Staffan Selander

Staffan Selander, Sveriges förste professor i didaktik, professor emeritus Stockholms universitet


Mottagare av Guldäpplets Juibleumsutmärkelse för didaktisk design och lärandeprocesser

Vilka två, tre insatser vill du främst lyfta fram i det du jobbat med sedan 2002, när det gäller skolans digitalisering av direkt betydelse för lärarkåren? 
1) Att utforma redskap för att både kunna få syn på och kunna stödja lärande i olika slags (digitala) lärmiljöer; 
2) Att uppmärksamma både läraren och eleven som designers av lärande i skolan; 
3) Att utforma en teoretisk grund (design för lärande), en modell för att studera lärande (Learning Design Sequences), samt ett förhållningssätt vad gäller att samverka med lärare i digitalt utvecklingsarbete i skolan.

Vad anser du är de största utmaningarna/ utvecklingsområdena när det gäller skolans användning av de digitala möjligheterna framöver? 
– 
Att lära sig använda digitala redskap (till exempel. AI – Artificiell Intelligens, spel och simuleringsprogram) på ett sådant sätt att:
1) undervisningen i sann mening kan individualiseras; 
2) och samtidigt erbjuda en kollaborativ lärmiljö så att det vi kallar 21st CS (Century Skills) kan få ett meningsfullt innehåll; 
3) samt utveckla områden och redskap för en bredare bedömning av kunskap. 
Detta behövs för att lärare i skolan inte passivt ska bli underställda tech-jättarnas förprogrammerade skolsatsningar.

Rapporter, böcker, webbsidor för vidare läsning
Innovativ design för lärande (M. Glawe & S. Selander, Liber 2021)
Learning as Social Practice. Beyond Education as an Individual Enterprise ( G. Kress, S. Selander, R. Säljö & C. Wulf, Eds. Routledge 2021)
Digital Learning and Collaborative Practices – Lessons from Inclusive and Empowering Participation in Emerging Technologies (E. Brooks, S. Dau & S. Selander, Eds. Routledge 2021)
Multimodal Texts in Disciplinary Education: A Comprehensive Framework (K. Danielsson & S. Selander. Springer 2021). Open access.
Pedagogiska texter på väg in i hybridsamhället (I: Eilard & Dahl (red.) Diskursanalys med utbildningsvetenskapliga perspektiv.Studentlitteratur, 2021] 
Att bli lärare (2:a uppl., E. Insulander & S. Selander, Eds. Liber 2021)
Didaktiken efter Vygotskij – Design för lärande (2:a uppl. Liber, 2021)
Design för lärande – Ett multimodalt perspektiv (S. Selander & G. Kress, 3:e uppl. Studentlitteratur 2021)
Designs for research, teaching and learning. A framework for future education (L. Björklund Boistrup & S. Selander, Eds. Routledge, 2022). Open access.
Tidskriften ”Designs for Learning”, www.designsforlearning.nu 

Staffan Selander tilldelas Guldäpplets Jubileumsutmärkelse i kategorin Nationella forskare med direkt betydelse för lärarna tillsammans med Susanne Kjällander, forskare vid Stockholms universitet, för didaktisk design och lärandeprocesser respektive barns och ungas digitala lek, skapande och lärande.

Samtliga mottagare av Guldäpplets Jubileumsutmärkelse 2021