Debattartikel: Breda satsningar behövs för att digitalisera skolan

Foto elev som skriver på laptop


Regeringen har nu tagit ett par välkomna steg i arbetet med att digitalisera skolan. Det är bra, men fler konkreta insatser behövs och arbetet med skolans digitalisering måste gå snabbare, skriver bland andra Peter Becker, ordförande i stiftelsen DIU, i en debattartikel i Dagens Samhälle.

Den 19 juni 2013 kom beskedet från regeringen att de sluter överenskommelse med SKL om att främja digitalisering och digital samverkan i skolan och offentlig förvaltning. IT-minister Anna-Karin Hatt och regeringen tar med detta beslut ett steg i rätt riktning, men digitaliseringen av skolan måste gå snabbare!

Avtalet med SKL kring påskyndande av digitalisering i skolan rör fyra punkter, att
• Arbeta med att främja digitaliseringen och fler områden i den digitala agendan
• Utarbeta ett ramverk för utvärdering och utveckling av digitaliseringen i skolor
• Etablera ett samverkansforum för skola och it
• Ta fram förslag på hur den digitala samverkan mellan kommunala och statliga myndigheter kan förbättras
SKL ska verkställa detta uppdrag i huvudsak under 2013, med en ersättning om 2,8 miljoner kronor. 

Med tillfredställelse konstaterar vi undertecknade att minister Anna-Karin Hatt nu tar steg i rätt riktning, helt i linje med de punkter och krav flera av oss drivit i debattinlägg (Digitaliseringen av skolan måste gå snabbare, Dagens samhälle, 29 oktober 2012).

Det här är glädjande framsteg, men långt ifrån tillräckligt. Ett topporgan för samordning är exempelvis inte ett stort framsteg. Sverige behöver idag konkreta insatser och breddsatsningar. 

Upprättande av ett samverkansforum som ett topporgan för att samla erfarenheter och föra dessa tillbaka till regeringen är bra men klart otillräckligt. Här behövs resurser till breda samverkansformer för erfarenhetsutbyte och utvecklingsarbete sävål nationellt (såsom Framtidens lärande och därtill knutet partnerskap av aktörer demonstrerat under fem år), som lokalt och regionalt. Regionala centerbildningar för integration av moderna verktyg och arbetssätt i skola, i lärarutbildning och i rektorsutbildning är avgörande områden för insatser. 

Utvecklande av ramverk för utvärdering av kommuners och skolor eget utvecklingsarbete är ett nödvändigt stöd till kommunerna i deras arbete, i enlighet med krav som ställts efter Skolinspektionens och Skolverkets under sista året publicerade utvärderingar av skolans IT-verksamhet. Ett ramverk för utvärdering är ett första steg, men här behövs fortsatt stöd i många former till kommuner att förverkliga digitalsieringen av skolan i enlighet med styrdokumenten. 

Vi undertecknade förutsätter att regeringen och Utbildningsdepartementet fullföljer intiativet och ger Skolverket uppdrag kring stöd till skolans införande av moderna digitala verktyg och arbetssätt. 

I Almedalen kommer alla undertecknarna att genomföra seminarier för ett belysa framgångsfaktorer och framlägga konkreta förslag till en snabbare digitalisering av skolan.

Peter Becker, ordförande Stiftelsen DIU
Alexandra Blomberg, affärsutvecklingschef Netsmart AB
Anne-Marie Fransson, förbundsdirektör IT&Telekomföretagen inom Almega
Bo Jansson, förbundsordförande Lärarnas Riksförbund
Eva-Lis Sirén, förbundsordförande Lärarförbundet
Åsa Steholt Vernerson, vd Gleerups Utbildning AB
Tommy Öqvist, direktör Tieto Healthcare & Welfare Sweden AB

Läs debattartikeln i Dagens Samhälle, 24 juni 2013