Elsy-May Gisterå och Margareta Lavsund

Elsy-May Gisterå och Margareta Lavsund, fd specialpedagoger/datapedagoger i Uppsala kommun och rådgivare Specialpedagogiska institutet, senare Specialpedagogiska skolmyndigheten


Mottagare av Guldäpplets Jubileumsutmärkelse 2021 för sitt arbete med uppbyggnad av Skoldatatek 2002-2005

Vilka två, tre insatser vill ni främst lyfta fram i det ni jobbat med sedan 2002, när det gäller skolans digitalisering av direkt betydelse för lärarkåren? 
– 
Arbete i många olika projekt under 90-talet ledde fram till att vi 2002 startade ett tre-årigt projekt Försöksverksamhet med uppbyggnad av Skoldatatek i Sverige. Detta gjorde vi som anställda i Uppsala kommun och i samarbete med Hjälpmedelsinstitutet. Vi ville att elever i behov av särskilt stöd skulle få möjlighet att nå målen i skolan och trodde att alternativa verktyg (AVL) som talsyntes, rättstavningsprogram och e-böcker skulle vara ett stöd för dem. AVL som idag finns i vanliga mobiltelefoner med flera måste då köpas separat och var inte något som användes på skolorna, framför allt inte i klassrummen. De elevgrupper vi främst trodde skulle behöva dem var barn/ungdomar med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 

– Skoldatatekens fokus kom att ligga på fortbildning av lärare, främst speciallärare. De hade i uppgift att sprida sina kunskaper till sina kollegor. Tillsammans med dem utvecklade vi metoder och arbetssätt kring IT. Skoldatateken i landet bildade ett nätverk för erfarenhetsutbyte. Efter projekttiden permanentades verksamheten i kommunerna. De hjälpte övriga kommuner att organisera en övergripande verksamhet som ansvarade för och arbetade med IT och specialpedagogik.

Vad av detta har haft störst betydelse och på vilket sätt? 
– 
För att lyckas satsade vi på:
• Utbildning i AVL
• Hjälp med förankringsarbete i kommunerna. Sökte stöd från cheferna.
• Skoldatateksnätverket, som anordnade träffar för erfarenhetsutbyte.
• Stöd från dåvarande specialpedagogiska institutet 

Vad anser ni är de största utmaningarna/ utvecklingsområdena när det gäller skolans användning av de digitala möjligheterna framöver? 
– 
Vi tror att mycket av utvecklingen inom skolan fortfarande hänger ihop med utbildning av lärare och elever. Alla måste kunna använda AVL. Det ska inte vara avhängigt av några entusiaster

Elsy-May Gisterå och Margareta Lavsund tilldelas Guldäpplets Jubileumsutmärkelse 2021 i kategorin Utvecklare vid nationella myndigheter och organisationer tillsammans med Birgitta GöthbergHjälpmedelsinstitutet, för initiativet och Stefan BonnSPSM, för långsiktigt arbete med samverkan kring Skoldatatek.

Samtliga mottagare av Guldäpplets Jubileumsutmärkelse 2021