Arja Holmstedt Svensson

Arja Holmstedt Svensson, förvaltningschef för Barn- och utbildningsförvaltningen i Falkenberg, 2007–2015


Mottagare av Guldäpplets jubileumsutmärkelse 2021, för Falkenbergs kommuns arbete med digital skolstrategi med en-till-en, 2007–2014

Vilka två, tre insatser vill du främst lyfta fram i det du jobbat med sedan 2002, när det gäller skolans digitalisering av direkt betydelse för lärarkåren? 
– 
Vårt utvecklingsarbete utgick från att alla nivåer och alla roller i styrkedjan var involverade och aktiva i den digitala satsningen från start. Vi hade en uttalad strategisk ambition att vara öppna och inlyssnande gentemot verksamheter och rektorer samtidigt som vi tydligt visade på riktning och vision. Under resans gång tog vi oss an och löste nya och utmanande frågeställningar genom att agera utifrån input från verksamheterna och dess ledare kopplat till riktning och vision. Vi hade initialt också forskning kopplat till arbetet vilket var ett viktigt stöd i processen. Med ansatsen att det var ett pedagogiskt arbete snarare än en teknisk satsning inleddes arbetet ute på kommunens skolor.

– Att vara ledare för digital utveckling handlar inte om att vara it expert – utan om att ha vilja att lära sig och förbättra sig – det kan alla göra!

Vad av detta har haft störst betydelse och på vilket sätt? 
– 
Den gemensamma ansatsen och den ständiga dialogen kopplat till forskning och beprövad erfarenhet. Att förändra arbetssätt och metoder handlar i grunden om att organisera för förändring det vill säga ”det nya” behöver arenor och mötesplatser där man i dialogen lyfter frågor för att skapa förståelse. Även här är hela styrkedjan av största vikt.

Vad anser du är de största utmaningarna/ utvecklingsområdena när det gäller skolans användning av de digitala möjligheterna framöver? 
– 
Från början var de digitala frågorna mer generella/ övergripande och handlade till stor del om tillgång till digitala verktyg och utbyggnad av nätverk för att överhuvudtaget kunna använda tekniken. Idag är det mer inriktat på pedagogers arbete och elevers lärande som står i fokus. Dagens frågor handlar till stor delen om den pedagogiska utmaningen att använda tekniken där den gör mest nytta för individers lärande och utveckling. Största utmaningen ser jag är att klara ”alla elevers rätt till utbildning” där alla metoder och alla verktyg är en självklar del för alla elever i den dagliga undervisningen det är en grundläggande likvärdighetsfråga. 

Rapporter, böcker, webbsidor för vidare läsning
Att leda i förändring, Arja Holmstedt Svensson, Gleerups 2016
Forskningsprijektet UnosUno

Arja Holmstedt Svensson tilldelas Guldäpplets jubileumspris i kategorin Kommunala innovatörer tillsammans med Kerstin Angel och Kristina Björn, för Falkenbergs kommuns arbete med digital skolstrategi med en-till-en, 2007–2014.

Samtliga mottagare av Guldäpplets Jubileumsutmärkelse 2021