacher and Learning Studies.

Nätverk för ämnesdidaktisk utveckling
Stockholms stad, tillsammans med några skolhuvudmän i närområdet, har de senaste tio åren arbetat med att utveckla en plattform för lärare att utveckla sin undervisning på ett systematiskt sätt, med vetenskaplig metod och design, Stockholm Teacher and Learning Studies, STLS.

Syftet är att initiera, stödja och sprida forsknings- och utvecklingsprojekt som rör ämnesdidaktiska frågor och frågeställningar som uppstår i klassrummet. Det finns möjlighet för lärare både att studera vidare och att medverka i praktiknära forsknings- och utvecklingsprojekt på den egna arbetsplatsen. De lärare som licentierar använder en del av sin tid till att leda de ämnesdidaktiska nätverk som är en viktig del av Stockholm Teacher and Learning Studies. Samarbetet med Stockholms universitet ger forskningsstöd och vetenskaplig granskning av de pågående projekten.

När det hela startade för tio år sedan var det ett antal skolchefer i Stockholmsområdet tillsammans med Ingrid Carlgren, professor och tidigare rektor på Lärarhögskolan i Stockholm, som var de drivande. Och en jämförelse som Ingrid Carlgren ofta använde var vårdens kliniska forskning där läkare och sjuksköterskor själva forskar i sin egen verksamhet. Att lärare skulle göra samma sak var inte självklart (se intervju med Ingrid Calrgren nedan).

– Vi har varit måna om att växa lite i taget, säger Katarina Arkehag, forsknings- och utvecklingschef på utbildningsförvaltningen i Stockholm.

I dag finns ett ramverk på plats i Stockholm, enskilda lärare kan pröva på arbetsformerna genom att delta i övergripande FoU-projekt, för att sedan gå vidare och tillsammans med kollegor undersöka en specifik fråga i ett större projekt och varje år anordnas en lokal konferens kring forskning i skolan där lärarnas egna projekt presenteras.

Lärares egna frågeställningar

De frågor som lärare utforska i sina FoU-projekt är väldigt precisa, det kan handla om någon detalj i undervisningen som utforskas.

– Det har ofta varit fokus på generella insatser inom skolan, där alla ska göra samma sak. Även det lilla behövs för att aggregera kunskap och foga samman till en större bild.Det handlar om att utveckla undervisningen och samtidigt titta på det lilla, specifika, det är en utmaning, säger Katarina Arkehag.

I en skola där mycket de senaste åren har varit inriktat på mätning och resultat ger medverkan i forsknings- och utvecklingsprojekt också en annan förståelse för själva processerna kring undervisningen. Men också kring hur man som lärare kan använda och implementera befintlig forskning i sin egen och skolans praktik

– Det vi gör nu handlar också om att lärare ska kunna använda den forskning som finns och ha den som ett stöd i sin praktik, säger Katarina Arkehag.

Text: Carina Näslundh och Peter Becker

Se videointervjuer och presentationer från konferensen Framtidens lärande ”Nu öppnar vi klassrumsdörrarna” den 26 april i Stockholm

Professor Ingrid Carlgren om praktiknära forskning: Elever från YBC, Nacka kommun, intervjuar Inger Carlgren på konferensen Framtidens lärande 2011. Intervju: Melina Nilsson Nokopoulos. Filmning: Victor Bjerselius