2021

Hallstahammars kommun

Hallstahammars kommun, grundskola

mottagare av kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2021

Motivering

Presentation av Hallstahammars kommun, grundskola

Juryns motivering:
Med den nationella digitaliseringsstrategin som utgångspunkt har Hallstahammars skolor tagit steget ut i en spännande digitaliseringsresa. Med grunden i att alla barn och elever får en förståelse för hur digitaliseringen påverkar världen och våra liv arbetar man systematiskt för att stärka kompetensen om digitaliseringens möjligheter i den pedagogiska verksamheten. Med förankring i hela styrkedjan blir rektorer en nyckelgrupp liksom de lokala it-pedagogerna på varje skola. Tillgång till digitala läromedel blir en viktig del i elevernas lärande. Digitaliseringen underlättar personalens arbetssituation i fråga om undervisning och administration och har blivit en kraftfull hävstång för utvecklingen.

Varje huvudman gör som en del av nomineringen till Guldtrappan en 3 min video om sin verksamhet. Denna video är en del av den presentation som huvudmännen gör för varandra och för juryn vid den hearing med alla kandidater som Guldtrappan årligen arrangerar – fysiskt eller virtuellt.

Karlstads kommun: förskola, grundskola, grundsärskola

mottagare av kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2021

Motivering

Presentation av Karlstads kommun: förskola, grundskola, grundsärskola

Juryns motivering:
”Med ’Digitala Karlstad’ kopplar kommunfullmäktige ihop digital utveckling med kommunens vision och övergripande mål. Hela styrkedjan är involverad i digitaliseringen. Huvudmannen ansvarar för att skapa förutsättningar, rektor för planering och organisation, lärarna för genomförande av undervisning och mötet med eleverna. IT-råd för skola och förskola består av rektorer och är central för den kraftfulla utvecklingen. Varje skolenhet har dels it-handledare, dels tekniskt ansvariga för verksamhetsnära support och därtill en central servicedesk gemensam för hela kommunen. En behovsstyrd anskaffningsprocess för nya appar och system, liksom samarbetet med kommunens IT-avdelning och piloter bidrar till systematiken. Med ’DigKomp Akademien’ genomförs ständigt tillgänglig kompetens-utveckling. Helheten skapar förutsättningar för ett lyft i kommunens skolor.

Varje huvudman gör som en del av nomineringen till Guldtrappan en 3 min video om sin verksamhet. Denna video är en del av den presentation som huvudmännen gör för varandra och för juryn vid den hearing med alla kandidater som Guldtrappan årligen arrangerar – fysiskt eller virtuellt.

Guldtrappans webbinarieserie 2022:
Vi är bäst tillsammans!, med Karlstads kommun, Barn- och ungdomsförvaltning
Video och dukumentation från webbinariet

Leksands kommun

Leksands kommun, utbildningssektorn, avdelning grundskolan: grundskola

mottagare av kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2021

Motivering

Presentation av Leksands kommun, utbildningssektorn, avdelning grundskolan: grundskola

Juryns motivering:
”Leksands kommun är med sin digitaliseringsplan för grundskolan, med mål och tydliga strukturer för kunskapsutveckling och likvärdighet ett inspirerande exempel på hur man kan förverkliga den nationella planen för skolans digitalisering. Utbildning, som del i en samlad förvaltning och i dialog med närsamhälle och näringsliv, ger hållbarhet och långsiktighet i en mindre kommun. Rektorerna, organiserade i ett råd, och lokala ledningsgrupper planerar utveckling. Kollegialt lärande organiseras mellan små byskolor och större skolor. Alla grundskolor har bemannade skolbibliotek. Gemensamma digitala lärresurser nås via en webbtjänst; process för nyanskaffning liksom alternativa lärresurser för tillgänglig lärmiljö är andra inslag i denna kreativa dalamiljö.”

Varje huvudman gör som en del av nomineringen till Guldtrappan en 3 min video om sin verksamhet. Denna video är en del av den presentation som huvudmännen gör för varandra och för juryn vid den hearing med alla kandidater som Guldtrappan årligen arrangerar – fysiskt eller virtuellt.

Stockholms stad

Stockholms stad, vuxenutbildningen för egen-regi

mottagare av kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2021

Motivering

Presentation av Stockholms stad, vuxenutbildningen för egen-regi

Juryns presentation:
”Stockholms stads vuxenutbildning i egen regi arbetar sedan flera år systematiskt med att utveckla undervisningen och baserar sin nya handlingsplan både på vetenskap och erfarenhet bland annat dokumenterat genom utomstående utvärderingar. Genom såväl nära stöd både pedagogiskt och tekniskt, samt ett genomtänkt ekosystem har en organisation byggts som stödjer utvecklingen mot högre måluppfyllelse. Tillgång till digitala lärresurser säkras liksom andra verktyg såsom digitala prov. Flera initiativ ger lärare tillgång till stöd och erfarenhetsutbyte. Ett kraftfullt steg vidare för vuxenutbildningen.”

