Peter Karlberg

Peter Karlberg, undervisningsråd Skolverket


Mottagare av Guldäpplets Jubileumsutmärkelse 2021 för långsiktigt policyarbete om skolans digitala utveckling.

Vilka två, tre insatser vill du främst lyfta fram i det du jobbat med sedan 2002, när det gäller skolans digitalisering av direkt betydelse för lärarkåren? 
– 
Den kanske viktigaste insatsen som haft stor betydelse för lärarna i skolan är den ökade tillgången till digitala enheter. Detta skedde inte alltid med möjlighet för lärarna att vara ordentligt förberedda men signalerade tydligt att nya möjligheter till utveckling blev tillgängliga. 1 till 1 blev det nya målet för många huvudmän.

– Uppdraget till Skolverket att dels utveckla styrdokumenten för att tydliggöra digital kompetens och att inkludera programmering, dels att ge förslag till en nationell strategi för skolans digitalisering har betytt mycket. Styrdokumenten har tydliggjort skolans roll när det gäller elevernas digitala kompetens och skolans huvudmän har fått en tydlig gemensam målbild.

Vad av detta har haft störst betydelse och på vilket sätt? 
– 
Den nationella strategin har haft mycket stor betydelse för att klargöra att digitaliseringen av skolväsendet har stor betydelse. Den innebär att eleverna ska få möjlighet att utvecklas till kompetenta medborgare i en alltmer digitaliserad värld samtidigt som digitaliseringen mer generellt bidrar till deras lärande. Den innebär också till att verksamheten kan nyttja digitaliseringen för att effektivisera verksamheten ur flera aspekter.

Vad anser du är de största utmaningarna/ utvecklingsområdena när det gäller skolans användning av de digitala möjligheterna framöver? 
– 
Det finns två eller möjligen tre stora utmaningar, vi har fortfarande bara snuddat vid de möjligheter som digitaliseringen ger vad avser undervisning och lärandet. Det är först när eleverna får möjlighet att arbeta med och konstruera lösningar på verkliga frågor och problem som potentialen verkligen kan förverkligas. Tills vi också kan inkludera den dimensionen är det viktigt att gå från att bara till exempel skriva på datorn till att systematiskt använda den får skriv- och läsinlärning.

– Att förbättra informationsutbytet inom sektorn är en annan viktig dimension. Klarar vi att via standardiserade gränssnitt åstadkomma detta frigörs tid för administrativa uppgifter och digitaliseringen blir en arbetsbesparande åtgärd. Utöver detta finns möjligheter att utnyttja digitala spår av elevernas kunskapsutveckling för att ge lärarna nya verktyg som stöd för uppföljning, återkoppling och planering. Fortfarande ett outvecklat område och som kräver att mycket information kan hanteras digitalt men som skulle kunna betyda mycket för lärare.

Rapporter, böcker, webbsidor för vidare läsning
Designing for Transformational Change in School: Digitalizing the Digitized, Agélii Genlott, Annika, Örebro universitet, Handelshögskolan, 2020
Classroom Technologies: A Framework for Innovation in Education 1st Edition, Magana, Sonny, Corwin, 2017

Peter Karlberg tilldelas Guldäpplets Jubileumsutmärkelse i kategorin Utvecklare vid nationella myndigheter och organisationer tillsammans med: Anette Holmqvist, för stöd kring skolors arbete med källkritik och skolbibliotek och Mikael Iselow, för arbetet att skapa och leda Multimediabyrån – elevers eget skapande med medier, samtliga Myndigheten för Skolutveckling (MSU) och Skolverket.

Samtliga mottagare av Guldäpplets Jubileumsutmärkelse 2021