Mona Wiklander

Mona Wiklander, fd speciallärare vid Kungsgårdens skola och it-pedagog, skolutvecklare i Sandvikens kommun, –2016

Mottagare av Guldäpplets Jubileumsutmärkelse 2021, för Sandviken kommuns arbete med Skriva-sig-till-läsning och kommunal digital skolplan, 2002–

Vilka två, tre insatser vill du främst lyfta fram i det du jobbat med sedan 2002, när det gäller skolans digitalisering av direkt betydelse för lärarkåren? 
– 
Internationalisering, ASL-skriva sig till läsning, Lärverktyg på alla skoldatorer och utbildning av lärare, elever.

Vad av detta har haft störst betydelse och på vilket sätt? 
– 
Störst betydelse har ASL– att skriva sig till läsning haft. Eftersom jag hade delad tjänst, arbete som speciallärare på skola och med IT/specialpedagogik centralt i kommunen hade jag möjlighet att påverka och driva skolutvecklingen. Tack vare kommunens IT-satsning kunde jag 2004 starta med ASL i helklass. Resultatet efter ett år blev slående, eleverna lärde sig skriva och läsa snabbare än med traditionell läsinlärning. Genom studiebesök, föreläsningar och utbildning kom alla skolor i gång. Support, besök och nätverksträffar betydde mycket för att lärarna skulle känna sig trygga med att prova något nytt. 

– Från 2011 följde två forskare vårt arbete i kommunen under fem år. Resultatet av arbetet blev en forskningsanknuten bok där jag och fem lärare deltog. Genom föreläsningar fick arbetssättet fick stor spridning i Sverige och Norge. För att tydliggöra min metod ”Sandvikenmodellen” som bygger på språkutveckling, skrev jag och en kollega en handbok för åk 1–3 som i detalj beskriver arbetssättet. Handboken har även översatts till norska. Ett arbetssätt där alla elever lyckas utifrån sina förutsättningar.

Vad anser du är de största utmaningarna/ utvecklingsområdena när det gäller skolans användning av de digitala möjligheterna framöver? 
– 
Tid och resurser är de största utmaningarna. För många lärare är det svårt att ta del av det digitala flödet och veta hur man ska använda digitala läromedel. Det behövs tid för att utvärdera och implementera nya digitala tjänster. Det måste finnas en strategi för utbildningsinsatser för lärare och rektorer. Ett stort ansvar ligger på rektorer och huvudmän att sätta upp de direktiv som krävs för att genomföra den nationella digitaliseringsstrategin. 

Rapporter, böcker, webbsidor för vidare läsning
Att skriva sig till läsning – erfarenheter och analyser av det digitaliserade klassrummet,  E Hultin och M Westman (red.), uppl 1.4 Gleerups

Att skriva sig till läsning – Handbok för åk 1-3,   Liselotte Sjödin och Mona Wiklander, upp 1.3, Glerups.

Mona Wiklander tilldelas Guldäpplets jubileumsutmärkelse i kategorin Kommunala innovatörer tillsammans med Signe Brockman och Erik ”Honken” Holmqvist, för Sandviken kommuns arbete med Skriva-sig-till-läsning och kommunal digital skolplan, 2002–

Samtliga mottagare av Guldäpplets Jubileumsutmärkelse 2021