Anette Holmqvist

Anette Holmqvist, fd undervisningsråd och projektledare för Kolla Källan, Skolverket


Mottagare av Guldäpplets Jubileumsutmärkelse 2021 för sitt arbete med stöd kring skolors arbete med källkritik och skolbibliotek.


Vilka två, tre insatser vill du främst lyfta fram i det du jobbat med sedan 2002, när det gäller skolans digitalisering av direkt betydelse för lärarkåren? 
1. Mitt arbete med Kolla källan (vars webbplats på senare år blev en integrerad del av skolverket.se) och uppdraget att sprida information och inspiration till lärares och skolbibliotekariers arbete med källkritik, nätetik och upphovsrätt.

2. Mitt arbete med att lyfta skolbibliotekens betydelse (bland annat via egen ingång för skolbibliotekarier på Skolverkets förstasida) och vikten av samarbete mellan lärare och skolbibliotek både inom läsfrämjande insatser och medie- och informationskunnighet. 

3. Det senare är också en röd tråd i de moduler jag tagit fram om säker och kritisk användning av nätet. Modulerna är en del av Skolverkets kompetensutvecklingsinsatser för lärare och skolbibliotekarier.

Vad av detta har haft störst betydelse och på vilket sätt? 
– Svårt att veta eftersom Skolverket som regel inte mäter effekter av specifika insatser. Men via Skolverkets uppföljningar av it i skolan kan man se att exempelvis undervisningen i källkritik och upphovsrätt har ökat under de här 20 åren. Det är vi förstås flera aktörer som har bidragit till. För arbetet med Kolla källan fick jag utmärkelsen Det gyllene förstoringsglaset 2019.

– Mitt arbete med skolbibliotek har kanske framför allt uppskattats av skolbibliotekarier, men jag vill ändå lyfta det här. Jag tror att jag har bidragit till att Skolverket numera ser skolbibliotekarier som en självklar målgrupp. 

Vad anser du är de största utmaningarna/ utvecklingsområdena när det gäller skolans användning av de digitala möjligheterna framöver? 
– Att skolorna har tillgång till väl fungerande teknik (till exempel skolplattformar) så att digitaliseringen verkligen blir en möjlighet och inte en belastning. Lika viktigt är att elevers lärande och ämnesinnehållet står i fokus för såväl de didaktiska valen som för de digitala verktyg som används i undervisningen. 

Rapporter, böcker, webbsidor för vidare läsning.
För dig som är skolbibliotekarie 
https://www.skolverket.se/for-dig-som-…/skolbibliotekarie

Kritisk användning av nätet 
https://larportalen.skolverket.se/#/modul/0-digitalisering/Grundskola/200_Kritisk_anvandning_av_natet

Säker användning av nätet 
https://larportalen.skolverket.se/#/modul/0-digitalisering/Grundskola/203_Saker_anvandning_av_natet

Kolla källan är sedan några år ”utspridd” över Skolverkets webbplats men mycket finns här https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet

Anette Holmqvist tilldelas Guldäpplets Jubileumsutmärkelse i kategorin Utvecklare vid nationella myndigheter och organisationer tillsammans med: Mikael Iselow, för arbetet att skapa och leda Multimediabyrån – elevers eget skapande med medier och Peter Karlberg, för långsiktigt policyarbete om skolans digitala utveckling, samtliga Myndigheten för Skolutveckling (MSU) och Skolverket.

Samtliga mottagare av Guldäpplets Jubileumsutmärkelse 2021