Lars Björn

Lars Björn, projektledare, GR Utbildning, – 2015


Mottagare av Guldäpplets Jubileumsutmärkelse 2021 som en av ledarna vid större regionala mediacenter med stor betydelse för skolors och elevers tillgång till och pedagogisk användning av digitala medier.

Vilka två, tre insatser vill du främst lyfta fram i det du jobbat med sedan 2002, när det gäller skolans digitalisering av direkt betydelse för lärarkåren? 
– 
Min ringa insats har varit att söka medlemskommunernas medvetenhet i fråga om ”datorn i lärandet”. Detta har bland annat inneburit att respektive huvudman uppmanats att utse utvecklingsansvarig i detta specifika ämnesområde, ett uppdrag vi kommit att benämna, kommunens skol-IT-ansvarig. Det skall betonas att uppdraget inte handlat om IT i teknisk synvinkel utan som verktyg i lärande. 
– Vi har därefter sedan mitten av 1990-talet ”nätverkat” med hög frekvens för att de 13 kommunernas erfarenheter och misstag generöst skall delas, och att bästa former av fortbildning och inspiration i ämnet skall spridas.

Vad av detta har haft störst betydelse och på vilket sätt? 
– 
Att regionens representanter med iver och generositet delat med sig av vunna insikter, framgångar och misstag, vilket gett underlag till gemensam kunskapsmassa.

Vad anser du är de största utmaningarna/ utvecklingsområdena när det gäller skolans användning av de digitala möjligheterna framöver? 
– 
Den mognad i ämnet som nu bör gälla, skulle i de bästa av världar utveckla de goda digitala möjligheter som erbjuds, utan att gå vilse i det gigantiska utbudet av lättsinniga och för utbildningen onyttiga och kanske rent av skadliga källor och applikationer.

Lars Björn tilldelas Guldäpplets Jubileumsutmärkelse 2021 i kategorin Regionala mediepedagogiska centra, tillsammans med Ann-Britt Dahl, Mediapoolen Västergötland, Jon-Erik Egerszegi, Mediacenter i Västerbotten och Åke Sjöberg, AV-media Kronoberg.

Samtliga mottagare av Guldäpplets Jubileumsutmärkelse 2021