Professor Sir George Berwick: Challenge the Gap – likvärdighet i fokus på Framtidens lärande

Sir George_Berwick

Likvärdiga möjligheter för alla elever är en av svensk skolas stora utmaningar, enligt såväl OECDs utvärdering som Skolkommissionens analys. Likvärdighet är också temat för professor Sir George Berwick som inleder konferensen Framtidens lärande. Med en bakgrund som framgångsrik skolledare, var han en av arkitekterna bakom London Challenge, ett program som på ett avgörande sätt bidragit till ökad likvärdighet och stadigt förbättrade resultat i Londons skolor över mer än ett decennium.

I början av 2000-­talet uppvisade skolorna i London de sämsta resultaten i England och skillnaderna mellan de bästa och sämsta skolorna var enorma. Dåvarande regeringen Blair tog initiativ till och genomförde ett väl genomtänkt och strukturerat program London Challenge, som innebar samarbete mellan rektorer och mellan lärare, kolleger från olika skolor – ett systematiskt kollegialt lärande på flera nivåer. Efter några år kunde Londons skolor visa upp de bästa resultaten i landet! Och gör så fortfarande. Skillnaderna mellan elever med olika social bakgrund har minskat och sambandet mellan elever från socioekonomiska svaga områden, låga förväntningar och dåliga skolresultat har brutits.

Sir George inleder konferensen Framtidens lärande den 23-24 maj i Stockholm på temat Digitalisering för likvärdig skola, med ”Challenge the Gap – Unlock Potential”.

I dag utvecklas erfarenheterna från London skolor bland annat i organisationen Challenge Partnerns, där Sir George Berwick är verksam. Challenge Partners är ett nätverk av drygt 400 skolor över hela England som arbetar med stödja skolor genom att underlätta konstruktivt samarbete med syftet att förbättra elevernas resultat och likvärdigheten genom effektivt samarbete.

Bakgrund: Challenge Partners – kollegialt lärande på skolors eget initiativ
Inom ramen för det engelska skolsystemet med nationella läroplaner och en strikt inspektion med myndigheten Ofsted är en ny trend synlig, ett frivilligt kooperativt skolpartnerskap växer fram. Startpunkten var Blair-regeringens initiativ London Challenge, för att lyfta Londons skolor, från den dåliga position dessa hade i en nationell jämförelse. Resultaten vände.

Ur detta har den oberoende organisationen Challenge Partners vuxit, ett samarbete och partnerskap med idag över 400 grund- och gymnasieskolor och specialskolor i England grupperade runt 29 ”nav”-skolor, vars drivande rektorer är ”senior partners”.

Här föreligger externa analyser, bland annat en fristående utvärdering av Peter Matthews, en av skaparna av den engelska inspektionen Ofsted, och Marcia Headon. Författarna beskriver den mycket framgångsrika peer-to-peer-utvärderingsmodell som Challenge Partners utarbetat sedan 2011, baserat på ett dussintal års erfarenhet med London Challenge inräknad. Studien baseras på ett omfattande material från 2011- 2015 vilket inkluderar intervjuer med en rad ledande partners, analys av omfattande data och utvärdering och diskussioner med de anställda och granskning av representativa prov.

Gemensam genomlysning – för utveckling
Challenge Partners bygger på frivilligt inbördes lärande mellan skolorna, med fokus på ledarskap för bättre lärande och resultat. Årlig gemensam genomlysning är ett avgörande incitament för skolor att ansluta sig till Challenge Partners. Samarbetsstrategin innebär att skolor med olika utmaningar och resultatnivåer möts och gemensamt och grundligt granskar verksamheten. De fokuserar på skolutvecklingsstrategier, självbedömning och utvecklingsgrupper för att tackla problemområden. Med en årlig strukturerad kollegial bedömning byggd på kritisk granskning och ömsesidigt förtroende nås en (enligt utvärderingen) trovärdig bedömning och formuleras utmaningar för partnerskolorna. Syftet är utveckling.

Förklaringen till framgången beskriver rapporten med nyckelfrasen ”kollektiv utbildningsambition och ömsesidigt förtroende”. Detta är utmärkande för Challenge Partners metod. Påtagliga förbättringar och resultat för elever har uppnåtts enligt rapporten, särskilt när granskningen har fokuserat på ett problemområde och följts upp med expertstöd från partners. Tillvägagångssättet med partnerskap kring genomlysningar ger många fördelar.

Utvärderarna skriver att över 90 procent av skolledarna anser att arbetet ”har varit mycket användbart i planeringen av skolutveckling”.

Egen lärarutbildning
Challenge Partners nav-skolor etableras ofta som lärarutbildare, inom ramen för ett strikt reglerat nationellt system, med ettårig teoretisk och praktisk lärarutbildning ovanpå en akademisk grundexamen. Med totalt 600 lokala lärarutbildningskolor i landet har en gedigen praktikbaserad utbildning etablerats.

Ytterligare en betydelsefull kooperativ struktur som lyfts fram av utvärderna är egna nätverk för ledarskapsutbildning i en finmaskig peer-to-peer-kultur. Allt detta berör trender som vi bedömer är av stort intresse för svensk skola.

Stiftelsen DIUs slutsats: Bygg på skolprofessionernas beprövade erfarenhet
Jag menar att vi på riktigt måste engagera de professionella – lärare och ledare – och deras drivkraft för att utveckla verksamheten. Vi kan inte nöja oss med delande på eget initiativ och egen hand. Vi kan inte nöja oss med att tala om kollegialt lärande, utan att skapa reella förutsättningar för detta.

Vi måste bygga utveckling på ett systematiskt sätt och i kombinationer där ledare och ledare, men också ledare, lärare och forskare arbetar tillsammans i nätverk för att förbättra system och undervisning. Inte genom att följa enkla recept, utan genom att kritiskt undersöka, värdera och förändra sin verksamhet för att steg för steg förbättra våra metoder.

Tillsammans med skolprofessionerna kan vi på ett systematiskt sätt bygga resurser av kollektivt beprövad och beforskad erfarenhet. I samspel med kritisk analys och successiva revisioner kan systemen utvecklas och förbättras.

Utmärkelsen Guldtrappan kan vara en etapp, ett trappsteg, i ett sådant större perspektiv. Liksom en fortsatt samverkan med Challenge Partners. Syftet är inte att kopiera, utan att ge konkret inspel till arbetet på hemmaplan med att skapa genomarbetade former för långsiktig skolutveckling med tilltro till skolans professioner.

I samband med BETT-resan i januari 2016 arrangerade DIU och partners en seminariedag med Challenge Partners, med en serie för- och eftermöten och litteraturstudier och fortsatt dialog vilket nu resulterat i inbjudan till Sir George Berwick att medverka på Framtidens lärande 2017 och samtidigt ett antal möten med svenska aktörer.

Text: Peter Becker