Malin Frykman

Malin Frykman, skolutvecklare


Mottagare av Guldäpplets Jubileumsutmärkelse för sitt arbete med att ta med hela styrkedjan på skolans digitala resa.

Vilka två, tre insatser vill du främst lyfta fram i det du jobbat med sedan 2002, när det gäller skolans digitalisering av direkt betydelse för lärarkåren? 
– 
Min drivkraft och mitt “why” handlar om alla barn och elevers rätt till en likvärdig utbildning. vägen till det går via lärares och annan skolpersonals lärande. För mig handlar den digitala transformationen om att leda lärande, både organisationens lärande och människorna som verkar i den. Det är ett synsätt som präglar alla mina insatser och allt det arbete jag gör när det gäller skolans digitalisering.

– Två insatser som handlar om det som jag tror har haft direkt betydelse för lärarkåren är:
1. Min roll som omvärldsbevakare och delare av material som handlar om digitalisering och lärande. Många är de lärare som under åren hört av sig och tackat eller bett om tips på aktuell forskning om digitalisering, nya arbetssätt eller kontakt med andra lärare för att få tag på goda exempel. 
2. Mina två böcker, Skolledare i en digitaliserad värld och Formativt ledarskap i en digitaliserad värld den skjuts de gett för skolors lokala förbättringsarbete. I dem har rektorer och lärare fått del av konkreta handfasta tips på hur man kan ta sig an skolans digitalisering på ett forskningsbaserat sätt tillsammans.

Vad av detta har haft störst betydelse och på vilket sätt? 
– 
Jag tror att kombinationen av dessa insatser är viktiga. Omvärldsspaningen bidrar till att sprida och synliggöra möjligheterna. Mina böcker och insatser kopplade till dem har hjälpt styrkedjan med ”hur:et”. Det har gjort det lätt för huvudmän, rektorer och lärare att arbeta tillsammans med skolans digitalisering.

Vad anser du är de största utmaningarna/ utvecklingsområdena när det gäller skolans användning av de digitala möjligheterna framöver? 
– 
Helt klart likvärdigheten och organiserandet av de förutsättningar som krävs för att digitaliseringen ska leda till lärande. Den är en enorm utmaning och fortfarande i dag träffar jag regelbundet på lärare som faktiskt inte har tekniska förutsättningar för att arbeta med digitaliseringen. Framför allt är det min bild att vi har ett likvärdighetsglapp i åldrarna F-6. 

Rapporter, böcker, webbsidor för vidare läsning
Formativt ledarskap i en digitaliserad värld, Malin Frykman, Gothia Kompetens 2018.

Skolledare i en digitaliserad värld, Malin Frykman, Gothia Kompetens, 2017

Malin Frykman tilldelas Guldäpplets Jubileumsutmärkelse i kategorin Fristående nationella aktörer, föreläsare, författare 

Samtliga mottagare av Guldäpplets Jubileumsutmärkelse 2021