Tillit och trygghet viktigt i professionella lärgemenskaper

Foto Louise Stoll

Louise Stoll, professor vid London Center for Leadership in learning, ägnar sig särskilt åt frågorna om professionella lärgemenskaper och hur man utvecklar sig själv genom att dela erfarenheter kollegor och skolor emellan.

– Om det är något som lärare måste förstå, i sin roll som ledare, så är det att förstå förändringsprocesser och utmaningen som ligger i det.

I en föränderlig värld så behöver människor vara mer flexibla, nyfikna, problemlösande, bland annat. För detta måste man kunna tänka annorlunda. Ett allt viktigare inslag blir att samarbeta med andra. 

– Ibland kallas dessa nya kunskaper människor behöver ha, lite märkligt när det redan är 2015, för ”21st Century skills”, säger Louise Stoll. 

För skolans del ställer detta stora krav på ledarskap. Skolledarna – och lärarna är i fokus och behöver utbildas till en verklighet där de ständigt utvecklar sitt professionella kunnande.

– Den lärande, eleven, är i centrum och uppgiften för personer i den omgivande miljön är att få alla elever att tänja sina gränser.

”With a little help of my friends…”
I den miljö som då behöver säkerställas tillåts människor att lära av omgivningen och använda sitt lärande i nya situationer. Det handlar om ett lärande i ett socialt sammanhang.

– ”With a little help of my friends” sjöng the Beatles och den kan väl få fungera som inspiration till att förstå det vi vet, att det är viktigt att samarbeta, menar Louise Stoll.

I professionella lärgemenskaper, ”professional learning communities (PLC)”, ett forskningsområde som Louise Stoll undersökt finns just en stark tillit till varandra. Varför?

– Man är stödjande mot varandra för att göra skillnad för eleverna. 

På en sådan arbetsplats känner man en stolthet över att vara lärare och man vill undersöka, lära mer om och djupare om sin praktik. Den lärande – hela barnet – spelar roll och är ett ansvar för alla.

– Där utvecklas också en kultur för en mindre privat praktik, man delar med varandra, skolor och kollegor emellan, framhåller Louise Stoll.

Det handlar om att uppmuntra ett samarbetsklimat där vi vågar och vill.

Ut ur trygghetszonen
Strax utanför vår trygghetszon kan vi lära oss saker, det är dit lärarna har till uppgift att varsamt puffa eleverna – men inte alltför långt.

– Utanför lärzonen finns nämligen zonen där vi känner panik och befinner vi oss i den kan vi inte lära oss någonting. 

För att våga sig längre ut från trygghetszonen så kan man behöva fylla på med kunskap.

I en miljö präglad av professionell lärgemenskap är kunskap något som ständigt delas och som ständigt utvecklas genom samtal. Man söker även en professionell nivå på samtalsdjup, det vill säga mindre av – hur gör vi det – och mer till frågor kopplade till en specifik problematik. Man behöver alltså fundera över hur man skapar och stimulerar till lärande samtal i sitt sammanhang.

Louise Stoll menar också att lärare har en tendens att vilja stanna i ”snällandet” när det gäller att ge synpunkter till varandra som kollegor.

– Vi utmanar inte varandras lärande i så fall och vi behöver faktiskt få varandra att lämna ”snällandet”, understryker hon.

Kreativitet och misslyckande
Ett annat område som Louise Stoll intresserar sig för och menar att vi inte kan klara oss utan handlar om ett kreativt ledarskap. 

– Om vi vill att barnen ska bli kreativa så måste vi själva bli det, anser hon. För mig är detta en ledarskapsfråga som rektor behöver arbeta med, framhåller Louise Stoll.

Hon har funnit några ingredienser som är gemensamma för miljöer som är kreativa.

– Det är viktigt att omgivningen accepterar misslyckanden.

Ledarens värderingar är oerhört viktiga för att skapa detta önskvärda klimat. Att ledaren kan släppa ifrån sig ledarrollen till andra är en annan förutsättning för att få till stånd en kreativ miljö.

Teknologi och pedagogik
Louise Stoll har inte i någon högre utsträckning tittat på hur den digitala revolutionens teknologi kan användas för att stärka lärandet men hon har några funderingar utifrån sitt perspektiv:

– Jag har sett exempel då man filmat lektioner, till och med elever som observerar sina lärare och tillsammans sedan samtalar om vad man ser och då når ett bättre djuplärande.

Film kan användas på många sätt. När människor skapar tillsammans och med tekniken, så kommer nya idéer att komma fram, vilket är bra. Men en sak är oerhört central för Louise Stoll när det kommer till användande av teknik i skolan.

– Teknologin måste kopplas till pedagogik och är användbar endast om det leder till ett gott lärande, säger Louise Stoll.

Text: Monica Esborn
Foto: Noah Elsinga.

Louise Stoll var en av talarna på DIU och partners studieresa till BETT i januari 2015, hon medverkar också som en av huvudtalarna på Framtidens Lärande i Stockholm 2015.