Stefan Pålsson

Stefan Pålsson, omvärldsbevakare, skribent


Mottagare av Guldäpplets Jubileumsutmärkelse för outtröttlig rapportering om digital skola – en spanare i nuet.

Vilka två, tre insatser vill du främst lyfta fram i det du jobbat med sedan 2002, när det gäller skolans digitalisering av direkt betydelse för lärarkåren? 
– 
Under det tidiga 00-talet skrev jag om skolans digitalisering ur ett svenskt och internationellt perspektiv på KK-stiftelsens webbplats Kollegiet. Där föddes den första versionen av Omvärldsbloggen, som sedan fortsatte hos Skolverket fram till 2018. Från 2007 till och med 2018 skrev jag även en stor mängd artiklar för Skolverket som beskrev den konkreta utvecklingen på skolor i hela Sverige. En del av artiklarna lyfte fram skolbibliotekets betydelse för den pedagogiska utvecklingen, elevernas lärande och främjandet av viktiga aspekter av elevers och lärares digitala kompetens. Från hösten 2018 arbetar jag för RISE, där jag bland annat fortsätter omvärldsbevakningen på Spaningen. Under pandemin har jag skrivit en mängd artiklar på Skola Hemma, som både belyser vad skolor och huvudmän har gjort och pekar på vägar att föra utvecklingen vidare. 

Vad av detta har haft störst betydelse och på vilket sätt? 
– 
Mitt arbete med att lyfta fram tankar, aktiviteter och perspektiv som sällan syns i den allmänna debatten om skolan, har lett till att intresserade lärare fått idéer som de omsatt i praktiken, ofta med mycket goda resultat. Det har också förts in nya tankefrön till den professionella diskussionen och det praktiska pedagogiska arbetet. 

Vad anser du är de största utmaningarna/ utvecklingsområdena när det gäller skolans användning av de digitala möjligheterna framöver? 
– 
Förståelsen av den pågående samhällsutvecklingen och dess konsekvenser för utbildning, undervisning, kunskap och lärande måste förbättras radikalt bland allmänhet och beslutsfattare. 

Rapporter, böcker, webbsidor för vidare läsning
Spaningen
Skola Hemma

Stefan Pålsson tilldelas Guldäpplets Jubileumsutmärkelse i kategorin Fristående nationella aktörer, föreläsare, författare

Samtliga mottagare av Guldäpplets Jubileumsutmärkelse 2021