Integration med digital lärhjälp

Saima Glogic

Det tar lång tid att lära sig svenska som ett kunskapsspråk, och man måste hela tiden fortsätta lära sig för att bli bättre. Saima Glogic berättar om ett läromedel som innefattar ämnena SO, NO och matematik. Det innehåller olika läromedel och har en pedagogisk förklaring på fyra språk. Med hjälp av en studiehandledare går läromedlet att använda även för de som inte har något av de fyra språken som modersmål.

Saima beskriver något som kallas för “translanguaging”, eller korsspråkande som man också skulle kunna säga. Det går ut på att man ska se elevernas språkliga resurser, man ska prata och lägga fokus på elevens sammanlagda språkkunskaper, och inte skilja på olika språk. Elevens nivå i svenska är inte samma som nivån i tanke och inlärningsförmåga, vilket man måste ta hänsyn till.

Hjälpmedlet är även tänkt att stärka elevens läridentitet. Eleven kanske är van vid faktainlärning, och då kan det bli svårt att gå vidare till delen att analysera, tänka själv och att skapa själv, och detta ska man ha i åtanke vid användning av digitala redskap. Något som spelar stor roll är elevens egna krav och förväntningar. Ofta ser de inte riktigt vad som krävs vilket kan leda till att de inte inser hur viktig skolan faktiskt är. Men med studiestöd som hjälp kan eleven ta en mer aktiv roll. Då får läraren fokusera på vad eleven har svårt med och som de inte klarar på egen hand genom läromedlet.

Det finns tre parallella processerna som är viktiga när nyanlända ska lära sig svenska, och de lyder såhär:
• Man ska kommunicera på svenska,
• Lära sig svenska,
• Ta till sig den svenska skolkulturen

Skolans roll är att bidra med kunskaper, värdegrund, ämneslärare (däribland lärare i svenska som andraspråk) och en fostran till att bli en demokratisk medborgare. Lärarna ska ge strategier för hur eleverna ska använda studiestödet. Men den viktigaste drivkraften är eleven. Det är viktigt att ämneslärarna och extralärarna lär känna varandra och samarbetar för att eleverna ska kunna hitta det egna drivet.

Eleven får ett redskap för att utvecklas med hjälp av sitt modersmål och att ta kontroll över sitt lärande. Att uttala sig inför klassen tycker många är svårt. Genom man pröva sig fram genom att backa fram och tillbaka i texter blir det lättare att hänga med vad läraren gått igenom. Detta kan ge mer säkerhet och mod att våga uttrycka sig och ta plats

Saima Glogic lyfter fram ett läromedel med smarta funktioner för elever med svenska som andraspråk. De många funktionerna kan göra elevernas inlärning enklare, snabbare och bättre.

Text och bild: Tuva Kind, gymnasieskolan YBC