Susanne Kjällander

Susanne Kjällander, docent, forskare vid Stockholms universitet


Mottagare av Guldäpplets Jubileumsutmärkelse för arbete kring barns och ungas digitala lek, skapande och lärande.

Vilka två, tre insatser vill du främst lyfta fram i det du jobbat med sedan 2002, när det gäller skolans digitalisering av direkt betydelse för lärarkåren? 
– 
Mina 10 forskningsprojekt som legat till grund för följande tre stora insatser: 
1) Forskningsrapporter från projekten ”AppKnapp” (2014) och ”Plattan i mattan” (2016) som använts som lärarhandledningar och som transformerats till UR:s app ”Tripp trapp träd”. 
2) Antologin ”Digitalisering i förskolan på vetenskaplig grund” (2019) – som har kallats förskolans digitaliseringsbibel – där jag samlade samtliga relevanta forskare vilket senare utmynnade i att jag grundade ”Nationellt forskarnav digitalisering i förskolan”. 
3) Mina bidrag till läroplanerna, Nationella digitaliseringsstrategin, Skoldigiplan och då särskilt med fokus på programmering i form av flera böcker, artiklar, longitudinella forskningsprojekt och föreläsningsserier. 

Vad av detta har haft störst betydelse och på vilket sätt? 
– 
Det vetenskapliga perspektivet på förskolans digitalisering har haft betydelse för hur arbetet med de digitala verktygen utvecklats i förskolan: tex från ett individuellt konsumerande till ett kollaborativt producerande och med fokus på det ”vidgade digitala gränssnittet” som jag skrev om redan i min doktorsavhandling 2011, där det digitala flyttar ut i klassrummet och där skärmen inte behöver vara i fokus: ”digitala och andra verktyg” som det står i läroplanen. 

Vad anser du är de största utmaningarna/ utvecklingsområdena när det gäller skolans användning av de digitala möjligheterna framöver? 
– 
De senaste åren har jag forskat mycket om och utvecklat adaptiva läromedel, appar och digitala lärarverktyg för tex datalogiskt tänkande och programmering samt lärares och förskollärares adekvata digitala kompetens. Framöver tror jag att ”beställarkompetens” kommer att öka i betydelse och jag tror att pedagoger kommer att ta makten över vilken hård- och mjukvara som ska användas i undervisningen. 

Foto: Björn Dalin

Rapporter, böcker, webbsidor för vidare läsning
Digitalisering i förskolan på vetenskaplig grund (Natur och Kultur 2019)
Egen webbsida, på Stockholms universitet Susanne Kjällander
Programmering : introduktion till digital kompetens i grundskolan (Liber 2018)
DigiTaktik – Digitala verktyg i förskolan

Susanne Kjällandertilldelas Guldäpplets Jubileumsutmärkelse i kategorin Nationella forskare med direkt betydelse för lärarna tillsammans med Staffan Selander, professor vid Stockholms universitet, arbete kring barns och ungas digitala lek, skapande och lärande, respektive för didaktisk design och lärandeprocesser.

Samtliga mottagare av Guldäpplets Jubileumsutmärkelse 2021