Varje huvudman gör som en del av nomineringen till Guldtrappan en 3 min video om sin verksamhet. Denna video är en del av den presentation som huvudmännen gör för varandra och för juryn vid den hearing med alla kandidater som Guldtrappan årligen arrangerar – fysiskt eller virtuellt.

2020

Alingsås kommun

Alingsås kommun, gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning

mottagare av kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2020

Motivering

Presentation av Alingsås kommun, gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning

Juryns motivering:
”Alingsås kultur- och utbildningsförvaltning har en långsiktig strategi med en digital agenda, nu i en andra etapp. Med tydligt fokus på elevernas utbildning, har man skapat en fungerande helhet med fyra komponenter: Ledning, Infrastruktur, Lärande och kompetens samt Användning. Ett genomtänkt och driftigt ledarskap som engagerar och involverar alla ifrån nämnd till elever. Ett kraftfullt och uthålligt utvecklingsarbete präglat av medskapande användare, ett vetenskapligt arbetssätt och löpande utvärdering.”

Hoppetossa förskola

Hoppetossa förskola

mottagare av kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2020

Motivering

Presentation av Hoppetossa förskola

Juryns motivering:
”Med utgångspunkt i barnens rätt till utbildning in en demokratisk och jämställd värld har Hoppetossa skapat en verksamhet som är både långsiktig och tydligt framtidsinriktad. Med ett tydligt fokus på barns lärande bygger man genomtänkta digitala strukturer och strategier som stärker både rektorers och pedagogers möjligheter att lära och utvecklas i sina roller med stark tro på kollegialt lärande. Hoppetossas förskolor visar att digitaliseringen kan vara vägen till både ökat lärande och större kreativitet hos medarbetare och barn liksom till bra kommunikation med vårdnadshavare.”

Kramfors kommun

Kramfors kommun, grundskola och gymnasieskola

mottagare av kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2020

Motivering

Presentation av Kramfors kommun, grundskola och gymnasieskola

Juryns motivering:
”Under en rad år har Kramfors kommun och skolor systematiskt och strategiskt arbetat med processer som stödjer lärandet, minskar den administrativa bördan på personalen och sätter fokus på lärprocessen. Hela styrkedjan från högsta ledning till lärare finns med och visar på en innovativ och framkomlig väg. Bryggan mellan teknisk och pedagogisk support är tydlig där helheten sätts i fokus och centrala och lokala IKT-pedagoger är med i utvecklandet av arbetssätt. Arbetet har gjort avtryck i regionen och hela landet med initiativ till tidsenlig digital utveckling.

Kävlinge kommun

Kävlinge kommun, förskola och grundskola

mottagare av kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2020

Motivering

Presentation av Kävlinge kommun, förskola och grundskola

Juryns motivering:
”Kävlinge kommun arbetar föredömligt långsiktigt med digitaliseringen, för synbara resultat i klassrummen och likvärdig digital kompetens för elever och personal, med tydlig ansvarsfördelning och ledorden kunskap, erfarenhet och ledarskap. I grundskolan har alla elever varsin digitala enhet och förskolan strävar efter 1 till 5, med säkerställd kompetensutveckling för ledning och pedagoger, god tillgång till digitala lärresurser, genom kommunlicenser och skolors egen komplettering och med stöd av utbyggd support på skolorna och prisbelönt skolbiblioteksverksamhet. Den framgångsrika digitaliseringen utvärderas systematiskt.”

Lidingö stad

Lidingö stad, förskola, grundskola och gymnasieskola

mottagare av kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2020

Motivering

Presentation av Lidingö stad, förskola, grundskola och gymnasieskola

Juryns motivering:
Lidingö stad har ett kraftfullt ledarskap för digital förändring, med en vision och en genomarbetad strategi och plan för skolans digitala utveckling, i ett strukturerat arbete med hela styrkedjan och systematisk kvalitetsdialog och i nära samverkan med akademi och forskning. Infrastrukturen är säkrad i samarbete med kommunens IT, med gemensam lärplattform från förskola till gymnasium och koncern-tänk för likvärdighet, med flera centrala utvecklings- och supporttjänster. Innovativa former av systematisk pedagogisk utveckling inklusive ”professionellt arbetande nätverksgrupper” PANG, och delande bäddar för framgång.”